Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola
Adresa školyĎumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica
Telefón048/4141587
E-mailskola@zsdumbb.edu.sk
WWW stránkawww.zsdumbb.edu.sk
ZriaďovateľMesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Gabriela Matušková048/41415870907781877gmatus@post.sk
ZRŠ I. stupeňMgr. Anna Šperková  asperkova@centrum.sk
ZRŠ II. stupeňMgr. Eva Surovčíková  evasurovcikova@centrum.sk
vých. poradcaMgr. Katarína Múková  katarnam305@gmail.com
vedúca ŠJIveta Hanulová  ihanulova@azet.sk

Rada školy

Zloženie: Mgr. Ďurianová Slávka - predseda

Mgr. Bédiová Miroslava - zapisovateľ

Ostatní členovia: Hanulová Iveta

MUDr. Čermanová Bronislava

prof. PhDr. Terem Peter, PhD.

Ing. Čunderlíková Miriam

Ing. Neuschl Luděk

Mgr. Šmideková Natália

Gašková Beata

Ing. Škantár Michal

Mgr. Gajdošík Jakub

Stretnutia v školskom roku 2013/2014

V škol. roku 2013/2014 sme uskutočnili 5 stretnutí a to 28.8.2013, 24.9.2013, 5.5.2014, 26.5.2014, 12.6.2014, kde sme prerokovali nasledovné.

28.08.2013: 1. Oboznámenie s počtom žiakov v triedach 1.A,B,C

2. Schválenie Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2013/2014 pre 1.-9.

ročník bežnej triedy a v 1.- 9.ročník Aprogenu

3. Schválenie Organizačného a materiálno - technického zabezpečenia školy na školský

rok 2013/2014

4. Schválenie Výchovného programu pre ŠKD na školský rok 2013/2014

Zasadnutie viedla predsedkyňa RŠ Mgr. Ďurianová, oboznámila prítomných s jednotlivými materiálmi, pričom všetky dokumenty boli členmi RŠ jednomyseľne schválené.

24.09.2013: 1. Správa o výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013

Zasadnutie viedla predsedkyňa RŠ Mgr. Ďurianová, podrobne oboznámila členov RŠ s obsahom Správy o výchovno- vzdel. výsledkoch, ktorú schválila aj Pedagogická rada na svojom zasadnutí. Správa ako aj iné dokumenty sú uverejnené na webovej stránke školy.

Po oboznámení sa s materiálom ho prítomní členovia RŠ schválili.

5.5.2014: 1. Poučenie o mlčanlivosti

2. Informácie o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ

3. Predstavenie kandidátov

4. Predstavenie koncepcií kandidátov

5. Postup pri výberovom konaní

6. Schvaľovanie priebehu výberového konania

RŠ prevzala zodpovednosť za výberové konanie, zároveň riadila podľa metodického materiálu Mesta BB pri výberovom konaní a dohodla termín konania na 26.5.2014.

26.5.2014: Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Ďumbierska 17, BB.

12.6.2014: Mimoriadne zasadnutie RŠ

1. Situácia v ZŠ

2. Prijatie uznesenia

Poradné orgány školy

Poradné orgány školy

a/ MZ a PK

Celoročné plány MZ a PK sú zamerané na plnenie úloh určovanými projektami a aktivitami, ktoré sú na škole:

- APROGEN -alternatívny program edukácie všeobecne intelektovo nadaných detí

- starostlivosť o slabo prospievajúcich a začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP

- regionálna výchova (Združenie pedagógov škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy)

-Zelená škola

- enviromentálna výchova

- škola podporujúca zdravie

- drogová prevencia

- výchova k manželstvu a rodičovstvu

- vzdelávanie pracovníkov

- spolupráca s rodičmi

b/ RADA ŠKOLY

c/ RADA RODIČOV

d/ VEDÚCA ŠJ

e/ VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

f/ ŽIACKY PARLAMENT


Názov MZ a PKVedúci
MZ APROGEN 1.-4.roč.Mgr. M. Sokáčová
MZ 1. a 2. roč.Mgr. Ľ.Fridmanová
MZ 3. a 4. roč.Mgr. M. Striešová
PK SJLMgr. I. Arvajovičová
PK MAT-FYZMgr. Ľ. Martinková
PK PR- CHEM-TCHV Mgr. N. Dvorská
PK ZEM-DEJMgr. H. Bendíková
PK OBV-ETV-NAVMgr. M. Zvalová
PK VYV-TEV-HUVMgr. Gazdíková
PK cudzie jazykyMgr. P. Belica

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Stav k 15.9.2013 464 žiakov 27 tried

1.st. 12 tried 223 žiakov

roč. počet žiakov chlapci dievčatá

1. 60 31 29

2. 57 38 19

3. 54 35 19

4. 51 24 27

Spolu222 128 94

ŠKD

1. odd. 26 žiakov

2. odd. 25 žiakov

3. odd. 25 žiakov

4. odd. 26 žiakov

5. odd. 26 žiakov

6. odd. 26 žiakov

spolu 154 žiakov

2.st 15 tried 242 žiakov

roč. počet žiakov chlapci dievčatá

5. 56 34 22

6. 48 23 25

7. 50 27 23

8. 44 18 26

9. 44 26 18

Spolu242 128 114

Stav k 31.8.2014 470 žiakov 27 tried

1.st. 12 tried 222 žiakov

roč. počet žiakov chlapci dievčatá

1. 60 31 29

2. 56 38 18

3. 55 35 20

4. 51 24 27

Spolu222 128 94

ŠKD

1. odd. 24 žiakov

2. odd. 23 žiakov

3. odd. 23 žiakov

4. odd. 25 žiakov

5. odd. 26 žiakov

6. odd. 23 žiakov

spolu 144 žiakov

2.st 15 tried 248 žiakov

roč. počet žiakov chlapci dievčatá

5. 58 34 24

6. 49 23 26

7. 53 28 25

8. 44 18 26

9. 44 26 18

Spolu248 129 119

Integrácia detí:

V šk. roku 2013/2014 boli žiaci so špeciálno-pedag. potrebami, poruchami učenia a správania vzdelávaní :

a/Individuálne začlenení (24 žiakov)

I.st. 13 žiakov

II. st. 11 žiakov

z toho:

1. roč. 2 žiaci

2. roč. 2 žiaci

3. roč. 4 žiaci

4. roč. 5 žiaci

5. roč. 2 žiaci

6. roč. 0 žiakov

7. roč. 5 žiaci

8. roč. 1 žiak

9. roč. 3 žiaci

b) Okrem začlenených žiakov sú ďalší žiaci v pravidelnej starostlivosti CPPPaP a CŠPP. Je to 7 žiakov so ŠVVP v bežných triedach. Žiaci, ktorí boli vzdelávaní podľa IVVP alebo boli hodnotení podľa MP pre žiakov so ŠVVP majú túto skutočnosť uvednú v doložke vysvedčenia.

c/ Žiaci so ŠVVP - všeobecne intelektovo nadaní žiaci v programe Aprogen - 9 tried (109 žiakov) v 1.-9.ročníku.

d) 29 žiakov - vyučujúci sa riadili metodickými usmerneniami.


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333333327
počet žiakov605655515849534444470
z toho ŠVVP *141516171515191614141
z toho v ŠKD51482819-----146
           
* v počte žiakov sú aj žiaci Aprogen a individuálne začlenení          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Do 1. roč. 2013/2014 sa zapísalo 63 žiakov, z toho 7 žiaci dostali odklad a 60 žiakov (49 do bežných tried a 11 do Aprogenu) dostalo rozhodnutie o prijatí. V septembri 2013 nastúpilo do 1. roč. 60 žiakov. (do Aprogenu aj zapísaní v iných obvodoch)

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov030044350

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Z nižších ročníkov boli na strednú školu prijatí:

z 5. roč. 3 žiaci na Športové gymnázium B.B.

z 8. roč. 4 žiaci na BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM


 Gym 8.ročGym 4.ročSOŠ 4.roč.SOŠ 3-roč.SPŠ,SUŠ,SZŠOAHASpolu
prihlásení31718114246
prijatí31718114246
% úspešnosti100100100100100100100100

Prospech žiakov


TriedaPočetProsp.Nepros.Neklas.
I.A131300           
I.B242400           
I.C232210           
II.A131300           
II.B191900           
II.C242400           
III.A121200           
III.B222200           
III.C212100           
IV.A121200           
IV.B171700           
IV.C222200           
V.A111100           
V.B222200           
V.C252500           
VI.A151500           
VI.B161600           
VI.C181800           
VII.A131300           
VII.B191900           
VII.C212100           
VIII.A131300           
VIII.B151500           
VIII.C161600           
IX.A9900           
IX.B161600           
IX.C191900           
                
Priemerná známkaza celýročníkv jednot.predmetoch          
               
I.st.MATSJLPRIVLAANJNEJINFLOMOHT      
s APR.               
1.roč.1,101,071,03------      
2.roč.1,221,351,111,02--1,01--      
3.roč.1,341,411,191,141,16-1,02--      
4.roč.1,491,491,421,261,38-1,08--      
                
I.st.                
len APR.               
1.roč.1,001,001,001,001,00-1,00-1,00      
2.roč.1,001,081,001,001,00-1,00-1,00      
3.roč.1,251,291,001,081,16-1,001,001,00      
4.roč.1,081,121,001,001,08-1,001,001,00      
               
II. stupeň                
s APR.MATSJLANJNEJDEJGEOBIOFYZCHEMVYVTEVHUVINFOBVRGV
5.roč.1,891,691,37-1,171,341,06--1,001,011,051,031,001,03
6.roč.1,991,891,631,751,821,711,441,72-1,001,141,101,001,291,10
7.roč.2,202,151,742,091,91,941,441,551,421,081,11,191,001,441,10
8.roč2,412,131,781,911,841,931,492,251,531,561,12-1,041,531,16
9.roč.1,991,781,581,581,571,351,161,491,551,161,17-1,06--
               
II. stupeň               
len APR.               
5.roč.1,641,591,141,311,181,131,00--1,001,001,001,001,001,09
6.roč.1,71,71,301,531,401,301,071,10-1,001,071,071,001,10-
7.roč.2,041,881,311,891,561,271,251,201,251,201,001,201,001,26-
8.roč.1,771,731,151,301,271,381,081,081,001.001,00-1,001,00-
9.roč.1,191,241,121,251,001,001,001,001,131,191,13-1,00--

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1486666,6286666,6200,00
I.B24160766,96160766,9600,00
I.C23179077,83179077,8300,00
II.A1452440,3152440,3100,00
II.B19143475,47143475,4700,00
II.C24179374,71179374,7100,00
III.A1267456,1767456,1700,00
III.B22151768,95151768,9500,00
III.C21140270,95140270,9500,00
IV.A1278765,5878765,5800,00
IV.B17158696,22158696,2200,00
IV.C22172678,45172078,1860,27
V.A1178871,6478871,6400,00
V.B22189090,00189090,0000,00
V.C25179073,02179073,0200,00
VI.A151526101,731515101,00110,73
VI.B1671152,1671152,1600,00
VI.C18135178,99135178,9900,00
VII.A13109188,22109188,2200,00
VII.B191984112,761984112,7600,00
VII.C212024110,101963106,52613,58
VIII.A131766135,851766135,8500,00
VIII.B15127585,00126384,20120,80
VIII.C162108131,751992124,501167,25
IX.A9898103,75898103,7500,00
IX.B161866116,631835114,69311,94
IX.C192042107,472042107,4700,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Priemerná úspešnosť v SR v %percentil školy v %
Monitor SJL4370,766288,12
Monitor MAT4361,4054,6774,45

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33333333327
šport.prípava---------0
Matematika 1.-9.33333333327
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.  333333321
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-7.3333333  21
Hudobná výchova 1.-7.3333333  21
Technická výchova 3.-4, 7.-8.  33  33 12
Variant1.,2.,3.          
Iné ( APROGEN) )1111111119

Nepovinné predmety

PredmetTriedaPočet skupínPočet hodín týždenne
CSJ9.A11
CSJ9.B11
CSJ9.C11
CvM9.A11
CvM9.B11
CvM9.C11
CvM6.A11
CvM6.B11
CvM6.C11
FHU6.A11
GYM1.-4.r.12
GYM5.-9.r.12
PPB5.-9.r.12
ANJ1.B12
ANJ1.C12
ANJ2.B12
ANJ2.C12
VNS3.A11
TOF1.A11

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ŠkVP1.B,C bežné triedyPRI1
  MAT1
  VYV1
  HUV1
  Tvorivá dramatika1
spolu  5
    
ŠkVP2.B,C bežné triedySJL1
  MAT1
  VYV1
  HUV1
  Tvorivá dramatika1
spolu  5
    
ŠkVP3. B,C bežné triedySJL1
  Čítanie hrou1
  MAT1
  Prac. vyučovanie 1
  Tvorivá dramatika1
spolu  5
    
ŠkVP4.B,CSJL1
  Čítanie hrou1
  MAT1
  Tvorivá dramatika1
  PRI1
spolu  5
ŠkVP APROGEN1.AMAT1
  INF1
  VYV1
  Obohatenie1
spolu  4
    
ŠkVP APROGEN2.AMAT1
  VYV1
  Obohatenie2
spolu  4
    
ŠkVP APROGEN3.APRI1
  Obohatenie2
  Logická MAT1
spolu  4
    
ŠkVP APROGEN4.APRI1
  Obohatenie2
  Logická MAT1
spolu  4
    
ŠkVP bežná trieda5.B,CMAT1
  1.CUJ1
  BIO1
  GEO1
  RGV1
  INF1
spolu  6
ŠkVP bežná trieda6.B,CSJL1
  BIO1
  Prirod. cv.1
  GEO1
  RGV1
  Ochrana človeka a prírody1
spolu  6
    
ŠkVP bežné triedy7.B,C2.CUJ1
  BIO1
  Prirod. cv.1
  RGV1
  INF1
  Ochrana človeka a prírody1
spolu  6
    
ŠkVP bežné triedy8.B,CCHE1
  BIO1
  GEG1
  MAT1
  RGV1
  INF1
spolu  6
    
ŠkVP bežné triedy9.B,C2.CUJ1
  Konverzácia CUJ1
  BIO1
  Prirod. cv.1
  GEG1
  MAT1
spolu  6
    
ŠkVP APROGEN5.A2. CUJ1
  GEO1
  RGV1
  BIO1
  Obohatenie1
spolu  5
    
ŠkVP APROGEN6.ASJL1
  2.CUJ1
  GEO1
  RGV1
  Obohatenie1
spolu  5
    
ŠkVP APROGEN7.ASJL1
  FYZ1
  BIO1
  RGV1
  Obohatenie 1
spolu  5
    
ŠkVP APROGEN8.ASJL1
  2.CUJ1
  BIO1
  Obohatenie1
  RGV1
  GEG1
spolu  6
    
ŠkVP APROGEN9.ASJL1
  2. CUJ1
  FYZ1
  DEJ1
  GEG1
  Obohatenie1
  FYZ - CHEM cvičenia1
spolu  7

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka---
Prvého ročníka3602
Bežných tried1530120
Špeciálnych tried pre nadaných91092
    
Spolu2747024

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP371334,90713
DPP837,862,13
Znížený úväzok623,6171,13
ZPS110,71,0
Na dohodu100,08-

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 3838
vychovávateľov 66
asistentov učiteľa 11
    
spolu 4545

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
2.CINF1
3.CINF1
4.CINF1
5.B,CINF1
4.BINF1
6.CVYV1
7.CSvet práce1
5.BRGV1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1
2.kvalifikačná skúška 3
špecializačné1 
inovačné funkčné1 
špecializačné kvalifikačné CUJ 1
inovačné2 
štátna jazyková škola 2
aktualizačné7 
štúdium arteterapie 1
rozširujúce ANJ 1
psych. tréning37 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympijsky odznak všestranosti5 1. miesto  
-skok cez švihadlo1 1. miesto  
- ľah, sedy1 2. miesto  
- skok z miesta1 2. miesto  
- beh na 50m1 3. miesto  
Solúnski bratia1  1. miesto 
Basketbal dievčatá91. miesto1. miesto  
Basketbal chlapci61. miesto   
Streľba zo vzduchovky st,. ž.33. miesto   
Streľba zo vzduchovky ml. ž.33. miesto   
Minibasket show20 1. miesto3. miesto 
Nakresli svojho integráčika31. miesto   
Olympiáda zo SJL11. miesto   
Olympiáda NEJ13. miesto   
OLympiáda ANJ21. a 3. miesto   
CHemická olympiáda3    
Festival pódiových skladieb18  3. miesto 
Olympiáda fyzika23. miesto15. miesto  
Olympiáda z MAT 5. a 9. roč.81., 2., a 6. miesto1. a 13. miesto  
Pytagoriáda 5.-8.roč.61., 2. a 3. miesto   
 181.,2.,6.,13. miesto   
Gymnastický štvorboj C51, 2., 3.miesto   
Gymnastický štvorboj-jednotlivci11. miesto   
Vesmír očami detí4postup do celoslov. kola   
Európa v škole2.B1. miesto a postup do celoslovenského kola   
Zelený svet - Envirofilm1   účasť
Sládkovičova Radvaň1 2. miesto  
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva1  slovné ocenenie 
Banskobystrická paletka11. miesto   
Majstrovstvá ZŠ v basketbale101. miesto1. miesto4. miesto 
MINI BASKETSHOW15 1. miesto3. miesto 
Súťažná prehliadka "HLR" Hronsek2 3. miesto  
Čo vieš o hviezdach43. miesto   
CO očami detí11. miesto+postup   
Biblická olympiáda34. miesto   
Olympijsky festival detí40    
-basketbal 1. miesto   
- vybíjaná 1. miesto   
Atletika družstiev žiačok10 5. miesto  
Školská atletická liga10 4. miesto2. miesto  
Matematická olympiáda  1. a 13. miesto  
Geografická olympiáda102.,4.,5.,9. miesto   
Putovanie medenou a povst. B.B.33.miesto   
Maľujeme s PRIMALEXOM1odmena 200,-€ pre ZŠ   
Ľupčiansky čitárik41. miesto   
Deti maľujú vojakom MO12. miesto odmena 139,-€pre ZŠ   
Atletický maratón50bez umiestnenia   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

1./ Celoškolské aktivity

IX.

-účasť školy v 4. roč. česko-slov. projektu pre ZŠ "Záložka do knihy spája školy" v spolupráci so SPK v Bratislave, knižnicou J.A. Komenského v Prahe a s Národným pedag. múzeom

- vedecká show v Europa Shopping Center - "Noc výskumníkov" - účasť 16 tried

- zapojenie sa do preventíveho programu ŠTVORYLKA

- exkurzie žiakov 1. st. na akcii "Voda pre život" (súčasť Týždňa vedy a techniky)

- Európsky deň jazykov vyhlásený Radou Európy (kvízy v ANJ a NEJ, tvorba plagátov a pod.)

X.

- celoškolská konferencia programu Aprogen na UMB B.B. 3. roč. - spojená s odbornými prednáškoami a prezentáciami najlepších prác žiakov Aprogenu

- Uhorková slávnosť v rámci RGV v spolupráci s p. Kollárom (Sásová)

- Účasť školy v 4. roč. česko-slov. projektu pre ZŠ "Záložka do knihy spája školy" - vyhodnotenie

- Pasovanie prvákov a Deň strašidiel (Helowen)

- Medzinárodný deň starších ľudí - program našich žiakov pre domovy dôchodcov (Belveder, klub Nádej Uhlisko, Krivánska ul.)

- výstava kníh v školskej knižnici pri príležitosti Dňa knižníc

- ukončenie projektu "Školy tvoria ekomapu" - škola získala diplom za mimoriadny prínos do projektu od Veolie a Živice

- Farmársky trh - organizuje Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v B.B. (účasť žiakov 2. a 4. roč ako súčasť RGV školy

- vyhodnotenie výtvarno-literárnej súťaže "Ľudské práva očami detí" - škola dostala čestné uznanie od ministra zahraničných vecí M. Lajčáka

- škola sa zapojila do kampane "Odstráň obezitu" pri príležitosti Svetového dňa výživy

akcie:- beh pre zdravie - zapojených 460 žiakov

- varenie zdravých jedál (85 žiakov)

- poster zdravej výživy (žiaci ŠKD)

- tréning rôznych štýlov hip-hopu viedla pre žiakov ŠKD víťazka súťaže miliónový tanec Dana Edlingerová (60 žiakov)

- 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko - celoslovenská výtvarná súťaž "Solúnski bratia" - 1. miesto

XI.

- odborný seminár pre špec. ped., psych. a žiakov Aprogen v Prešove (súčasťou boli tvorivé dielne pre žiakov Aprogen)

- Týždeň vedy a techniky na Slovensku v spolupráci so SAV - žiaci II.st. (geologický ústav SAV), 1. st. akcia "Voda pre život"

- európsky týždeň boja proti drogám - preventívne prednášky pre 8. roč.

- zaradenie školy do celoslovenského výberu projektu "Záložka do knihy spája slovenské školy"

XII.

- vianočné pozdravy pre príslušníkov 19. rotácie našich vojakov v Afganistane

- vianočné besiedky tried 1. stupňa pre žiakov a rodičov

- "Mikuláš, poď medzi nás" - návšteva Mikuláša v triedach

- Mikuláš na radnici - 6 žiakov školy - spolupráca s Mestom B.B.

I.

- účasť v projekte "Jednota pre školákov" - získanie 10 ks futsalových lôpt

- organizovanie akcií v rámci Medzinárodného dňa bez internetu - práca s encyklopédiami a časopismi na jednotlivých predmetoch

II.

- slávnostný zápis do 1. roč. spojený s kultúrnym programom za účasti detí, rodičov a starých rodičov

- účasť školy v projekte Comenio regio-envitalent (pokračovanie projektu)

- akcie a stretnutia škôl zapojených do Združenia ped. škôl s rozšíreným vyučovaním RGV

- fašiangový sprievod školou ( rámci rozšírenej RGV)

- karneval pre žiakov 1. stupňa

III.

- Medzinárodný festival pódiových skladieb (účasť 12 dievčat, 3.miesto)

- akcie školy pri príležitosti Svetového dňa vody

- mesiac knihy - spoločné čítanie kníh, výstavka, divadelné predstavenie

- Testovanie 9/2014 pre žiakov 9. roč. z MAT a SJL

IV.

- Logická olympiáda intelektovo nadaných detí - Prešov (2. roč.)

- stretnutie s ľudovou kultúrou - maľovanie kraslíc v spolupráci s Múzeom

- Deň zeme - čistenie okolia školy, akcie v spolupráci so SAV a Agentúrou životného prostredia, výsadba tují v átriu školy, osadenie lavičiek a pníčkov v átriu

- Deň narcisov - výťažok odovzdaný na účet nadácie Svetielko nádeje

V.

- 9. ročník - Sásovský trojboj - atletická súťaž pre žiakov 1. st.

- Envirofilm - účasť žiakov na predstaveniach

- akcie v rámci Dňa matiek a Medzinárodného dňa rodiny

- vystúpenie detí ŠKD ku Dňu matiek v Klube dôchodcov Nádej (Uhlisko) a Belveder

- Banskobystrické hry (OFDM 1.-9. roč.) na Štiavničkách

- účasť žiakov 7. a 9.roč. na medzinárodnom tanečnom projekte ŠTVORYLKA na Námestí SNP v B.B.

- vyhodnotenie literárnej súťaže "Aby perla znovu perlou bola" v ŠVK B.B. (organizoval časopis Bystrický permon)

-Deň školy v rámci RGV- 1.st. -putovanie Rudlovou, Sásovou a Mestom B.B.

- 2. st. putovanie po pamiatkách B.B. a tvorivé dielne

-Jazykový pobyt v Írsku v spolupráci s írskymi a banskobystrickými vodnými skautmi

- celomesačná výstava "Svetový supermarket" v spolupráci s OZ ŽIVICA

VI.

- prezentácia ročníkových prác programu APROGEN

- dopoludnie pre rodičov a budúcich prvákov programu Aprogen

- konferencia vo Zvolene - celoslovenská prezentácia najlepších prác žiakov Aprogenu

- spolupráca s ÚPV v B.B.- akciei MDD

- banskobystrická 24-hodinovka (účasť 130 žiakov školy)

- Minibasketshow - celoslovenské finále - 3. miesto

Počas celého šk. roka

- plnenie úloh projektu ZELENÁ ŠKOLA

- separovaný zber odpadu - papier, plasty, plastové kelímky, batérie

- spolupráca so SAV - rôzne akcie

- spolupráca s ÚPV B.B.

- plnenie úloh projektu Comenio regio - envitalent

- tvorba školského časopisu Ďumbierik (ŽP)

2./ Aktivity v rámci MZ, PK a projektov

APROGEN 1.-4.roč

Aktivity počas vyučovania

Súťaž v speve ľudových piesní - zodp. Mgr. Vatalová

Prednes poézie - Mgr. Vatalová

Prednes prózy - Mgr. Vatalová

Školské kolo Ľupčianskeho čitárika - Mgr. Sokáčová

V rámci vyučovania sme sa zúčastňovali predstavení bábkových divadiel - Tatranky, Ferdo Mravec ,Alica v krajine zázrakov, Rozprávky na brušku, Červená čiapočka - v anglickom jazyku, Červená čiapočka v slovenskom jazyku, Guliverove cesty, O Jakubkovi a veľkom dare, vystúpenie folklórneho súboru „ Mladosť“ z UMB, vystúpenie“ Slovenského sláčikového dua“, ďalej sme sa so žiakmi zúčastnili interaktívnej výstavy „ Voda pre život“,konferencie Aprogen na UMB - prezentácia záverečných ročníkových prác,“ Uhorkovej slávnosti“ spojenej s pasovaním prvákov. Žiaci 3.A aktívne pracovali na interaktívnej prednáške „ Deň lesov a „ Deň vody“ ,zúčastnili sme sa na interaktívnej výstave v ESC pod názvom „ Včela“,, v priestoroch školy sme aktívne pracovali na interaktívnej výstave „ Svetový supermarket“, zúčastnili sme sa interaktívnej prednášky na „ Úrade priemyselného vlastníctva“, 4.A bola na interaktívnej výstave „ ELEKTRINA“ v priestoroch Agentúry životného prostredia, p. Hruščová ukázala žiakov 4.A čo je“ plstenie vlny“ , žiak 8.A Šimon Vološin vidol v 4.A hodinu prírodovedy na tému „ Vesmír“, pripravili sme pre rodičov besiedky k Vianociam a na „ Deň matiek“, prezentácie záverečných ročníkových prác. Žiaci 1.a2. ročníka absolvovali základný kurz korčuliarskej gramotnosti, 2. a 3.ročník absolvovali plavecký výcvik, absolvovali sme výchovný koncert o slušnom správaní - „ Ujo Etos“, pozorne sme počúvali prednášku príslušníčky policajného zboru „ Nebezpečenstvo závislosti na internete“ ,pripravili sme pre žiakov karneval,4.A a 1.A prežili týždeň v“ Škole v prírode,“3.A obdivovala krásy našej vlasti na Habakukoch.

Sásovský trojboj - Mgr. Striešová, Mgr. Vanková

Návšteva Planetária v Žiari nad Hronom - Mgr. Vanková

Noc výskumníkov - tr. učiteľky

Exkurzia na Donovaloch - Habakuky - Mgr. Sokáčová

Výtvarné súťaže -zodp. Mgr. Vanková,

Didaktické hry v prírode -zodp. tr. učiteľky

Netradičné využívanie energií - dopoludňajšie vyučovanie žiakov tried Aprogen v spolupráci s Aurisom -Mgr. Vanková

Vedomostné súťaže - zodp. tr.učiteľky

Primárna drogová prevencia

Športové súťaže

Fit gymnastika - zodp.tr.učiteľky

Sásovský trojboj - Mgr. Striešová, Mgr. Vanková

Gymnastický štvorboj - zodp. tr.učiteľky

„ Nebezpečenstvo závislosti na internete“ - interaktívna beseda s policajnou príslušníčkou -Mgr. Sokáčová

Enviromentálna výchova

Voda pre život - zodp.Mgr. Sokáčová, Mgr. Vanková

Exkurzie na Donovaloch - Habakuky - zodp. Mgr. Sokáčová

Zber papiera -zodp.tr.učiteľky

Separácia odpadu - zodp.tr.učiteľky

Využívanie odpadu na hodinách VYV a PVC zodp.tr.učiteľky

Interaktívne vyučovanie v Aurise - netradičné využívanie energií a šetrenie nimi -zodp. Mgr. Vanková

Výtvarné súťaže - zodp.tr.Mgr. Vanková

Deň ovocia - zodp. tr. učiteľky

Deň lesov - interaktívna prednáška - zodp. Mgr. Sokáčová

Deň vody - interaktívna prednáška - zodp. Mgr. Sokáčová

Včela - interaktívna výstava ESC - zodp. tr. učiteľky

Svetový supermarket - zodp. tr. učiteľky

Ferdo Mravec - divadelné predstavenie - zodp. tr. učiteľky

Tatranky - bábkové divadlo - zodp. Mgr. Sokáčová

Tihányiovský kaštieľ - Mgr. vatalová

Činnosti zamerané na VMR

Besiedky ku Dňu matiek, vianočné besiedky, výroba darčekov pre mamičky, účasť na predstaveniach bábkových divadiel, prezentácie záverečných ročníkových prác pre rodičov, , exkurzia na Donovaloch, Škola v prírode, Tihániyovského kaštieľa

MZ 1.-2.roč.

Súťaže, akcie organizované na škole po vyučovaní

Názov súťaže, akcie

Prednes poézie a prózy

Spev slovenskej ľudovej piesne

Besiedky pre rodičov

Ďumbiersky čitárik

Zápis prvákov

Karneval triedni učitelia

Beseda s cestovateľom

Vystúpenie pre dôchodcov

Súťaže, akcie organizované v rámci vyučovania

Názov akcie

Návšteva knižnice M. Kováča:

Vitajte v knižnici

Valentínske prekvapenie

Deň školy - Rudlová, Sásová

Deň Zeme - Včely

Sásovský trojboj

Gymnastický štvorboj

Tenisová škola

Vychádzky:

Dopravná výchova a služby v meste

Chodci na ceste - 1.roč.

Ročné obdobia - pozorovanie zmien

Stará Sásová - VLA 2. roč.

Výstavy:

Jesenný stôl

Radvanský jarmok - Dni mesta

Martin na bielom koni -VYV

Knihy - výstavy s predajom

Deň Zeme

Vianočný stromček prianí

Svetový Supermarket

Deň vody

Voda pre život

Pasovanie prvákov, Sásovská uhorka

Besedy:

Svetový potravinový deň- Desiatuj OZ s policajtom

S cestovateľom Ľ. Motyčkom

Kurzy:

Plavecký kurz - 2.ročník

Korčuľovanie - 1.a 2.ročník

Tenisová gramotnosť

Výchovné koncerty:

Hudobné nástroje - Husle, Viola

Mladosť- folklórny súbor mladosť

Lavuta - dychové nástroje

Vianočný koncert

Novoročný koncert študentov Katedry hudobnej kultúry UMB

Kultúrne vystúpenia žiakov:

Vystúpenie pre dôchodcov na Uhlisku 2x

Začiatok školského roka

Záver školského roka

Zápis prvákov

Sásovský trojboj

Vianočné besiedky

Zelená škola:

Deň vody

Svetový Supermarket

Deň Zeme

Deň detí - športové aktivity a hry

Divadelné predstavenia v škole:

Perníková chalúpka

Alica v krajine zázrakov

Vianočný darček

Štátna opera:

Ferdo Mravec

Aktivity MZ v oblastiach:

Drogová prevencia

- bola podľa potreby zaradená do časovo tematických plánov

- Zdravie a šport - beseda

- Zdravá a nezdravá výživa -prednáška

- Obezita - beseda čistenie vyhradeného úseku v okolí školy

- Jesenný stôl - výstava jesenných plodov

- Deň Zeme - výstava produktov Zeme

- aktívna účasť na športových súťažiach

Environmentálna výchova

- bola podľa potreby zaradená do časovo tematických plánov

- zážitkové učenie - na hodinách prírodovedy žiaci pozorovali vyparovanie rastlín, potravu chrústov, vývoj a zrod motýľa

- vychádzky - Pozorovanie zmien v prírode- ročné obdobia

- tvorba a prezentácie projektov : Živá a neživá príroda , Význam vody v prírode

- výstavy - Deň Zeme, Jesenný stôl, Dni mesta - remeslá

- plnenie školského projektu Zelená škola - separovaný zber v triedach, šetrenie vody, el. energie, udržiavaniu čistoty v triede, škole a jej okolí

- vytvorenie kroniky Zelená škola -1.C , fotodokumentácia z besied ,brigád, ap.

- všetky triedy sa zapojili do zberu papiera

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

- bola podľa potreby zaradená do časovo tematických plánov

- žiaci si aktuálne pripomenuli vianočné a veľkonočné tradície a zvyky

- výtvarné súťaže a výstavky k danej téme ( Deň matiek, Ďeň otcov, Úcta k starším )

- Vianočný stromček prianí

- besiedky a program pre rodičov pred Vianocami

- vianočný koncert študentov UMB

- školský karneval

- vystúpenia pre dôchodcov

- školské výlety s rodičmi ( Sásovská dolina,)

- Škola v prírode - Zvolen, časť Kráľová

MZ 3.-4.roč.

Súťaže, akcie organizované na škole po vyučovaní

Názov súťaže, akcie

Prednes poézie a prózy

Slovenská ľudová pieseň

Školský karneval

Jarný zber papiera

Ďumbiersky čitárik

Súťaže, akcie organizované v rámci vyučovania

Názov akcie

Včely- beseda s p.Fodorom

Voda je život- interaktívna výstava

Včela- interaktívna výstava

Div.predstav.: Tatranky

O Jakubkovi a veľkom dare

Alica v krajine zázrakov

Červená čiapočka

Vých. koncerty : Slov. sláčikové duo

Vianočný koncert

Súbor Mladosť

Balet: Ferdo Mravec

Exkurzie : Planetárium Žiar nad Hronom

Ľudové remeslá - Vian. jarmok

Vedecká hračka

Výstava kraslíc v Thurz. dome

Slovenská inovačná a energetická

agentúra

Výstavky žiackych prác : Jeseň

Vianoce

Veľkonoč. tradície

Výcviky : Plavecký kurz

Školské výlety : Bojnice

Banská Śtiavnica-Sv. Anton

Donovaly- Habakuky

Sásovský trojboj

Aktivity MZ v oblastiach :

Drogová prevencia

- podľa potreby je zaraďovaná počas celého roka do temat. výchovno-vzdelávacích plánov

- Kriminalita mládeže- beseda s NSTRŹ p.

- Drogy- besedy v triedach

- Jeseň - výstavka jesenných plodov

- Šalát z ovocia, prípadne zeleniny - výtvor s ochutnávkou - žiaci boli vedení k správnej životospráve

- brigády v blízkom okolí školy

- aktívna účasť na športových súťažiach a krúžkoch športového zamerania

- Svetový deň mlieka

- Svetový deň jablka

- Svetový deň duševného zdravia

- Svetový deň výživy

- Európsky týždeň boja proti drogám

- Zdravý životný štýl

Enviromentálna výchova

- podľa potreby je zaraďovaná počas celého roka do tematických výchovno-vzdelávacích plánov

- vychádzky do prírody na hodinách VLA a PDA spojené s jej pozorovaním a poznávaním

- projekt Deň Zeme

- Envirofilm

- žiaci boli vedení k dodržiavaniu čistoty v triede, v škole i mimo nej

- zber papiera, separovaný odpad v triedach

- projekt Zelená škola

- Svetový deň vody

- Svetový deň životného prostredia

- Apríl- mesiac lesov

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

- podľa potreby je zaraďovaná počas celého roka do tematických výchovno-vzdelávacích plánov

- aktuálne sme si so žiakmi pripomínali všetky tradície a ľudové zvyky našich predkov

- výučba v regionálnej miestnosti- 3. C trieda

- výtvarné a literárne súťaže, tematické výstavky , projekty

- návšteva Knižnice M. Kováča - besedy k tradíciám

- karneval pre deti a rodičov

- besedy pod vianočným stromčekom - Vianočné zvyky vo vašej rodine

- spolupráca s rodičmi na jednotnom postupe pri výchove svojich detí

- Práva dieťaťa- beseda- 3. C

- Svetový deň duševného zdravia

- Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti

- Mikuláš

- Deň ľudských práv

- Deň pre bezpečnejší internet

PK MAT - FYZ

Matematické súťaže organizované po vyučovaní

Školské kolo matematickej olympiády 5. - 9. ročník

Úspešní ž.i Neúspešní ž. Spolu

5. ročník 4 1 5

6. ročník 3 1 4

7. ročník 4 0 4

8. ročník 3 1 4

9. ročník 5 1 6

Spolu 19 4 23

V rámci vyučovania boli organizované tieto súťaže:

a) Školské kolo Pytagoriády 5. - 8. ročník

Úspešní ž. Neúspešní ž. Spolu

5. ročník 5 25 30

6. ročník 11 15 26

7. ročník 12 21 33

8. ročník 20 2 22

Spolu 48 63 111

Za súťaž bola zodpovedná p. Martinková.

b) Medzinárodná súťaž KLOKAN - organizuje EXAM Bratislava

Súťaže sa zúčastnilo 39 žiakov.

5. ročník 12 žiakov

6. ročník 14 žiakov

7. ročník 13 žiakov

8. ročník 0 žiakov

9. ročník 0 žiakov

II. stupeň 39 žiakov

1.miesto v SR získali žiaci 6.A Hugo Ožvald a Tereza Niederlandová.

Za súťaž bola zodpovedná p. Martinková.

Aktivity PK v oblasti primárnej drogovej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Súťaže, besedy a prednášky s uvedenými témami sme na matematike neorganizovali, ale na vyučovacích hodinách sme podľa možností riešili úlohy s ekologickou a zdravovednou tematikou z materiálu „EKOMATEMATIKA“ ako aj z iných zdrojov (novín a časopisov).

PK GEO - DEJ

Uskutočnené aktivity v školskom roku 2013/2014:

27.9. 2013 6.B,C - návšteva radnice BB - výstava „ Voda je život“- veľmi kvalitná výstava, dostali sme aj pracovné listy - výborný materiál na vyučovanie zodp. Bendíková a Hybská

27.9.2013 - 8.B. 9.B sa zúčastnili tvorivých dielní a filmov - „Noc výskumníkov“ v ESC zodp. Šubová, Dobrotová

Október 2013 - návšteva náučného chodníka „ Význam včelstva pre človeka „ - SOŠ pod Bánošom pre žiakov 6.ročníka - zodp. Bendíková Šubová a Hybská

10.10 2013 - 9.A,C - Kologium s anglickým lektorom na tému „ Právo rešpektu národov a skupín navzájom“ a 8.A s nemeckou lektorkou na tému „Nemecko“ zodp. Dobrotová a Bendíková

14.10.2013 - 5.C - NAPANT - súťaž + náučný chodník - Lesná pedagogika zodp. Hybská, Marušková

6.11.2013 - návšteva Vojenského topografického ústavu zameraná na tvorbu máp pre žiakov 5.ročníka - zodp. Bendíková a Hybská

13.11.2013 - 5.C , 9.B- Deň otvorených dverí Geologický ústav - SAV zodp. Hybská, Dobrotová

December 2013 - Vianočné tvorivé dielne na hodinách RGV: zodp. Šubová

5.ročník - výtvarné spracovanie témy Vianoce, výroba papierovej 3D vložky

6.ročník - pečenie vianočných oblátok

7.ročník - adventný veniec, vianočná ikebana

8.ročník - pečenie a zdobenie medovníčkov zodp, Brtková , Šubová

8.1. 2014 relácia do šk. rozhlasu ku vzniku SR, 21.výročie zodp. Šubová

16.1. 2014 beseda s pánom Páleníkom hydrogeológom na tému „ Hydrogeologické pomery okolia školy“ so žiakmi 7.A,B a 8.A triedy zodp. Dobrotová

V januári sa žiaci v 8.A triedy zapojili do súťaže „Mestá sveta“ a Pangea zodp. Bendíková

Fašiangový sprievod 2.3. 2014 - pripravili žiaci 8.B,C triedy v rámci RGV, realizovaný pre žiakov školy Šubová, účasť na sprievode Sásová, Rudlová zodp. Dobrotová, Hybská

Na Deň Zeme v rámci hesla „ zisti, zapoj, zbieraj, získaj“ pripravila pani uč. Hybská kvíz o ŽP a Zemi V aprílových dňoch prebiehala výstava kraslíc - prác žiakov 5. - 8. ročníkov zodp. Šubová

Relácia do rozhlasu ku Dňu Zeme a Dňu zelených škôl zodp. Dobrotová

Ku dňu Zeme výber žiakov z 8. ročníka sa zúčastnil kontroly čistoty prímestskej rekreačnej zóny v Sásovskej Doline zodp. Dobrotová

Máj 2014 - exkurzia zameraná na spoznávanie prírodných zložiek krajiny - náučný chodník Kordíky pre žiakov 6.ročníka 6.B,C - zodp. Bendíková a Hybská

V rámci spolupráce navštívili žiaci 8.B deti v MŠ - tvorivé dielne „ Sásovskí uhorkári“- vyrezávanie pri príležitosti 50. výročia MŠ Zodp. Šubová

Máj 2014 žiaci 5.C, 6.A, 9.C,B sa zúčastnili ENVIROFILMU v areáli pamätníka SNP -zodp.Hybská, Dobrotová

Realizácia aktivít počas školského roka vyplývajúca z projektov Zelená škola, Komenius a Regionálna výchova - pomoc pri realizácii naučného chodníka v areáli školy -zodp. učitelia PK

Počas roka plnenie úloh EKOMAPA Banskobystrického kraja zodp. Dobrotová +uč.PK

Počas roka zapájanie do aktivít Enviromentálnej výchovy a vzdelávania ponúknutých zo SAŽP BB zodp. Hybská - „ Enviróza“ - mapovanie envirozáťaží, scifi príbeh - žiaci 6.C

V spolupráci s PK SJL - literárno historická exkurzia Horná Lehota - Brezno pre žiakov 8. ročníka zodp. Šubová, Bendíková

Snažili sme sa zamerať školské výlety tak, aby splnili poznávaciu aj náučnú funkciu a zapojili sme pri organizovaní aj rodičov. Takéto akcie so žiakmi sú veľmi vhodnou formou na prepojenie teoretických vedomostí s praxou / turistika - Šachtičky, Selce, alebo návšteva Stanišovskej jaskyne na Liptove a pod./.

Primárna drogová prevencia bola trvalou súčasťou výchovných cieľov v témach o zdravom životnom štýle súvisiaceho s ochranou a tvorbou ŽP najmä na hodinách OCP.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu dominuje v témach napr. o obyvateľstve v obidvoch predmetoch.

Enviromentálne výchovné ciele boli zapracované do TVVP, napĺňali sa aj na vychádzkach, exkurziach, návštevách Envirofilmu. Každý vyučujúci sa v rámci svojich hodín snažil vplývať enviromentálne na žiakov a poukazovať na potrebu riešenia otázok ŽP, v tomto školskom roku ešte intenzívnejšie, pretože sa riadime ekokódexom v rámci projektu Zelená škola, separujeme odpad. Pekné akcie sme zorganizovali v rámci Dňa Zeme.

PK BIO - CHE - THD - SEE

Aktivity PK v oblasti

a.Primárnej drogovej prevencie

Primárnej drogovej prevencií sa venujeme priamo na vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov a je zakomponovaná aj v časovo-tematických plánoch jednotlivých predmetov.

Biológia

Našou hlavnou úlohou je budovať pozitívny vzťah k prírode a je poznávaniu. Vychádzky zamerané na poznávanie na školskom pozemku a aj v jej okolí.

V učive 5. a 6. ročníka sa venujeme v tejto oblasti poznávaniu rastlinstva, možností jeho využitia (liečivé rastliny, poľnohospodárske plodiny), zneužitia (jedovaté rastliny, drogy), následkom požívania jedovatých a návykových látok.

Učivo 7. ročníka sa zaoberá poznávaním ľudského tela. Na záver každého tematického celku sa venujeme zdravému životnému štýlu, následkom nesprávnej životosprávy, prevencií (fajčenie, fetovanie, dôkaz prítomnosti drogy v tele, vplyv na CNS a funkcie organizmu).

To isté platí pre učivo 9. ročníka, kde v prvej časti opakujeme všetky orgánové sústavy organizmov.

Chémia

Našou hlavnou úlohou je vytvárať vzťah k tomuto predmetu, poukázať na každodennú prítomnosť chémie v živote človeka a súčasne aj možné nebezpečenstvo, ktoré môže predstavovať.

Prevencií sa na hodinách chémie venujeme hlavne v tematických celkoch organickej chémie. Deriváty uhľovodíkov - alkoholy (alkoholizmus a jeho následky), ketóny, rozpúšťadlá (fetovanie a jeho vplyv na dýchaciu sústavu a CNS), čistiace prostriedky, chémia bežného života.

- Postoje a názory (Alkohol) - postojové dotazníky a následná diskusia k téme

Technika (Technická výchova)

Zaoberá rozvojom manuálnych zručností, ako si vyplniť voľný čas a zdravou výživou, tým predchádzať negatívnym vplyvom spoločnosti.

Zdravá výživa je aplikovaná na všetkých hodinách pestovateľských prác a varenia. Zaoberajú sa tematikou ovocinárstva, okrasného sadovníctva, zeleninárstva, živočíšnou výrobou a poľnými plodinami. Pri poľných plodinách je dôležité poukázať aj na možnosti ich zneužitia. Posledné ročníky sú dôležité aj z hľadiska výberu povolania a preto sú opäť niektoré hodiny zamerané na túto problematiku.

b.Environmentálnej výchovy

Ekologickým a environmentálnym aktivitám sa venujeme priamo na vyučovacích hodinách a sú taktiež súčasťou časovo-tematických plánov.

Na hodinách chémie v 7. až 9. ročníku - recyklácia odpadu, separovanie odpadu, ekologické využívanie látok, dopad chemických látok na životné prostredie.

Na hodinách biológie na záver každého ročníka a hlavne v 9. ročníku sa učivo zameriava na túto problematiku. Do výučby podľa možnosti zahŕňame aj vychádzky do okolia školy - poznávanie fauny a flóry (5. až 9. ročník). Tieto aktivity sú súčasťou aj TEH (spracovanie odpadov), starostlivosť o okolie školy.

Zapájanie žiakov do súťaží s environmentálnou tematikou. V tomto školskom roku súťaž Envirootázniky (environmentálna olympiáda) organizovaná SAŽP.

Žiaci sa zapojili aj do aktivít projektu Zelená škola, príprava priesad, rozmnožovanie rastlín, presádzanie rastlín a i.

c) Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Členovia PK vyučujúci biológiu sa zúčastňujú na organizácií besied, prednášok. Ak je potrebné zapájajú sa aj priamo ak to daná téma vyžaduje. V tomto školskom roku sme sa podieľali na príprave aktivít VMR.

Samotná náplň učiva v 7. ročníku a to hlavne rozmnožovacia sústava je podkladom k výučbe VMR.

Zamerali sme sa hlavne na témy: tehotenstvo, antikoncepcia, pohlavné choroby, riziká pri potratoch, menštruačný cyklus, hygiena počas menštruácie a i.

PK VYV - HUV - TSV

Súťaže organizované v rámci PK po vyučovaní:

VYV: Neorganizovali sme

HUV: Ďumbiersky speváčik - zodp.: Frídmanová, Magnová, Gazdíková

Superstár (súťaž v speve populárnej piesne) - zodp.: Frídmanová, Magnová, Gazdíková

TSV: Medzinárodná súťaž pódiových skladieb v Trnave, zodp.: Babiaková

Súťaže organizované PK výchov v rámci vyučovania:

VYV: Moja mama, zodp.: Arvajovičová, Zvalová

HUV: Neorganizovali sme

TSV: Olympijský odznak všestrannosti, zodp.: M. Babiaková

Gymnastický štvorboj , zodp.: M. Babiaková

Testovanie GYM FIT!, zodp.: M. Babiaková

Turnaj vo florbale , zodp.: Ž. Dobrotová

Vianočný turnaj vo vybíjanej, zodp.: M. Babiaková

Zdokonaľovací plavecký výcvik 5. ročník (5 dní) - všetci žiaci (56) zaplávali na konci výcviku plavecký prsiarsky plavecký štýl, 4 žiaci neabsolvovali plavecký výcvik pre zdravotné dôvody.(Bučko, Bučková, Adamovičová, Franík), zodp.: M.Babiak, M. Babiaková, Ž. Dobrotová

Tanečná súťaž žiačok druhého stupňa - zúčastnili sa všetky žiačky 2. stupňa, zodp.: M. Babiaková

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka, zodp.: vyuč. TSV

Aktivity PK v oblasti:

a/ Primárnej drogovej prevencie:

VYV: Prečo som na svete rád, plagát, skupinové práce - výtvarné vyjadrenie šťastného života.

HUV: Prostredníctvom diskusie a masmédií poukázať na nesprávny životný štýl mnohých spevákov a hudobníkov populárnej hudby.

TSV: Všetky súťaže v rámci školy i mimo nej spĺňajú kritériá drogovej prevencie. Pohyb je

súčasťou zdravého života bez drog a závislostí.

b/ Environmentálna výchova

VYV: Výtvarná súťaž - Zelený svet

Výtvarné aktivity ku Dňu školy, maľovanie črepníkov, ozdobné kvetináče

HUV: Zameranie sa na zdravý životný štýl z dôrazom na environmentálnu výchovu v piesňach, zvykoch a tradíciách našich predkov

TSV: Správanie sa počas pobytu a pohybu v prírode, teréne

c/ Výchova k manželstvu a rodičovstvu

VYV: Školská výtvarná súťaž: Moja mama

HUV: Prostredníctvom nácviku ľudových piesní

TSV: Spolupráca s koordinátormi VMR

PK ETV - OBV

Súťaže organizované v rámci vyučovania...

ETV - beseda s p. Brnovou, Kraj. polícia mesta BB - 6.A,B,C

Beseda mala výborný ohlas, žiaci mali zo záujmu množstvo otázok k danej problematike, vyjadrovali svoj názor, vlastné príklady.

___________________________________________________________________________

Trieda: Názov akcie:

___________________________________________________________________________

triedy 6. A,B,C - Priestupky a delikty mládeže, prevencia správania.

___________________________________________________________________________

Odporúčania:

1. Viac spolupracovať s Políciou mesta BB, ktorá má vo svojej činnosti

zahrnutú aj prevenciu vo výchove pre základné školy. Ich osobná účasť

bola pre žiakov prínosom a aj problematiku vnímali inak ako na bežnej

hodine ETV aj OBV.

2. Vyradiť z plánovaných besied v budúcom šk. roku besedu s poslancom,

časovo sú zaneprázdnení a aj 3 mesiace presúvajú stretnutie so žiakmi. Nahradiť

inými osobnosťami mesta.

Aktivity PK v oblasti:

- primárna drogová prevencia: je súčasťou tematických celkov EV a OV, preto sme

spolupracovali pri organizovaní príslušných aktivít s koordinátormi na škole.

- environmentálna výchova : spolupráca s koordinátormi projektu Zelená škola, plnenie

úloh vyplývajúcich z projektu, využívanie prvkov ENV v tých témach , ktoré boli

obsahom vhodné

- výchova k manželstvu a rodičovstvu: spolupráca s koordinátorkou VMR p. Múkovou

v rámci ETV aj OBN

PK CUJ

Olympiáda v NEJ

Školské kolo:

1A 1B

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Z: Mgr.S Ďurianová, Mgr.E. Magnová

Olympiáda v ANJ

1A

1. Dubovec, Juraj 7A

2. Kundrata, Adam 6A

3. Veltyová, Viktória 7A

1B

1. Grego, Maroš 9A

2. Valent, Daniel 8A

3. Čerman, Matej 8A

Z: Mgr.P. Belica, Mgr.O. Odokienko

Drogová prevencia: - na hodinách anglického jazyka žiaci prispievali svojimi vedomosťami k spoločnej diskusii o fajčení, alkoholizme, drog - vysvetľovanie, riešenie, prevencia a predchádzanie daných javov. Žiaci si pozreli film Interstate 60 (protidrogová tematika) s následnou diskusiou.

- spolupráca s VMR s integrovaním témy prevencia závislostí

Environmentálna výchova:

• počas školské roka bolo niekoľko hodín venovaných životnému prostrediu, starostlivosti o prírodu, nadobudnutiu slovnej zásoby, čítanie článkov - vypracovanie projektov (plagáty, letáky, témy v učebniciach)

• v 7. Roč. bola venovaná celá lekcia tejto téme

• žiaci si pozreli film Earth 2100 s problematikou budúcnosti našej planéty s následnou diskusiou

• diskusia so žiakmi v triede na tému životné prostredie, najväčšie hrozby a katastrofy sveta.

• prezentácia zelenej školy a aktivít žiackeho parlamentu na írskej strednej škole v Bray, aktivity na mori

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:

• témy zahrnuté v TVVP

• tvorenie projektov - Rodostrom, Moja rodina, Moje mesto...

• v 5. A 7. roč v 7. roč. bola venovaná celá lekcia téme moja rodina, kde žiaci opisovali vzťahy v rodine, rozprávali sa na tému priateľstvo, môj najlepší kamarát

• diskusia - nebezpečenstvo zneužívania drog pre naše zdravie

PK SJL

SÚŤAŽE ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU PO VYUČOVANÍ

Školské kolo v prednese poézie a prózy PK SJL

Najlepší recitátori z tried

II.kategória:

Bečková,Cíglerová, Magna

III.kategória

Geregová /víťazi školskéhokola/

SÚŤAŽE, AKCIE , PRIPRAVENÉ V RÁMCI VYUČOVANIA MZ a PK

1. Moja mama, triedne kolo - literárno-výtvarná súťaž pre žiakov 5.ročníka. Žiaci pod vedením svojich vyučujúcich pripravili literárne práce ku Dňu matiek, ktorými vzdali hold svojim maminkám a materstvu ako takému. Najlepšie práce z literatúry /básne a opisy / a najlepšie výtvarné práce boli vystavené v priestoroch školy. Zodpovední.: Mgr. Zvalová. Mgr. Šperková a Mgr. Hybská. Za realizáciu nástenky bola zodpovedná Mgr. Arvajovičová.

2. Olympiáda SJL, školské kolo - olympiáda bola určená žiakom 8. a 9. ročníka, pričom školské kolo robili všetci žiaci Aprogenu a najlepší žiaci z ostatných tried. Za prípravu školského kola bola zodpovedná jeho organizátorka Mgr. Ďurianová. Celkovo sa ho zúčastnilo 29 žiakov, do krajského kola postúpil Matúš Kalina z 9.A triedy s najvyšším počtom bodov, ktorý v obvodnom kole skončil na l. mieste a postúpil do okresného kola. Žiaka pripravovala Mgr. Zvalová, ktorá s ním bola aj vo Zvolene.

3.Prednes poézie a prózy, školské kolo - za organizáciu triednych kôl bol zodpovedný každý vyučujúci v triede, kde učí. Školské kolo sa organizovalo pre 2. a 3. kategóriu, za prípravu boli zodpovední viacerí vyučujúci, buď ako organizátori, alebo boli v porotách, alebo vypĺňali prihlášky postupujúcich žiakov. Postupujúci žiaci sú uvedení v tabuľke.

4.Európa v škole, školské kolo - triedne kolá si zorganizovali vyučujúci vo svojich triedach, za školské kolo bola zodpovedná Mgr. Arvajovičová, ktorá vybrala najlepšie práce, vyplnila prihlášky a práce zaniesla do CVČ Havranské.

AKTIVITY V OBLASTI PRIMÁRNEJ DROGOVEJ PREVENCIE , ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY A VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Primárna drogová prevencia:

Tancom proti drogám - Štvorylka, Mgr. Ďurianová so žiakmi 9.C triedy

Biele peklo- návšteva divadelného predstavenia, žiaci 8. ročníkov a žiaci 9.A triedy so svojimi vyučujúcimi.

Enviromentálna výchova:

Prierezové témy na hodinách literatúry vo všetkých triedach, samostatné aktivity nie.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:

Žiaci 5. ročníka písali súťažné príspevky na tému Moja mama, najlepšie z nich boli vystavené na literárnej nástenke školy.

Prierezové témy na hodinách literatúry vo všetkých triedach.

ŠKD

V školskom roku 2013/2014 bolo zriadených 6 oddelení ŠKD. Priemerne navštevovalo ŠKD 145 detí, rozdelených v oddeleniach od 22 do 27 detí.

Vychovávateľky pracovali podľa Výchovného plánu ŠKD, zabezpečovali starostlivosť o deti pred vyučovaním a po vyučovaní. Výchovne pôsobili v spolupráci s rodinou, triednymi učiteľkami a rozvíjali morálne a intelektuálne vlastnosti detí. Hlavnou činnosťou bola záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie, relaxačnú činnosť, uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí.

Hlavné úlohy v rámci MZ boli splnené:

September:

Označenie klubov - zhotovenie značiek pre deti I. ročníkov - všetci vychov.

Jabĺčkový deň - vykrajovanie zvieratiek, príprava jabĺčkového šalátu, rôzne

súťaže. Zodp. S.Nechalová, E. Murančanová

Záložka do knihy - zodp. K. Kandová

Bezpečne do školy - bezpečne domov - dopravná činnosť , II. ročník., zodp.

E. Bátovská

Športové popoludnie - beh cez prekážky, streľba do futb. bránky, skákanie

cez švihadlo. Zodp. P.Rebek, E.Murančanová

Tanečné popoludnie s D. Edlingerovou - zodp. E. Bátovská

Október:

Návšteva SAV - deti z tried Aprogen. Zodp. E.Murančanová, K. Kandová

Mesiac úcty k starším - program pre dôchodcov: zodp. E. Murančanová,

E. Magnová

Zhotovenie darčekov - zodp. S. Nechalová, E. Bátovská

Medzinárodný deň knižníc - súťaž o najkrajšiu báseň, iné čitateľské aktivity.

Zodp. K.Kandová, S. Marková

November:

Uhorková slávnosť - zhotovenie darčekov pre deti MŠ, výzdoby.

Zodp. S. Nechalová, E. Murančanová

Vyraďovacia súťaž v získavaní lopty - zodp. P. Rebek, E. Murančanová

Zelená škola - výstava aktuálnych detských prác, nástenka, zapojenie sa

do projektov. Zodp. S. Marková

Projekt „ Praktik“ - inventa. Zodp.K. Kandová

December:

Pripomenutie vianočných ľudových tradícií - príprava programu na besiedku,

darčeky, prostredie v triedach - z. všetci vychovávatelia

Pečenie, zdobenie perníkov - E. Murančanová

Týždeň dobrých skutkov - súťaž detí v predvianočnom období. Pomáhanie starších žiakov mladším. Zodp.: S. Marková, P. Rebek.

„Vianočná Bystrica“ - rozprávanie o Banskej Bystrici, výtvarná činnosť

Zodp.: S. Marková, E. Murančanová

Január:

Darčeky na zápis . Zodp.: všetci vych.

Február:

Príprava masiek na karneval - deti si pripravili masky a pomáhali s výzdobou na karneval. Zodp.: všetci vychovávatelia

„Pretože ťa ľúbim“ - valentínske tvorivé dielne, tvorenie básničiek, zážitkové čítanie, návšteva knižnice M. Kováča. Zodp.: E. Murančanová

„Na Ďumbierskom dvore“ - poznávanie fašiangových tradicií a súťaž karnevalových masiek. Zodp.: A. Venglarčíková

Marec:

„Máme radi svojich učiteľov“ - darčeky pre učiteľov ku Dňu učitelov. Zodp.: S.Marková

Marec- mesiac kníh - burza kníh. Zodp.: K. Kandová, S. Nechalová

Enviro: „Deň vody“ -výtvarné vyjadrenie rôznych podôb vody v prírode, ochutnávka minerálnych vôd, piesne a básne o vode. Zodp.: S. Nechalová, K. Kandová

Turnaj - vybíjaná - Zodp.: P. Rebek, E. Murančanová

Apríl:

Enviro: „Náš strom“, Deň Zeme - ochrana prírody, stromov a rastlín, ekohry, pracovné listy. Beseda pre I. a II. ročník. Zodp.: S. Marková, E. Bátovská

Beseda o cestovani - s redaktorom časopisu „Cestovateľ“ s Ľ. Motyčkom. pre odd. ŠKD Aprogen. Zodp.: E. Murančanová

Medzinárodný deň detskej knihy (2.4.) - čitateľské aktivity (gramotnosť) a spolupráca medzi oddeleniami. Zodp.: P. Rebek, S. Marková

Radvanské hviezdy - Ako išlo vajce na vandrovku - spolupráca medzi školami. Divadelníci zo ZŠ Radvaň. Zodp.: S. Marková

Máj:

„Gym Fit“ - testovanie žiakov v telesnej zdatnosti. Zodp.: všetci vychovávatelia

„Deň matiek“ - darčeky a program pre dôchodcov z klubu „Nádej“. Zodp.: E. Murančanová

„Deň mlieka“ - beseda o mlieku a následné nakreslenie mliečnych výrobkov žiakmi. Zodp.: S. Marková, E. Bátovská

Jún:

„MDD“ - celoklubová DH - „Na obchod“. Žiaci využili svoju zdatnosť a rozum. Zodp.: všetci vychovávatelia

„Works shop“ - súbor „Mladosť“ UMB B.B.

„Gym fit“ - vyhodnotenie a odovzdávanie cien a diplomov. Zodp.: všetci vychovávatelia

„Úprava odd. ŠKD“ - údržba hračiek. Zodp.: všetci vychovávatelia

„Zápis detí do ŠKD“ - Zodp.: všetci vychovávatelia

„Znaky autorskej rozprávky“ - Maťko a Kubko: M. Grznárová -návšteva knižnice M. Kováča. Zodp.: E. Bátovská, S. Marková

V júni sa S. Marková a E. Bátovská zúčastnili prvého stretnutia Klubu vychovávateľov“, ktoré bude mávať od budúceho roku pravidelné stretnutia. Toto stretnutie sa konalo dňa 23.6.2014 na ZŠ Pieninská BB.

Hlavné úlohy z celoročného plán MZ boli splnené, okrem zimných športových aktivít kvôli nedostatku snehu. Tento nedostatok sme sa snažili nahradiť v telocvični a na chodbách školy.

Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach.

Výtvarné súťaže:

Európa v škole - organizuje Centrum voľného času. Do súťaže sa zapojili K. Kandová a E. Murančanová. Veronika Holubčíková z I.B triedy bola ocenená diplomom v okresnom kole. Pripravila ju K. Kandová.

V tomto šk. roku bol limitovaný počet výkresov, a tak sme v ŠKD ocenili všetky úspešné práce.

Veselé zúbky - všetky oddelenia si prezreli rozprávky o dôležitostí čistenia zúbkov. Do výtvarnej súťaže sa zapojili oddelenia S. Markovej a E. Murančanovej.

Vychovávateľky K. Kandová a E. Murančanová sa ešte zapojili do týchto výtvarných súťaží: Vesmír očami detí; Čo očami detí; Dobrovoľní požiarnici a Banskobystrická paletka.

Aktivity MZ v oblasti:

Enviromentálnej výchovy:

Zelená škola: Beagle - zapojenie sa do celosvetového projektu o strome. Výber stromu brezy a zapísanie údajov. Zodp.: S. Marková

Plnili sme podmienky projektu „ZELENÁ ŠKOLA“ - nástenky a výzdoby zodpov.materiálov.

Počas šk. roka sme do svojich plánov zaraďovali úlohy, aby deti pochopili vzťahy medzi človekom a životným prostredím, vzťah k zvieratám, chrániť rastliny, udržiavať čistotu vo svojom okolí. Tvorba a ochrana životného prostredia - boli v plánoch zaradené rôzne hry a súťaže, ekohry venované rôznym medzinárodným dňom.

Drogovej závislosti:

„Nenič svoje múdre telo“ - práca s knihou. Zodp.: všetci vychovávatelia

„Zober loptu, nie drogu“ - športová súťaž. Zodp.: P. Rebek

„Zdravá škola, zdravá výživa“ - beseda s vedúcom ŠJ I. Hanulovou

Výchova k manželstvu a rodičostvu:

Vianočné a veľkonočne tradície - besiedky, zhotovovanie darčekov, stretnutie s rodičmi.

Tvorba darčekov a programu pre seniorov. Zodp.: E. Murančanová

Výchova detí k tolerancii a úcte k dospelým, učiteľom, spolužiakom. Zodp.: všetci vychovávatelia.

V ŠKD boli zriadené záujmové a vzdelávacie krúžky:

Futbalový - p. Rebek

Výtvarný krúžok 1.-2.roč. - K. Kandová

Ruský jazyk1.-4. roč. - E. Bátovská

Pečieme s láskou 1.-4. roč. - E. Murančanová

Cesta za poznaním 4. roč. - S. Marková

Krúžky v ŠKD sú v čase od 15.00, alebo od 15.30, a tým sme dosiahli, aby aj v tomto čase boli deti zaujaté hodnotnou činnosťou. Dochádzka a celoročný záujem bol na dobrej úrovni.

Vyhodnotenie koordinátora voľného času v ŠKD v šk. roku 2013/2014

Plán koordinátora voľného času bol zameraný na rôzne činnosti, ktoré sme organizovali s deťmi v ŠKD. Úlohy, ktoré sa zadali boli splnené spolu aj s ich výchovnými cieľmi. Jedine v novembri nebola splnená beseda o jaskyniach s pánom Olšavským pre jeho pracovné vyťaženie.

Úlohy, ktoré boli splnené:

október - Šarkaniáda - zapojili sme deti do výroby spoločného šarkana a s výtvormi sme si ozdobili chodbu

december - "Za živa v BB, po smrti v nebi" - Vzbudiť o deti hrdosť k mestu, v ktorom žijú

január - Zlatý slávik ZŠ Ďumbierskej - súťaž v spievaní - deti sa naučili rozdiel medzi ľudovou a modernou pesničkou a zasúťažili sme si o najlepšiu speváčkuúspeváka

február - "Kto sa skrýva za tou maskou?" - súťažili sme o najkrajšiu vyrobenú masku

marec - Marec - mesiac knihy - čitateľský maratón - prehlbovali sme si čitateľské vedomosti detí v knižnici

apríl - Deň Zeme - 22.4. - Prostredníctvom maliarskych výtvorov ako si chrániť našu Zem, sme si opäť skrášlili školské chodby.

máj - Naša bezpečnosť a ochrana - V spolupráci s krajskou a mestskou políciou sa pre 3. roč. spravila beseda o bezpečnosti na cestách.

jún - MDD hry a súťaže - oslávili sme sviatok MDD hravou formou

Žiacky parlament

V školskom roku 2013/2014 sa vďaka predchádzajúcim rokom práce a motivácie žiakov podarilo zrealizovať pripravovaný prechod z riadenej direktívnej samosprávy k demokratickej žiackej samospráve s výraznými prvkami autonómie, kde pedagóg je len koordinátorom/manažérom nápadov koncipovaných a realizovaných samotnými členmi žiackeho parlamentu.

Vedúcimi osobnosťami parlamentu boli v prvom polroku aktívne žiačky zo 7.B triedy (Kunová, Vigašová, Herková) ktoré s podporou starších spolužiakov a rovesníkov úspešne zorganizovali prvé prijímanie piatakov, ktoré ho cieľom bolo ukázať, že nielen učitelia si všímajú správanie žiakov, ale i samotní starší spolužiaci majú záujem na príjemnom a slušnom výchovno-vzdelávacom prostredí. Projekt bol pedagógmi monitorovaný a sledoval podprahový cieľ - podpora rozvoja organizačných kompetencií. V druhej časti roka tento istý tím v spolupráci s p. Pražienkovou realizoval omnoho náročnejší projekt, ktorý však už žiacky parlament nezastrešoval.

Od začiatku školského roka parlament nastavil objektívne kritériá hodnotenia tried Zelenou hliadkou a vyhlásil bodovaciu súťaž o triedu roka, ktorá bola na základe každomesačných hodnotení rôznych aspektov témy roka: ÚCTA K MATERIÁLNEMU SVETU OKOLO NÁS vyhodnotená na slávnostnom ukončení roka formou odovzdania 2 putovných pohárov (1 a 2 stupeň).

Všetky aktivity a zasadnutia parlamentu boli starostlivo evidované samotnými členmi parlamentu v knihe na to určenej. Úlohy sa úspešne zhostila žiačka Vanda Antalová z 8.C triedy.

Okrem relácií v školskom rozhlase a propagácii školského časopisu sa parlament podieľal na realizácii týchto akcií: Mikuláš, Deň Narcisov, Stolnotenisový turnaj, Slávnostné ukončenie školského roka a i.

V priebehu školského roka z iniciatívy žiakov Lukáš Lichý (9.C) a Adam Veselovský (9.A) začal fungovať parlamentný blog. Parlament sa zhodol na tom, že projekty tohto typu musia mať v tíme aj žiakov z nižších ročníkov, ak majú byť dlhodobo udržateľné. Okamžitá spätná väzba však dala pocítiť, že duch tímu už v parlamente existuje a dá sa s ním rátať aj do roka budúceho.

Žiak Lukáš Lichý v spolupráci s autorom parlamentného loga Marošom Gregom vyvinuli a dali vyrobiť odznaky členov parlamentu, pričom komunikácia s dodávateľom tovaru a následná distribúcia prebehla úplne bez pričinenia pedagogického monitoru.

Začiatkom mája prebehla návšteva členov parlamentu na pôde Presentation College v Írskom mestečku Bray. Žiak Adam Veselovský (9.A) po návrate prezentoval priebeh a svoje postrehy z návštevy.

Na záver roka boli všetky prebiehajúce súťaže: turnaj v stolnom tenise, trieda roka a deviatak roka vyhodnotené na slávnostnom ukončení šk.r., vedením akcie bola poverená Paulína Černáková (8.B), ktorá sa ukázala ako nádejný neformálny líder parlamentu pre nasledujúci školský rok.

S podporou zo strany kolegov som ako koordinátor parlamentu nadmieru spokojný. Prebehla integrácia programu prevencie závislostí v spolupráci s p. Dvorskou a boli skoordinované hodnotiace aktivity s tímom Zelenej školy. Snažili sme sa rešpektovať požiadavku učiteľov o čo najmenšie narúšanie vyučovania bodovacími aktivitami a v budúcom roku sa budeme naďalej snažiť, aby bodovanie čo najmenej narúšalo vyučovací proces.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

APROGEN - alternatívny program edukácie nadaných detí od autorky PhDr. Jolany Laznibatovej CSc. Cieľom výchovy a vzdelávania nadaných detí v rámci projektu a následne v širšom kontexte je:

- vytvorenie primeraných podmienok pre rozvoj potenciálu intelektovo mimoriadne nadaných detí v podmienkach školy

- stimulovanie a vedenie detí k používaniu vyšších úrovní myslenia a tvorivosti

- všestranná podpora emocionálnej a sociálnej stránky osobnosti nadaných žiakov

Projekt APROGEN sa realizoval v škole už 12. rok. V každom ročníku jedna trieda pracuje v tomto projekte, spolu bolo v šk. roku 2013/2014 zapojených do projektu 109 žiakov. Do projektu sú zaradené deti, ktoré doporučí CPPPaP na základe diagnostiky.

ŠKOLA ZMENA - v 1. a 2. ročníku. Projekt stavia na rozdieloch medzi tradičnou organizáciou vyučovania, vychádza z potrieb a schopností dieťaťa. Je založený na zmene vzťahu učiteľ-žiak, učiteľ-rodič.

Počas vyučovania deti pracujú vo vlastnom tempe, žiakov to zbavuje stresu a únavy. Vo veľkej miere sa na vyučovaní používa pohyb a predvedomosti dieťaťa (metamorfózny model). Na vyučovaní sa využívajú tvorivé a sociálne hry, dramatické a komunikatívne cvičenia, bádateľské postupy a projekty.

Hlavnou úlohou Zmeny v 1. roč. je dbať na bezproblémovú adaptáciu prvákov na školské prostredie. Využívali sme prvky metamorfózneho modelu a predvedomostí detí. Volili sme také metódy a formy práce, aby sme čo najlepšie splnili tématicko výchovno - vzdelávacie plány v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Oproti klasickej triede sme vyučovanie obohatili o rannú komunitu, cvičenie s vrecúškami, tlačené písmo v 1.roč., čítanie rozprávok a učenie pohybom.

Aktivity k projektu Zelená škola a Comenio regio

Environmentálna výchova sa na našej škole v školskom roku 2013/2014 realizovala podľa vopred vypracovaného environmentálneho plánu na príslušný školský rok. Do environmentálnej výchovy patrí aj environmentálne založení medzinárodný projekt ENVITALENT, v ktorom naša škola participuje dva školské roky.

Trvanie projektu :od 10/2013 do 9/2015.

Hlavní partneri projektu: - Moravskoslezký kraj/koordinátorský región

- Mesto Banská Bystrica

Partneri projektu: - Střední průmyslová škola chemická

akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava

- Klub ekologické výchovy, Praha

- Strom života

- ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica

- Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica

Súčasný stav problematiky a zdôvodnenie navrhovaného zámeru

a) neustále klesajúci záujem mladých ľudí o štúdium technických a prírodovedných odborov má negatívny dopad na trh práce a firemnú sféru;

b) hlavnou príčinou tohto stavu sú podľa expertnej skupiny EU nevhodné spôsoby, akými sa prírodné vedy v základných a stredných školách vyučujú;

c) expertná skupina EU vedená Michelem Rocardem navrhla vo svojej práci „Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe“ zaviesť do škôl „Bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie“ (inquiry-based science education - IBSE), ktoré by prebudilo záujem žiakov o prírodovedné predmety a zvýšilo by zároveň prepojenie učiva s praktickými problémami spoločnosti.

Ciele projektu

Hlavný cieľ:

Nadviazanie dlhodobej spolupráce medzi Moravskoslezským krajom (ČR) a Banskobystrickým samosprávnym krajom, resp. mestom Banská Bystrica (SK) v oblasti vzdelávania pre udržateľný rozvoj a v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety so špeciálnym zameraním na nadaných žiakov.

Špecifické ciele:

a) analyzovať kritériá pre diagnostiku talentu v kontexte environmentu ako súčasti prírodovedného vzdelávania v ČR a SR a determinovať nástroje starostlivosti o talenty, kde environmentálna výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju by bola nevyhnutnou súčasťou;

b) na základe identifikovaných kritérií pre výber nadaných žiakov v environmentálnom kontexte vytvoriť koncept, ktorý všetkým zúčastneným partnerom pomôže pri výbere kľúčovej skupiny nadaných žiakov; Špecifické ciele

c) spracovať metodickú príručku pre identifikáciu a prácu s nadanými žiakmi v kontexte holistickej environmentálnej výchovy

d) navrhnúť kritériá pre zavedenie nového typu ocenenia talentovaných žiakov „Envitalent“

e) realizovať (príprava, účasť) min. 2 konferencie s environmentálnou tematikou

f) vytvoriť web stránku projektu

g) uskutočniť celkom 48 mobilít

Partneri projektu Rok 2013 - 2014

október - december január - marec

Mesto Banská Bystrica Uzatvorenie zmlúv a finančná spoluúčasť na projekte

Riadenie projektu Riadenie projektu

Strom života v spolupráci s KEV Praha

(expertná skupina) Vymedzenie kritérií pre výber nadaných žiakov v environmentálnom kontexte a vytvorenie konceptu, ktorý všetkým zúčastneným partnerom pomôže pri výbere kľúčovej skupiny nadaných žiakov;

Vytvorenie obsahu www stránky projektu

Gymnázium A. Sládkoviča Výber študentov podľa hodnotenia učiteľov (v spolupráci so školským psychológom) a na základe odporúčaného návrhu kritérií

ZŠ Ďumbierska Výber študentov podľa hodnotenia učiteľov (v spolupráci so školským psychológom) a na základe odporúčaného návrhu kritérií

Hlavné aktivity projektu:

PARTNERSKÝ REGIÓN 2 PLÁNOVANÝ ZAČIATOK AKTIVITY POPIS AKTIVITY

MsÚ, GAS, ZŠ Ďumbierska, Strom života 10 -12/2013 Tvorba konceptu kritérií pre identifikáciu nadaných žiakov v oblasti environmentu, ako východisko pre spracovanie metodickej príručky

MsÚ, GAS, ZŠ Ďumbierska, Strom života 01-03/2014 Proces výberu pedagógov a nadaných žiakov pre aktivity projektu

MsÚ, GAS, ZŠ Ďumbierska, Strom života 04-05/2014 Príprava praktických environmentálnych aktivít pre nadané deti v školách

GAS, Strom života, 05/2014 Monitoring toku potoka Tajovka prostredníctvom bádateľských projektov žiakov,

MsÚ, GAS, ZŠ Ďumbierska, Strom života 06/2014 Objavovanie kultúrneho a prírodného bohatstva Španej Doliny a kopca Urpín - terénne praktiká - inovatívne prístupy vo výučbe

Strom života, MsÚ, GAS, ZŠ Ďumbierska 10/2014 Účasť na medzinárodnej Envirokonferencii

ZŠ Ďumbierska, GAS, Strom života 09-11/2014 Vytvorenie náučného chodníka a ukážka práce s prírodnými materiálmi

Tvorba metodickej príručky pre prácu s nadanými žiakmi 01-09/2015 Grafická príprava metodickej príručky holistickej environmentálnej výchovy pre nadané deti

Celkový počet návštev Česko - Slovensko:

V roku 2013 (v súčte obidvoch krajín): 2

V roku 2014 (v súčte obidvoch krajín): 6

V roku 2015 (v súčte obidvoch krajín): 2

V rámci projektu sa uskutoční 48 mobilít (24 na českej a 24 na slovenskej strane). Celkovo bude zrealizovaných 10 stretnutí so zahraničným partnerom (5 stretnutí sa uskutoční v ČR a 5 na Slovensku)

PROJEKT- ENVITALENT

Comenius Regio- Envitalent- spolupráca dvoch partnerských región - Moravskoslezký kraj a Mesto Banská Bystrica a jeho príslušných škôl Gymnázium Andreja Sládkoviča a ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica v procese hľadania detí, ktoré majú talent na envirovýchovu, s cieľom vytvoriť príručku na určenie envitalentu u detí.

Za realizáciu a jej plynulý priebeh zodpovedá koordinátorka Mrg. A. Marušková, spolu s celým učiteľským kolektívom, ktorý sa takisto podieľal na tvorbe mobilít pre českých partnerov.

Pri realizovaní jednotlivých aktivít podľa časového harmonogramu sa niektoré akcie prispôsobili potrebám projektu a počasiu. Mobility boli uskutočňované podľa vopred pripraveného plánu . Dve mobility prebiehali aj na našej škole a to v 12/2013 a v 5/2014, ich úlohou bolo zoznámenie sa českých partnerov s našou školou. Poníkli sme partnerom kultúrno- environmentálny program spojený s výstavou SVETOVÝ SUPERMARKET a prednáškou Eko-Bystrica(NAPANT).

Škola podporujúca zdravie

1.Koordinátori projektu Bédiová Miroslava 1. - 4. roč.

Brtková Jarmila SJL - DEJ

Babiak Marián TEV - ETV

2. Hlavné úlohy

Projekt škola podporujúca zdravie si naša škola úlohy koordinovala sama. Podľa vlastných potrieb a možností sme dodržiavali zásady projektu a rozvíjali ich.

Hlavné úlohy vytýčené v školskom roku 2013/2014 :

- environmentálna výchova

- drogová prevencia

- výchova k manželstvu a rodičovstvu

- ochrana detí pred patologickými javmi

- prevencia a eliminácia rizikového správania

- výchova k právnemu vedomiu, demokracii

- výchova k mravným hodnotám a prosociálne cítenie

- rozpracovanie Národného programu HIV/AIDS

3. Environmentálna výchova

Koordinátori: Mgr. Marušková

Mgr. Dobrotová

Mgr. Vanková

V školskom roku 2013/2014 environmentálna výchova na našej škole sa realizovala podľa vopred vypracovaného plánu environmentálnej výchovy na príslušný školský rok.

Časový harmonogram jednotlivých aktivít sa prispôsoboval potrebám vyučujúceho učiteľa, triednym kolektívom, chodu vyučovacieho procesu i podmienkam počasia.

V jednotlivých ročníkoch 1. a 2. stupňa, na hodinách prírodovedy, vlastivedy, obohatenia(Aprogen), geografie, biológie, občianskej výchovy, etickej výchovy, predmete ochrana človeka a prírody a mnohých ďalších predmetoch sa uplatňovala environmentálna výchova podľa učebných osnov environmentálnej výchovy, ktoré sú zapracované do tematických výchovno-vzdelávacích plánov ako jedna z dôležitých prierezových tém.

Učitelia THD, SEE, BIO, TEV a ich žiaci 2. stupňa sa starali o úpravu areálu školy a zelene v budove školy i o úpravu športového areálu. Odstraňovali zničenú zeleň, dopĺňali novými rastlinami. V budove školy pripravovali a aktualizovali nástenky a výstavy s environmentálnou tematikou . Žiaci 1. stupňa boli vedení k starostlivosti o pridelené kvety, k udržiavaniu čistoty tried a okolia školy, počas vychádzok mali možnosť pozorovať prírodu v okolí školy.

Počas šk. roka všetky triedy v rámci triednických hodín čistili školský areál podľa vypracovaného plánu, separovali odpad: papier, plasty, plastové vrchnáčiky, monočlánky a zapojili sa do zberu papiera.

Vyučujúci sa snažili poukazovať na enviro - problémy, ekologické udalosti, snažili sa spájať teóriu s praxou, aplikovať enviro - prvky aj v ostatných vyučovacích predmetoch a využívať zážitkové učenie pre lepšie rozvíjanie environmentálneho povedomia a myslenia u žiakov.

Na našej škole prebehla akcia SVETOVÝ SUPERMARKET, ktorú nám ponúklo OZ Živica. Išlo o výstavu zameranú na poukázanie nášho konzumného spôsobu života, pričom sa vyskytli aj témy o znečisťovaní životného prostredia, správneho stravovania a správnej výživy.

Výstavou našich žiakov sprevádzali naši žiaci 7. a 9. ročníka, ktorí si vyskúšali rolu lektorov. Vysvetľovali spolužiakom, aké ja dôležité ochraňovať životné prostredie, šetriť vodou, jesť zdravú stravu a nie smažené a vysokokalorické jedlá z rýchleho občerstvenia. Poukazovali na význam pitnej čistej vody.

Zelená škola

V rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA sme vytvorili Bylinkovú záhradu, navrhli a dali urobiť tabuľu Plán NCH drevín a krovín v našom areáli školy. Ďalej budeme realizovať súťaže vyhlasované SAŽP, ŽIVICOU STROMOM ŽIVOTA , inými organizáciami a takisto pokračovať v projekte ENVITALENT.

Ďalšie uskutočnené enviro - aktivity so žiakmi :

1.stupeň:

Vychádzky: Pozorovanie zmien v prírode v okolí školy - región pod Panským dielom

- uskutočňované priebežne v rámci učebných osnov predmetov vlastiveda a prírodoveda.

Exkurzie: Sásovská dolina

Banská Štiavnica - baňa

Kaštieľ Antol

ŠvP Kráľová pri Zvolene

Interaktívne výstavy s prednáškou: Voda pre život ( Radnica mesta)

Včela ( SC Európa )

Deň vody ( v našej škole )

Supermarket ( v našej škole )

Deň lesov ( v našej škole )

Relácie: Vyhodnotenie jesennej časti zberu papiera

Divadelné predstavenia: Ferdo Mravec

Tatranky

Súťaže: Jesenný a jarný zber papiera

Sásovský trojboj

Zbieram baterky

Iné akcie: Zážitkové učenie - Prírodoveda: vyparovanie rastlín, pestovanie rastlín

- prikrmovanie, pozorovanie vtáctva ( 2.A, 1.C )

Projekty a prezentácie - živá a neživá príroda, význam vody v prírode a v živote

človeka

Uhorková slávnosť + pasovanie prvákov - vytvorenie výstavy výkresov, priestorových modelov a komiksov

Svetový deň výživy - ochutnávka ovocia v ŠJ (Aprogen)

Beh zdravia (3.A, 4.B)

Návštevy školskej knižnice - vyhľadávanie informácií o prírode a ochrane životného prostredia

Výstavy - Jesenný stôl - Plody prírody

- Deň Zeme - produkty, výtvarné práce

Separovanie - triedenie odpadov v škole - zapojený celý I. stupeň + ŠKD

2.stupeň:

- Výstava- Voda je život- 6. A,B,C, 7 C

- Noc výskumníkov - všetky triedy okrem 5.B,C a 8. C absolvovali tvorivé dielne v ESC

- Uhorkový deň - tvorivé dielne

- Lesná pedagogika - NAPANT - 5.C

- NCH- Včela medonosná - súťaž a náučný chodník. 6.A,B,C

- Výzdoba interiéru školy k tematike živtného prostredia a náučných chodníkov v okolí Banskej

Bystrice ( návšteva koordinátorov projektu COMENIO REGIO).

-deň vody- žiaci BIO- ENVIRO krúžku urobili pre žiakov 1. stupňa výučbové pásmo o vode

- 2. stupeň absolvoval výchovný koncert „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ s

tematikou VODA a ZEM

- Súťaž- Zisti, zapoj sa ,zbieraj, získaj- kvíz s otázkami o životnom prostredí a Zemi. V rámci dňa žiaci čistili areál školy od smetí a suchej trávy.

- Beseda s včelárom p. Fodorom o včelách a včelích produktoch

- Deň zeme - tvorivé dielne (maľovanie črepníkov, veľkonočná ikebana )

- výstava SVETOVÝ SUPERMARKET - exkurzia žiakov BIO- ENVIRO a Žiackeho parlamentu do Zvolena

- SVETOVÝ SUPERMARKET - interaktívna výstava inštalovaná na 3 týždne v našej škole

- Envirofilm - žiaci 9.B,C a 5. C

- Exkurzia v Zbernom dvore v Slovenskej Ľupči- ukážka recyklácie elektroodpadu, plastov,

chladničiek- 8. B,C a 9.A, BIO-ENVIRO

-Monitorovanie skládok v okolí Banskej Bystrice - Šalková, Suchý vrch - BIO-ENVIRO

- Školské výlety - Zuberec (6. ročník, 7. B., C)

- Návšteva náučného chodníka - Kordíky+ spoznávanie Veľkej Fatry a Panského dielu - 8.C

- v priebehu celého roka prebiehal zber plastových vrchnákov, monočlánkov, elektroodpadu

- zber papiera

- v rámci turistického krúžku žiaci s p. učiteľkami a rodičmi absolvovali túru do Vlčej doliny v Sásovskej doline, kde prikrmovali zver s p. Majlingom- ochrancom prírody. V rámci TUV-z počas roka v teréne mapovali náučné chodníky a pridávali ich na EKO-MAPU B.B. kraja. Je to Ortútske jazierko,Kordícky NCH, Túfna, Harmanecká kaskáda, Dekretova jaskyňa, 2 vodné pramene v Malachovskej doline a 1 v Čeríne

4. Primárna drogová prevencia a ochrana zdravia

Koordinátori: Mgr. Múková

Mgr. Buvalová

Primárna drogová prevencia je súčasťou tematických výchovno - vzdelávacích plánov ako prierezová téma. Vykonáva sa súbežne za spolupráce všetkých triednych učiteľov a to buď formou triednických hodín, alebo vo vyučovacom procese, kde sa pedagógovia individuálne vo svojich triedach snažia usmerňovať deti v správnom využívaní voľného času, podávať návody na správny spôsob života, vzbudzovať záujem o šport, umenie a kultúru.

K úlohám drogovej prevencie patrí aj organizovanie voľného času deťom, vzbudzovanie záujmu o šport, umenie a kultúru. Škola zabezpečila bohatú ponuku záujmovej činnosti v rámci krúžkov (napr. basketbalový, turistický, výtvarný, strelecký, matematický, anglický, a pod.).

V rámci prevencie je vytvorená pre rodičov možnosť spolupracovať a diskutovať s výchovnou poradkyňou p. uč. Múkovou.

Uskutočnené akcie:

1.stupeň

- beseda s mestskou policajtkou - dopravná výchova

- Liečivé rastliny, ovocie a zelenina - besedy na komunitách

- Obezita - zdravá výživa - besedy na komunitách

- Cukrové kráľovstvo -prednáška o zdravej výžive, prevencia pred obezitou, výtvarná súťaž

- dodržiavanie pitného režimu u detí - besedy na komunitách

- pohybové a športové aktivity

- Plavecký výcvik (2.- 3.r.)

- Korčuliarsky výcvik (1.- 2.r.)

- Sásovský trojboj

- V zdravom tele, zdravý duch - cvičenie v prírode, TV

- besedy v knižnici M.Kováča venované tradíciám

- besedy s protidrogovou tematikou - základné informácie ohľadom škodlivosti drog, alkoholu a tabaku

- Správaj sa normálne, Zober loptu, nie drogu - prednáška s besedou

- Svetový deň duševného zdravia - diskusia na komunitách

- Svetový deň výživy - diskusia na komunitách

- oboznámenie žiakov s internetovými stránkami s protidrogovou tematikou

- triednické hodiny - aktivity mimo vyučovania

- tvorivé dielne

- interaktívne výstavy ( Tihányiovský kaštieľ, Matejov dom, Benického dom)

- krúžková činnosť

2. stupeň

- Nebezpečný internet - beseda 9. ročník

- Sociálne siete - študentky soc.práce - 5.A, 8.A

- Kyberšikana- študentky soc.práce - 5.ročník

- Sebapoznanie,sebaprijatie,zamyslenie sa nad svojou budúcnosťou-študentky soc.práce - 9.roč.

- Maj rád svoje telo - prevencia pred alkoholom, tabakom- beseda 9. Ročník

- Čo viem o drogách - anketa 8. a 9.ročník

- Tancom proti drogám - 8. a 9. ročník - filmové predstavenie

- Štvorylka - zapojenie do preventívneho programu

- Noc výskumníkov v ESC

- beseda o šikanovaní - 6. ročník

- medzinárodný deň starších ľudí, pešej chôdze, školských knižníc

- svetový deň výživy, tolerancie, boja proti drogám

- týždeň boja proti stresu, rasizmu

- F-63.0 - Ja hráč - beseda o závislosti na hrách - 6.ročník

- Európsky týždeň boja proti drogám - prednášky pre žiakov 8. ročníka

- Medzinárodný deň bez fajčenia - beseda „Závislosť na nikotíne“- 8. ročník

- dotazník o šikanovaní v triede

- Valentínska pošta - upevnenie medziľudských vzťahov

- Deň ľudských práv

- Svetový deň AIDS - beseda

- Deň narcisov, Zeme

- Medzinárodný deň rodiny, Deň matiek

APROGEN

- dodržiavanie pitného režimu podľa potrieb detí, ovocné šťavy

- zdravá výživa - besedy na komunitách

5. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Koordinátori: Mgr. Dvorská

Mgr. Bédiová , Mgr. Vatalová

VMR má medzipredmetový charakter a je súčasťou TVVP . Učiteľ ju bez problémov prezentuje v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia cez predmet slovenský jazyk a literatúra, vo vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť cez predmety prírodoveda, biológia a vlastiveda a cez povinne voliteľné predmety etická alebo náboženská výchova.

Aktivity k témam VMR prebiehali počas celého školského roka priamo vo vyučovacom procese alebo v iných aktivitách.

1.stupeň

- Uhorková slávnosť v spojení s prijímaním prvákov medzi školákov (spolupráca so školským parlamentom)

- Legenda o sv. Martinovi - výstava výtvarných prác

- vianočné a veľkonočné zvyky a tradície - aktuálne na komunitách

- besiedky pre rodičov - vianočná, ku Dňu matiek

- výzdoba tried, chodieb a výstavy - aktuálne, výroba darčekov, ozdôb, pozdravov

- Vianočný stromček prianí -želanie pre niekoho

- Karneval

- výroba darčekov k zápisu detí do 1. ročníka (spolupráca s ŠKD)

- vystúpenie pre rodičov a budúcich prvákov (zápis)

- vystúpenie pre dôchodcov - Uhlisko (spolupráca s ŠKD)

- Spev v rodine - Uspávanky

- súťaž v speve ľudových piesní

- Horehronská lipová ratolesť - účasť

- súťaž v prednese poézie a prózy

- „Ďumbiersky čitárik“

- „Ľupčiansky čitárik“ - účasť

- Výchovné koncerty - podľa ponuky, aj v spolupráci s katedrou HV PF UMB

- Divadelné predstavenia - podľa ponuky

- výroba darčekov a pozdravov ku Dňu matiek a Dňu otcov

- školské výlety, vychádzky

- „Bol raz jeden život“- sledovanie série videonahrávok s následnou besedou

- „Zúbky“ sledovanie série rozprávok s následnou besedou a výtvarnou

súťažou (spolupráca s ŠKD)

- návšteva knižnice, čítanie knižiek, článkov, hrové aktivity v knižnici

- Život dieťaťa, rodičovská láska

- Zdravý spôsob života

- Úloha rodiny v spoločnosti - Komu sa zdôverím?

- Svetový deň zdravia

- Príbuzenské vzťahy - Blahoželanie k narodeninám, meninám, oslavy

- MDD - Všetky deti sveta majú sviatok?(Áno, ale nie všetky ho naozaj

prežívajú)

- Prezentácie záverečných ročníkových prác pre rodičov a starých rodičov (Aprogen)

- ŠvP v Kráľovej pri Zvolene ( 1.C ,1.A, 2.C,4.A) - jún

2. stupeň

Aktivity a akcie so žiakmi 2.stupňa sú uvedené v záverečnej správe koordinátora pre VMR p.uč. N.Dvorskej.

6. Telovýchovné aktivity žiakov a učiteľov

Telovýchovná činnosť neodmysliteľne patrí do projektu Škola podporujúca zdravie. Podieľa sa na príprave našich žiakov v športovej zdatnosti a činnosti. Máme veľmi dobre vybavený športový areál, ktorého súčasťou je atletická tartanová dráha, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, doskočisko s pieskom, dve telocvične, akrobatický koberec, posilňovňa a dobre vybavená náraďovňa, či sklad s telocvičným náradím.

Telovýchovné aktivity prebiehali pod vedením učiteľov TSV ,učiteľov 1. stupňa a vedúcich krúžkov.

Žiaci sa zúčastnili viacerých súťaži v rámci našej školy, mesta, okresu, kraja a Slovenska:

- Cezpoľný beh - obvodné kolo

- Obvodné kolo v basketbale žiakov

- Krajské kolo v basketbale žiakov

- Obvodné kolo v basketbale žiačok

- Krajské kolo v basketbale žiačok

- Majstrovstva SR - Trnava

- Obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky starších žiakov

- Obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky mladších

- Obvodné kolo v gymnastickom 4-boji

- Krajské kolo v gymnastickom 4-boji

- Majstrovstva SR v gymnastickom štvorboji

- Obvodné kolo vo futbale mladších žiakov

- Obvodné kolo vo florbale mladších žiakov

- Obvodné kolo vo vybíjanej

- Obvodné kolo v atletike družstiev

- Krajské kolo v atletike družstiev

- Olympijský festival detí 5. - 9. roč. ZŠ Banská Bystrica

- Vybíjaná ml. žiačok - 1. miesto

- Basketbal - 1. miesto

- Medzinárodný festival pódiových skladieb TRNAVA

Aj učitelia podľa vlastného záujmu mohli využiť športový areál pre vlastné aktivity. V priestoroch telocvične škola ponúka možnosť hrať volejbal, stolný tenis, cvičiť aerobik alebo využívať posilňovňu . Škola mala počas celého šk. roka k dispozícii aj permanentky na krytú plaváreň. Záujemcovia o turistiku mali počas školského roka možnosť pripojil sa k akciám turistického krúžku.

Pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci školy mali možnosť absolvovať príjemný pobyt v hoteli Fuggerov Dvor, kde každý zamestnanec mohol zregenerovať svoje sily vo Wellness, alebo prechádzkou do peknej prírody v blízkom okolí hotela.

7. Psychohygiena žiakov a vyučujúcich

Rozvrh hodín pre žiakov bol vypracovaný tak, aby spĺňal psychohygienické zásady. Organizácia prestávok bola vyhovujúca. Malá prestávka zabezpečovala dostatok času pre prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu i na osobnú hygienu. Dozor konajúci učiteľ dohliadal na bezpečnosť žiakov, ich činnosť neorganizoval. Veľkú prestávku žiaci trávili podľa vlastných záujmov (prechádzky, rozhovory, pobyt v átriu atď.) V triedach triedny učiteľ dohliadal na úpravu násteniek, čistotu tried, zeleň, vetranie, čím sa snažil spríjemniť prostredie.

Vyučujúci prestávky a voľné hodiny trávili vo svojich kabinetoch, mohli využívať počítačovú učebňu alebo knižnicu, kde je možnosť študovať a pripravovať sa na vyučovanie.

Pre všetkých (podľa záujmu) bol zabezpečený obed, prípadne automat pri školskej jedálni.

8. Stravovacie návyky

Vedúca školskej jedálne p. Hanulová počas školského roka dbala na zdravú výživu žiakov i zamestnancov. Jedálny lístok zostavovala podľa zásad zdravej výživy. Strava bola rozmanitá a zhotovená tak, aby zodpovedala vekovej skupine stravníkov našej školy.

Zamestnanci ŠJ sa zapájali aj do rôznych aktivít, napr. :

- október - Týždeň zdravej výživy (pripravovali nám rôzne zeleninové šaláty)

- zhotovili občerstvenie pri zápise detí do 1. ročníka

- aktualizovali si svoju nástenku

- starali sa o čistotu a kultúrne prostredie ŠJ

Počas školského roka si žiaci mohli nakupovať v automate pri ŠJ. Predávali sa im hlavne výrobky zdravej výživy, vitamínové ovocné nápoje, ale aj pečivo.

9. Spolupráca s organizáciami a rodičmi

Dnes sa medzi bežnými žiakmi vyskytuje mnoho takých, ktorí trpia poruchami učenia ako sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, alebo tak často objavujúca sa hyperaktivita. Spolupráca s organizáciami ako sú CPPP a P a CPP je nevyhnutná. Žiaci postihnutí niektorou z porúch učenia môžu byť individuálne začlenení v bežnej triede s tým, že majú vypracovaný vlastný individuálny plán. V takomto prípade je veľmi dôležitá aj spolupráca s rodičmi.

Koordinátorom spolupráce medzi školou, rodičmi, CPPP a P a CPP je výchovná poradkyňa p. Múková a špeciálna pedagogička p.uč. Dvorská.

Pre ďalšie skvalitnenie našej práce s problémovým žiakmi sme prijali psychologičku Mgr. Janu Lajčiakovú PhD., na ktorú sa v prípade potreby môžu obrátiť nielen učitelia, ale samozrejme aj rodičia.

V prípade priestupkov v správaní (šikanovanie, krádeže a.i.) sa ako škola môžeme obrátiť na OOPZ v B. Bystrici a po spolupráci aj s rodičmi, problémových žiakov riešiť. Ak sa vyskytne záškoláctvo kde zlyháva funkcia rodiny je možnosť obrátiť sa na Úrad sociálnych vecí a rodiny v B. Bystrici.

Informácie o akciách súvisiacich s projektom ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE mohli žiaci, rodičia aj široká verejnosť počas školského roka získavať zo školského časopisu alebo internetovej stránky našej školy.

Internetovú stránku aktualizoval p. uč. Babiak a členovia masmediálnej komisie.

Projekt Škola podporujúca zdravie si v tomto školskom roku pridružil aj Projekt zdravá výživa, ktorého akcie prebiehajú na úrovni mesta. Našimi aktivitami spĺňame podmienky aj tohto projektu, nakoľko nám záleží na zdravej výžive a zdravom životnom štýle našich žiakov.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.1. - 18.1.2007 a 23.1.2007

Druh inšpekcie: Komplexná inšpekcia

Inšpekcia bola vykonaná v šk. roku 2006/2007 a bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá - výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov postupujúcich podľa projektu ERIN

- dobrá - koncepčné zámery a plánovanie

- aktivity školy v oblasti podpory zdravia detí

- podmienky výchovy a vzdelávania

- informačný systém

- preventívne, multidisciplinárne avýznamné aktivityškoly

- plnenie učebných plánov

- priemerná - rozvoj osobnosti žiakov

- priestorové podmienky

- kľúčové pozitívnestránky školy - veľmi dobrá štruktúra pedagogického zboru vo vzťahu k zameraniu, obsahu vzdelávacích aktivít a kvalifikačných požiadaviek

- dobré podmienky výchovy a vzdelávania

- profilácia školy na edukáciu žiakov v rozličných pedagogických alternatívach - dať šancu každému žiakovi

- reálnevytýčené ciele výchovy a vzdelávania vo vzťahu ku koncepčným zámerom školy

- v oblasti vyžadujúce zlepšenie- vybavenie modernejšou didaktickou technikou

- obnova školského nábytku

- eliminovať výchovné problémy so žiakmi

V období 30.5.2008 ŠŠI vykonala následnú inšpekčnú kontrolu na zistenie odstránenia nedostatkov z komplexnej inšpekcie z januára 2007.

Závery: Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli adekvátne inšpekčným zisteniam a boli všetky splnené.

V r. 2009 ŠŠI uskutočnila v 3. roč. tematickú inšpekciu z matematiky.

V r. 2012 uskutočnila poverená pracovníčka OŠ MÚ p. Martišovičová kontrolu vydávaných rozhodnutí riaditeľom školy.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy v súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov:

V šk. roku 2013/2014 škola používala budovu postavenú v r. 1978. K dispozícii sme mali celkove 35 učební, z toho 8 odborných učební chémie, hud. výchovy, náb. výchovy, CUJ, 3 počítačové učebne a školskú kuchynku. ŠKD prevádzkoval svoju činnosť v popoludňajších hodinách v triedach 1. stupňa. Okrem učební mala škola k dispozícii 2 telocvične, 3 ihriská, 1 školskú knižnicu. Učebné pomôcky sú uložené v kabinetoch. Pre potreby ped. pracovníkov slúži zborovňa. Na vyučovanie TCHV v 9. roč. slúži školská kuchynka. Samostatnú kanceláriu okrem vedenia školy má ekonómka, tajomníčka a výchovná poradkyňa spolu so špeciálnou pedagogičkou. Na štúdium žiakov APROGEN-u slúži čitáreň s Internetom.

Počítačové učebne sú využité denne až do neskorých popoludňajších hodín. Vzdľadom k tomu, že program APROGEN má v učebných plánoch informatiku ako povinný predmet, bola vybudovaná 3. PC. Vybudovali sme nové pieskové doskočisko pre skok do diaľky, úpravou prešla atletická dráha s následným postrekom proti burinám. Druhý rok žiaci, rodičia a zamestnanci využívali na športové aktivity umelý futbalový trávnik s bežeckou tartanovou dráhou.

Vybavenie ŠJ

Dokúpilo sa:

- chladnička

- manipulačný vozík do skladu

- čerpadlo do skladu.

V školskej jedálni bola vykonaná rekonštrukcia elektrickej rozvodne, všetkých vedení k elektrickým spotrebičom a boli vymenené zástrčky.

Bolo namontované aj nové osvetlenie, ktoré zodpovedá novým požiadavkám v školskom stravovaní.

Tiež bola opravená vzduchotechnika v ŠJ.

Učebné pomôcky sa neustále dopĺňajú podľa finančných možností školy. Financie čerpáme zo zberov druhotných surovín, zo sponzorských príspevkov, z fondu RZ, z normatívnych finančných prostriedkov, určených na nákup pomôcok a z príspevkov OZ Ďumbierka z 2% daní.

Zakúpili sme:

- relaxačné kocky a taburetky pre ŠKD a 1.-4. roč.

- výmenaPVC gumy v 1 triede

- športové náčinie, lopty a spoločenské hry do ŠKD

- materiál na výsadbu do učebne v prírode

- učebný materiál (slovníky) pre vyuč. CUJ

- encyklopédie a knihy do žiackej knižnice

- pracovný materiál na VYV

- výmena parapetných dosiek na chodbách a v triede APROGEN

- ŠJ - postupná rekonštrukcia elektriky a ventilácie

- doplnenie spotrebného materiálu (taniere, poháre, príbory)

- nátery 2 tabúľ v triedach

- sieťové rozvody v priestoroch školy

- CD a DVD prehrávače pre 1.st. a ŠKD

- z projektu sme získali interaktívnu tabuľu, notebook, dataprojektor a 20 tabletov pre žiakov

- rozvádzač istenia a ochrany pre svetelné a zásuvkové rozvody

- zrekonštruované bolo schodisko a podesta k hlavnému vchodu do budovy školy

- kompletne vymaľované priestory kuchyne

- stavba steny kvôli odhlučneniu medzi učebňou HUV a RGV

- pre potreby gym. cvičení sme nainštalovali zrkadlovú stenu do náraďovne

- 2 triedy sme zariadili novými skrinkami a 3 triedy kobercami na relaxáciu

Škola má vlastnú kotolňu a tiež potrebuje neustálu rekonštrukciu a postupné výmeny rôznych častí. Bola uskutočnená oprava regulačnej stanice a oprava skorodovaného plynového potrubia pri vstupe do regulačnej stanice.

Zastaralé a poruchové sú radiátory, k ich výmene prichádza postupne, keď už musí byť vyradený z prevádzky.

Problémom naďalej zostáva výmena školského nábytku, jeho cena neustále stúpa, od r. 2005 sa nám podarilo z vlastných finančných prostriedkov zariadiť už 18 tried krásnym novým školským nábytkom. V šk. roku 2012/2013 sme vybavili novým školským nábytkom ďalšie 2 triedy 1. aj 2. stupňa a v šk. roku 2013/2014 dostali ďalšie 2 triedy nový školský nábytok. Začali sme s obnovou a výmenou šatňových skriniek, zatiaľ pre 100 žiakov 1. stupňa a pre 2. stupeň žiakov Aprogen.

Veľký areál okolo školy je potrebné počas celého roku udržiavať (zimná údržba prístupových ciest a schodiska), od jari do jesene aspoň 5x kosenie celého areálu a škole vznikajú veľké finančné náklady. Na žiadosť školy, aby Mesto B.B. ako vlastník tohto areálu, prispievalo na údržbu areálu, bola od r. 2007 poskytnutá pomoc pri údržbe ciest v zime. Na letné kosenia zatiaľ mesto neprispieva žiadnou finančnou čiastkou, škola na to potrebuje ročne približne 3500,-€.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

718 835,-€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

--------

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

7 911,-€

Použité na odmeny zamestnancom, ktorí vedú krúžky a na materiál a pomôcky pre krúžky, ktoré máme na škole, na energie.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

ŠKD za r. 2013 15 131,-€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

7 622,50,-€ za prenájom telocvične, miestností na voľby a schôdze byt. družstva a za prax študentov a preplatky za plyn.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Na šk. rok 2013/2014 si škola stanovila tieto ciele a priority:

a) Pokračovanie realizácie alternatív, kde sa môže prejaviť sloboda a tvorivosť učiteľa a osobnosť žiaka bude postavená na prvé miesto vo svojej itegrite a dynamike a vo svojej schopnosti sebarozvíjania.

Plnenie:

- V 1 triede 1. a 2.ročníka pokračuje projekt ZMENA, ktorý vychádza z potrieb a schopností dieťaťa na základe využívania metamorfózneho modelu. Projekt stavia na rozdieloch oproti tradičnej organizácii vyučovania.

- Dvanásty rok pokračoval program APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných) od autorky PhDr. J.Laznibatovej, CSc. - alternatívny výchovno-vzdelávací program na podporu a rozvoj intelektového potenciálu detí.

Výsledok: spokojný žiak, spokojný rodič, spokojný učiteľ

b) Vzdelávanie individuálne začlenených žiakov:

- Zabezpečiť vzdelávanie žiaka s autizmom v 8.B triede a 23 individuálne začlenených žiakov v ďalších triedach.

Plnenie: V šk. r. 2013/2014 sme mali 2 žiakov s autizmom na 2. stupni začlenených v 8.B a v 5.A. Úspešne absolvovail príslušný ročník a pokračujú vo vzdelávaní do 9. a 6. ročníka . 23 individuálne začlenených žiakov postupuje úspešne do ďalších ročníkov.

c) Zamerať sa na rozvoj fyzických schopností žiakov.

Plnenie:

- K septembru 2012 bolo slávnostne otvorené a dané do užívania nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou a tartanovou bežeckou dráhou.

- Škola vyvíja rôzne aktivity v projekte Zdravá škola (viď bod 1j).

- Škola zorganizovala pre 1. stupeň deviaty ročník súťaže Sásovský trojboj (OFDM) v atletických disciplínach.

- Zúčastňovali sme sa mnohých športových súťaží organizovaných CVČ, Mestom B.B. a iných (napr. Olympijsky festival detí a mládeže, Horehronské hry a pod.).

- Vybudovali sme nové pieskové doskočisko na skok do diaľky.

d) Ako súčasť enviromentálnej výchovy zaviesť separovanie odpadu.

Plnenie: Škola sa zapojila do separovaného zberu odpadu a to papier, plasty, batérie, malé elektrozariadenia, monočlánky,.

e) Otvorená škola v rôznych oblastiach:

-prehĺbila sa spolupráca školy a rodičov

- prezentácia prác detí APROGEN-u pre rodičov

- besiedky s programom v triedach 1. stupňa napr. Deň matiek

- spolupráca s MP B.B. v PEER programe a protidrogovej prevencii

- rôzne športové akcie v areáli školy za účasti žiakov iných škôl (streetbal, futbal, vybíjaná a iné)

- škola poskytovala obyvateľom sídliska priestory, ako volebné miestnosti, daňové miestnosti

f) Materiálne vybavenie - viď bod 2 ods. 1l

g) Zapojiť ped. pracovníkov do kontinuálneho vzdelávania podľa plánu:

- 1 PZ študuje ANJ v štátnej jazykovej škole

- 3 PZ študujú Prípravné atestačné vzdelávanie pre 2. atestáciu

- 2 PZ študujú Prípravné atestačné vzdelávanie pre 1. atestáciu

- 1PZ ukončil špecializačné štúdium "Príprava vedúcich PK"

- 1 PZ študuje kvalifikačné vzdelávanie CUJ (ANJ)

- 1 PZ ukončil inovačné vzdelávanie "Mládežnícky vedúci"

- 1 PZ študuje rozširujúce štúdium ANJ

- 7 PZ ukončilo aktualizačné vzdelávanie

"Intervencie na elimináciu agresie a násilia v školách"

" Ako učiť sloh"

"Rozvoj čitateľskej gramotnosti"

"Ako učiť spracovať informácie z textu"

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky:

silné stránky

- dobrá poloha školy

- škola blízko Pedagogickej fakulty UMB B.B., spolupráca na projektoch

- škola zapojená do programu APROGEN- špeciálne triedy pre všeobecne intelektovo nadané deti (jediná škola v banskobystrickom regióne)

- 100% kvalifikovanosť ped. pracovníkov

- výučba v 3 počítačových učebniach

- samostatná plynová kotolňa

- zabezpečené stravovanie detí i zamestnancov, možnosť stravovania i cudzích stravníkov

- veľký športový areál, možnosť športového využitia pre široké okolie

- výuka jazykov od 1. ročníka

- na škole pracuje špeciálny pedagóg a školský psychológ

- výborná spolupráca s CPPPaP, CŠPP v oblasti vzdelávania nadaných žiakov i žiakov s poruchami učenia

- dobrá spolupráca ZŠ s MŠ v Sásovej, Rudlovej a ul. prof. Sáru (uplatňovanie prvkov tvorivo-humanistickej výchovy)

- zapájanie žiakov do množstva súťaží a olympiád (najmä prednes poézie, prózy, rétorika, výtvarné a športové súťaže)

- zapájanie sa do národného programu prevencie HIV/AIDS

- spolupráca s ochranárskymi organizáciami, s SAŽP, Živicou

- spolupráca so SAV a UMB na projektoch

- rozvoj tvorivých schopností žiakov formou projektových prác

- využívanie IKT vo vyučovacom procese

- v rámci športových aktivít na hodinách TEV sa osvedčil cyklus netradičných športov - floorbal, bagminton, streetbal, cvičenie s fit loptami

- príprava talentovaných žiakov v matematike, slov. jazyku, výtvarnej, hudobnej výchove na súťaže a olympiády

- dobré výsledky v MAT a SJL v Testovaní 9

- výborná práca VP a výchovnej komisie

- aktívna spolupráca s OR PZ a s Mestskou políciou v rámci projektu protidrogovej prevencie

- tvorivý ped. kolektív

- dobrá spolupráca s rodičmi

- krúžková činnosť

- činnosť ŠKD od 6.15 -17.00

- v rámci vyučovania regionálnej výchovy ako povinného predmetu ŠkVP pre 2. st. je škola členom Združenia škôl s rozšíreným vyučovaním reginálnej výchovy a ľudovej kultúry

- PZ pracujú v obvodných a krajských výboroch predmetových olympiád a súťaží

slabé stránky

- problém s obmenou počítačov za výkonnejšie (osloviť sponzorov RZ, granty)

- jazykové laboratórium (vypracovať grant na získanie fin. prostriedkov)

- neklesá počet slaboprospievajúcich žiakov (zlepšiť spoluprácu s rodičmi týchto žiakov, požiadavky na zručnosti žiakov budú vychádzať zo štandard pre jednotlivé predmety

- stúpajúci trend v počte žiakov, ktorí majú čiastočné alebo úplné oslobodenie od hodín TEV z dôvodu zdravotných problémov (alergie, srdcové poruchy, poruchy chrbtice a iné), zapájať žiakov do mimoškolských aktivít v oblasti športu

- slabšie čitateľské zručnosti nepriaznivo ovplyvňujú verbálnu a písomnú komunikáciu žiakov

- narastajúce výchovné problémy so žiakmi

- prehĺbiť spoluprácu zo strany rodičov, lepšia spolupráca zo strany kompetentných orgánov (sociálny odbor, kurátori a pod.)

- nedostatok pedagogických asistentov zdravotne znevýhodnených žiakov.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

V našej ZŠ vzdelávame okrem zdravých intaktných detí aj deti integrované s poruchami učenia a správania, tiež intelektovo nadané deti, ktoré si vyžadujú okrem vhodných pracovných, personálnych podmienok i zabezpečenie špeciálno-pedagogického servisu.

V tomto šk. roku pracoval v škole školský špeciálny pedagóg a školský psychológ, ktorí sa pravidelne s týmito žiakmi stretávali, snažili sa sledovať ich vývin, podľa potreby poskytovali odborné rady, informácie a konzultácie vyučujúcim i rodičom, spolupracovali s výchovným poradcom a ostatnými poradenskými inštitúciami.

Výhodnou podmienkou efektívnej výchovy a vzdelávania pre všetky nielen integrované deti bolo vytvorenie sociálneho prostredia založeného na vzájomnej pomoci, tolerancii, rešpektovaní a spolupatričnosti vedenia školy, učiteľov, špeciálneho pedagóga, rodičov i ostatných odborníkov s cieľom poskytnutia individuálnej starostlivosti podľa potrieb každého žiaka s možnosťou zmeny koncepcie vyučovania (metód, obsahu, foriem...) na dosiahnutie čo najlepšej školskej úspešnosti.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
1.st Basketbalový - chlapci61Bc. Seteová
1.st. Basketbalový - dievčatá161Mgr. Katarína Striešová
1.st. Cesta za poznaním151Mgr. Stanislava Marková
1.st. Futbalový krúžok271Mgr. Peter Rebek
1.st. Gymnastický362Mgr. Marie Babiaková
1.st. Korejské bojové umenie141študent PF
1.st. Malý informatik131Mgr. Svetlana Nechalová
1.st. Pečieme s láskou211Emília Murančanová
1.st. Pohybové hry 3.-4.roč.151Mgr. Miroslava Striešová
1.st. Ruský jazyk211Mgr. Erika Bátovská
1.st. Šachový krúžok121prac. CVČ
1.st. ŠKD0 Emília Murančanová
1.st. Turistický krúžok Slniečko 1.-2.r.151Mgr. Veronika Buvalová
1.st. Turistický krúžok Slniečko 3.-4.r.151Mgr. Veronika Buvalová
1.st. Vybíjaná 3.-4.r.101Mgr. Miroslava Bédiová
1.st. Výtvarný krúžok191Mgr. Katarína Kandová
1.st.Tanečno-dramatický 3.-4.roč151Mgr. Zuzana Škařupová
2.st. BIO-ENVIRO141Mgr. Anna Marušková
2.st. Florbalový krúžok201Mgr. Želmíra Dobrotová
2.st. Gymnastický151Mgr. Marie Babiaková
2.st. Korejské bojové umenie91študent PF
2.st. Matematický111Mgr. Helena Bendíková
2.st. Ruský jazyk131Mgr. Adrianna Šubová
2.st. Strelecký241Mgr. Marián Babiak
2.st. Tanečný151Mgr. Adrianna Šubová
2.st. Turisticko-vlastivedný131Mgr. Želmíra Dobrotová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola ponúka rodičom a žiakom:

- mimovyučovacie aktivity pre žiakov- krúžky

- stravovanie v ŠJ

- desiata v automate (cereálne výrobky)

- podávanie mlieka

- dodržiavanie zásad zdravej a správnej výživy

- platba stravného poštovými poukážkami alebo cez Internet na účet ŠJ

- výhodný nákup zošitov

- rozširovanie detskej tlače a literatúry

- návšteva kultúrnych podujatí v mimovyučovacom čase

- činnosť ŠKD od 6.15 do 17.00

- na 1. stupni účasť v škole v prírode

- základný a zdokonaľovací plavecký výcvik v 2, 3, 5.roč.

- lyžiarsky kurz

- korčuliarska gramotnosť v 1. a 2. roč.

- sprístupnený Internet

- rodičom a žiakom je sprístupnený športový areál a telocvične na pohybové aktivity

- činnosť školskej knižnice

- konzultácie výchovnej poradkyne, špeciálneho pedagóga a školského psychológa

- výuka ANJ, NEJ od 1.roč. ako nepovinný predmet, od 3. roč. povinný predmet ANJ a od 6. roč. druhý cudzí jazyk ANJ,NEJ, RUJ

- možnosť zúčastniť sa na tvorbe školského časopisu

- možnosť pracovať v Žiackom parlamente

Rodičia pomáhajú škole:

- sponzori školy (nábytok, kancelárske potreby, počítače a iné)

- poukazujú škole 2% dane

- svojpomocne vymaľujú triedu, lavice

- zúčastňujú sa športových akcií spolu so žiakmi i samostatne

- zúčastňujú sa ako dozor na školských výletoch

Škola ako otvorená inštitúcia spolupracuje:

- s PdF, FPV, FHV UMB B.B. (prax poslucháčov, organizujú semináre pre učiteľov 1.a 2. stupňa a iné)

- s poslancami MsZ a primátorom mesta

- s MŠ v širšom okolí, najmä s MŠ Sásová

- s PhDr. J. Laznibatovou, CSc. - autorkou projektu pre nadané deti

- so ZŠ v rámci SR zapojenými do projektu APROGEN, najmä so ZŠ na Bystrickej ulici v Ružomberku

- s CPPPaP, CŠPP v B.B.

- so strednými školami najmä na území mesta B.B.

- s CVČ a MPC v B.B.

- s okresným úradom odborom školstva

- s Mestskou políciou, s KR PZ, s OR PZ

- so ŠVS B.B.

- s Krajskou knižnicou M.Kováča

- so školami zapojenými do Združenia ped. škôl s rozšíreným vyučovaním RGV

-so Stredoslovenským múzeom

Záver

Vypracoval: Mgr. Gabriela Matušková

V Banskej Bystrici, 13. septembra 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 22.9.2014

Správa prerokovaná v školskej rade: 24.9.2014

Kontakt

  • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
  • 048/4141587,mobil 0907 899731