Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Adresa školyĎumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica
Telefón048/4141587
E-mailskola@zsdumbb.sk
WWW stránkazsdumbb.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Patrik Ferianc   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 471

Počet tried: 28

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43333333328
počet žiakov605855524954505043471
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSJCIHDEJETVFYZFHUFCHGEGHFLHUVCHEIFV
I.A1           1 1
I.B            1  
I.C            1  
I.D               
II.A1           1 1
II.B            1 1
II.C            1 1
III.A1           1 1
III.B1,17   1       1,17 1
III.C1,26   1       1,17 1,09
IV.A1,42           1 1
IV.B1,38   1       1,1 1
IV.C1,4   1,25       1,1 1
V.A1,271,09   1,09    1,09 1  
V.B21,5   1,19    1,81 1,25  
V.C1,451,32   1,14    1,57 1,32  
VI.A1,361,18   1,27 1,091 1,09 1  
VI.B1,731,73   1,77 1,55  1,68 1,32  
VI.C1,621,52   1,71 1,29  1,43 1,14  
VII.A1,311,23   1,31 1,08  1,23 11,15 
VII.B1,41,87   1,93 2,07  1,73 1,271,27 
VII.C1,721,72   1,67 2  1,94 1,331,44 
VIII.A1,171,33   1,5 1,5  1,25  1,42 
VIII.B1,771,68   1,86 2,45  2,27  1,59 
VIII.C2,271,75   1,65 1,81  1,88  1,56 
IX.A1,251,25   1,08 1,17 11,08  1,33 
IX.B1,071,87   1,8 2,27  2,27  1,93 
IX.C21,94   1,94 2,38  2,06  1,94 

TriedaINFKAJKNJLOMMATMEVMLZNBVNEJOBNOBVOHTOCPPPBPVC
I.A    1,09      1   
I.B    1,18          
I.C    1          
I.D               
II.A    1      1   
II.B    1,17          
II.C    1,25          
III.A   11,29      1   
III.B    1,28         1
III.C    1,35         1
IV.A   1,081,08      1,17  1
IV.B    1,71         1,1
IV.C    1,7         1
V.A1   1,09   11 1   
V.B1,13   2,19    1     
V.C1,09   1,64    1,09     
VI.A1   1,73   1,271 1   
VI.B1,05   2,23   2,311,18  1,23  
VI.C1   1,9   1,181  1  
VII.A1   1,31   1,621 1   
VII.B    2,33   2,291,33  1  
VII.C    1,83   2,431,61  1  
VIII.A1   1,92   1,671,08 1   
VIII.B1   2,59   2,141,27     
VIII.C1   1,94   2,131,25     
IX.A1   1,67   1,83  1   
IX.B1,21,07  2,53   1,6      
IX.C1,312,081,67 2,88   2      

TriedaPRIPDARNCRGVRKZRUJSJLSPRSEESGYTEHTHDTSVTEVTDA
I.A 1    11     1 
I.B 1    1,291     11
I.C 1    11     11
I.D       1       
II.A 1    1,071     1 
II.B 1,08    1,211     11
II.C 1,05    1,551     1,051,05
III.A 1    1,071     1 
III.B 1,17    1,171     1,121
III.C 1,61    1,421     11
IV.A 1,17    1,331     1 
IV.B 1,43    1,571     1,11
IV.C 1,25    1,761,05     1,21
V.A   1  1,551    1  
V.B   1,06  1,761    1,06  
V.C   1  1,651    1,09  
VI.A   1  1,821    1  
VI.B  11,27 1,51,911,09    1,19  
VI.C  11 1,51,711    1  
VII.A   1  1,5411   1,18  
VII.B  11,07 1,752,3311   1,13  
VII.C  11 1,452,2611   1,06  
VIII.A   1  21   11  
VIII.B   1,14  2,641   11  
VIII.C   1,27  1,941   11  
IX.A      1,331    1  
IX.B  1,13 1 2,331,07    1,21  
IX.C  1,88   2,311,06    1,38  

TriedaTOFVREVLAVUMTYTVYVVNSZEM
I.A     1  
I.B     1  
I.C     1  
I.D        
II.A  1  1  
II.B  1,08  1  
II.C  1,1  1  
III.A  1  1  
III.B  1,28  1  
III.C  1,33  1  
IV.A  1,17  1  
IV.B  1,62  1,29  
IV.C  1,25  1  
V.A     1  
V.B     1  
V.C     1  
VI.A     1  
VI.B     1  
VI.C     1,05  
VII.A     1,15  
VII.B     1  
VII.C     1  
VIII.A   1,17    
VIII.B   1,27    
VIII.C   1,2    
IX.A   1    
IX.B   1,29    
IX.C   1,56    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A111100
I.B161600
I.C181800
I.D151401
II.A141400
II.B242400
II.C202000
III.A141400
III.B181800
III.C242400
IV.A121200
IV.B212010
IV.C212100
V.A111100
V.B171700
V.C232300
VI.A111100
VI.B222200
VI.C212100
VII.A131300
VII.B181800
VII.C191900
VIII.A131300
VIII.B222200
VIII.C181701
IX.A121200
IX.B151500
IX.C161600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1161157,2961157,2900,00
I.B16117773,56117773,5600,00
I.C18102758,42102758,4200,00
I.D1576954,9376954,9300,00
II.A14103073,57103073,5700,00
II.B24190279,25190279,2500,00
II.C20122661,30122661,3000,00
III.A1488963,5088963,5000,00
III.B18151684,22151684,2200,00
III.C24187979,93187979,9300,00
IV.A1280867,3380867,3300,00
IV.B21166479,24166479,2400,00
IV.C21190892,65188391,45251,20
V.A1163057,2763057,2700,00
V.B171702102,061701102,0010,06
V.C23177677,22177677,2200,00
VI.A1196387,5596387,5500,00
VI.B222496113,452496113,4500,00
VI.C21157374,90156774,6260,29
VII.A131442110,921442110,9200,00
VII.B18131280,80130480,2780,53
VII.C19155484,35155484,3500,00
VIII.A13121795,51121795,5100,00
VIII.B223241147,323241147,3200,00
VIII.C18157295,40156695,0560,35
IX.A121769147,421769147,4200,00
IX.B151951130,071932128,80191,27
IX.C161796112,251750109,38462,88

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43333333328
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
1. st. Atletický17 Mgr. Jana Majerová
1. st. Folklórik17 Bc. Andea Rusnáková
1.st Basketbalový - chlapci17  
1.st. Basketbalový - dievčatá29 Mgr. Katarína Striešová
1.st. Cesta za poznaním11 Mgr. Stanislava Marková
1.st. Futbalový krúžok38 Mgr. Peter Rebek
1.st. Gymnastický25 Mgr. Marie Babiaková
1.st. Malý informatik I.21 Mgr. Renáta Kršková
1.st. Malý informatik II.17 Mgr. Svetlana Nechalová
1.st. Ruský jazyk16 Mgr. Erika Bátovská
1.st. Šachový krúžok15  
1.st. Turistický krúžok Slniečko 1.-2.r.21 Mgr. Veronika Buvalová
1.st. Turistický krúžok Slniečko 3.-4.r.17 Mgr. Miroslava Striešová
1.st. Výtvarný krúžok17 Emília Murančanová
2. st. Divadelný 3.-9. roč.11 Mgr. Zuzana Škařupová
2. st. Otestuj sa 9 (SJL 9. roč.)15 Mgr. Adrianna Šubová
2. st. Tvorivé dielne3.-9. roč.13 Mgr. Zuzana Škařupová
2.st. BIO-ENVIRO12 Mgr. Anna Marušková
2.st. Cvičenie pri hudbe6 Mgr. Anna Marušková
2.st. Gymnastický13 Mgr. Marie Babiaková
2.st. Matematický13 Mgr. Helena Bendíková
2.st. Strelecký20 Mgr. Marián Babiak

Záver

Vypracoval: PaedDr. Patrik Ferianc

V Banskej Bystrici, 2. októbra 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Kontakt

  • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
  • 048/4141587,mobil 0907 899731Právne informácie