Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Adresa školyĎumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica
Telefón048/4141587
E-mailskola@zsdumbb.edu.sk
WWW stránkazsdumbb.edupage.org
ZriaďovateľMesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Gabriela Matušková048/41415870907781877gmatus@post.sk
ZRŠ I. stupeňMgr. Anna Šperková  asperkova@centrum.sk
ZRŠ II. stupeňMgr. Eva Surovčíková  evasurovcikova@centrum.sk
vých. poradcaMgr. Katarína Múková  katarnam305@gmail.com
vedúca ŠJIveta Hanulová  ihanulova@azet.sk

Rada školy

Zloženie: Mgr. Slávka Ďurianová - predseda

Mgr. Miroslava Bédiová - zapisovateľ

Ostatní členovia: Hanulová Iveta

MUDr. Čermanová Bronislava

Doc.PhDr. Terem Peter, PhD.

Čunderlíková Miriam

Ing. Neuschl Luděk

Mgr. Šmideková

Gašková Beata

Ing. Škantár Michal

Bc. Gajdošík Jakub

Stretnutia v školskom roku 2012/2013

V škol. roku 2012/2013 sme uskutočnili 3 stretnutia a to 24.04.2012, 31.08.2012 a 19.09.2013, kde sme prerokovali nasledovné.

26.04.2012: 1. Predstavenie nových členov RŠ.

2. Oboznámenie s úlohami a poslaním RŠ.

3. Voľby predsedu a zapisovateľa RŠ.

4. Oboznámenie so Štatútom RŠ a jeho schválenie.

Zasadnutie RŠ zvolala a viedla riaditeľka školy Mgr. Gabriela Matušková. Predstavila nových členov RŠ a ospravedlnila neúčasť neprítomných členov.

31.08.2012: 1. Schválenie prekročenia počtu žiakov v triedach 1.B,C

2. Schválenie Škol. vzdel. rogramu na šk. rok 2012/2013 pre 1.-9.roč. bežnej triedy a v 1.-8.roč. Aprogen

3. Schválenie Organizačného a materiálno- technického zabezpečenia školy na šk. rok

2012/2013.

Zasadnutie viedla predsedkyňa RŠ Mgr. Ďurianová, oboznámila prítomných s jednotlivými materiálmi, pričom všetky dokumenty boli členmi RŠ jednomyseľne schválené.

19.09.2012: 1. Správa o výsledkoch výchovno- vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012.

Zasadnutie viedla predsedkyňa RŠ Mgr. Ďurianová, podrobne oboznámila členov RŠ s obsahom Správy o výchovno- vzdel. výsledkoch, ktorú schválila aj Pedagogická rada na svojom zasadnutí. Správa ako aj iné dokumenty sú uverejnené na webovej stránke školy.

Po oboznámení sa s materiálom ho prítomní členovia RŠ schválili.

Dňa 12.11.2012 boli členovia RŠ oboznámení o vyhlásení štrajku pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy.

Členovia RŠ pomohli pri organizovaní akcií:

- Stretnutie s Dankou Bartekovou ( olymp. medailistkou) v spolupráci s p. Teremom

- P. Gašková poskytla škole knihy z knižnice primátora mesta B.Bystrica

Poradné orgány školy

Poradné orgány školy

a/ MZ a PK

Celoročné plány MZ a PK sú zamerané na plnenie úloh určovanými projektami a aktivitami, ktoré sú na škole:

- APROGEN -alternatívny program edukácie všeobecne intelektovo nadaných detí

- starostlivosť o slabo prospievajúcich a začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP

- regionálna výchova (Združenie pedagógov škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy)

-Zelená škola

- enviromentálna výchova

- škola podporujúca zdravie

- drogová prevencia

- výchova k manželstvu a rodičovstvu

- vzdelávanie pracovníkov

- spolupráca s rodičmi

b/ RADA ŠKOLY

c/ RADA RODIČOV

d/ VEDÚCA ŠJ

e/ VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

f/ ŽIACKY PARLAMENT


Názov MZ a PKVedúci
MZ APROGEN 1.-4.roč.Mgr. M. Sokáčová
MZ 1. a 2. roč.Mgr. Ľ.Fridmanová
MZ 3. a 4. roč.Mgr. M. Striešová
PK SJLMgr. I. Arvajovičová
PK MAT-FYZMgr. Ľ. Martinková
PK PR- CHEM-TCHV Mgr. N. Dvorská
PK ZEM-DEJMgr. H. Bendíková
PK OBV-ETV-NAVMgr. Ľ Martinková
PK VYV-TEV-HUVMgr. M. Zvalová
PK cudzie jazykyMgr. P. Belica

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Stav k 15.9.2012 458 žiakov 27 tried

1.st. 12 tried 223 žiakov

roč. počet žiakov chlapci dievčatá

1. 63 45 18

2. 53 33 20

3. 51 23 28

4. 55 33 22

Spolu223 135 88

ŠKD

1. odd. 23 žiakov

2. odd. 25 žiakov

3. odd. 25 žiakov

4. odd. 27 žiakov

5. odd. 29 žiakov

6. odd. 26 žiakov

spolu 155 žiakov

2.st 15 tried 235 žiakov

roč. počet žiakov chlapci dievčatá

5. 49 24 25

6. 47 26 21

7. 43 18 25

8. 47 28 19

9. 49 25 24

Spolu235 121 114

Stav k 31.8.2013 459 žiakov 27 tried

1.st. 12 tried 220 žiakov

roč. počet žiakov chlapci dievčatá

1. 59 41 18

2. 53 33 20

3. 51 23 28

4. 57 35 22

Spolu220 132 88

ŠKD

1. odd. 21 žiakov

2. odd. 18 žiakov

3. odd. 22 žiakov

4. odd. 27 žiakov

5. odd. 21 žiakov

6. odd. 20 žiakov

spolu 129 žiakov

2.st 15 tried 239 žiakov

roč. počet žiakov chlapci dievčatá

5. 50 25 25

6. 50 27 23

7. 43 18 25

8. 47 28 19

9. 49 25 24

Spolu239 123 116

Integrácia detí:

V šk. roku 2012/2013 boli žiaci so špeciálno-pedag. potrebami, poruchami učenia a správania vzdelávaní :

a/Individuálne začlenení (12 žiakov)

Michal Šiandor 2.C

Tomáš Galic 3.C

Tomáš Júda 4.A

Karla Šťavinová 4.C

Andrej Kmeť 6.C

Martin Schwarz 7.B

Michaela Čiefová 8.B

Filip Strmeň 8.B

Miroslava Ursínyová 9.C

Andrej Caban 8.C

Sofia Fillová 6.A

Alexander Daško 5.A

b) Okrem začlenených žiakov sú ďalší žiaci v pravidelnej starostlivosti CPPPaP a CŠPP. Je to 25 žiakov so ŠVVP v bežných triedach. Žiaci, ktorí boli vzdelávaní podľa IVVP alebo boli hodnotení podľa MP pre žiakov so ŠVVP majú túto skutočnosť uvednú v doložke vysvedčenia.

c/ Žiaci so ŠVVP - všeobecne intelektovo nadaní žiaci v programe Aprogen - 9 tried (110 žiakov) v 1.-9.ročníku.

d) 9 žiakov - vyučujúci sa riadili metodickými usmerneniami.


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333333327
počet žiakov595351575050434749459
z toho ŠVVP-1121213112
z toho v ŠKD51442522-----142

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Do 1. roč. 2012/2013 sa zapísalo 61 žiakov, z toho 3 žiaci dostali odklad PŠD a 58 žiakov (48 do bežných tried a 10 do Aprogenu) dostalo rozhodnutie o prijatí. V septembri 2012 nastúpilo do 1. roč. 63 žiakov. (Do Aprogenu aj zapísaní v iných obvodoch)

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov010034953

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Z nižších ročníkov boli na strednú školu prijatí:

z 5. roč. 1 žiak na Športové gymnázium

z 8. roč. 2 žiaci na BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

1 žiak na SOŠ Pod Banošom 80, B.B.

 Gym 8.ročGym 4.ročSOŠ 4.roč.SOŠ 3-roč.SPŠ,SUŠ,SZŠOASpolu
prihlásení1231713348
prijatí1231713348
% úspešnosti100100100100100100100

Prospech žiakov


TriedaPočetProspeliNeprosp.Neklasifk.
I.A131300           
I.B222110           
I.C242400           
II.A111100           
II.B222200           
II.C202000           
III.A121200           
III.B202000           
III.C191900           
IV.A111100           
IV.B222200           
IV.C242400           
V.A161600           
V.B181800           
V.C161600           
VI.A141400           
VI.B181800           
VI.C181800           
VII.A131300           
VII.B151500           
VII.C151500           
VIII.A101000           
VIII.B171700           
VIII.C202000           
IX.A8800           
IX.B232300           
IX.C181710           
                
Priemerná známkaza celýročníkv jednot.predmetoch          
               
I.st. s APROGENOMMATSJLPRIVLAANJNEJINFLOMOHT      
1.roč.1,051,151,03------      
2.roč.1,111,201,051,05--1,03--      
3.roč.1,611,471,291,231,36-1,11--      
4.roč.1,481,451,321,301,21-1,04--      
                
I.st. len APROGEN               
1.roč.1,001,071,001,001,00-1,00-1,00      
2.roč.1,001,001,001,001,00-1,00-1,00      
3.roč.1,331,001,001,001,00-1,001,001,00      
4.roč.1,001,001,001,001,09-1,001,001,00      
               
II. stupeň s APROGENOM               
 MATSJLANJNEJDEJGEOBIOFYZCHEMVYVTEVHUVINFOBVRGV
5.roč.1,952,011,501,451,441,561,34--1,021,001,181,031,031,03
6.roč.2,132,121,671,781,791,631,621,20-1,111,021,261,001,151,10
7.roč.2,172,071,831,901,691,761,631,661,291,091,071,271,051,251,05
8.roč.1,971,891,661,691,641,391,471,761,591,041,081,071,061,291,16
9.roč.2,703,351,642,441,822,191,631,911,761,201,121,321,041,00-
               
II. stupeň len APROGEN                
5.roč.1,501,591,341,371,221,251,07--1,001,001,001,001,061,03
6.roč.2,142,001,601,891,501,861,711,03-1,351,071,461,001,181,32
7.roč.1,521,651,111,611,231,431,271,001,001,001,001,751,001,001,00
8.roč.1,251,201,101,001,051,001,101,001,301,001,001,071,001,001,00
9.roč.1,921,501,142,071,071,721,001,211,361,001,001,321,001,00-

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1370854,4670854,4600,00
I.B22197589,77197589,7700,00
I.C24210687,75210687,7500,00
II.A1163958,0963958,0900,00
II.B22154370,14154370,1400,00
II.C202013100,652013100,6500,00
III.A1258648,8358648,8300,00
III.B20157087,22157087,2200,00
III.C19114260,11114260,1100,00
IV.A1190482,1890482,1800,00
IV.B22168880,38168880,3800,00
IV.C24167669,83167669,8300,00
V.A16109968,69109768,5620,13
V.B1870744,1970744,1900,00
V.C1696762,1296762,1200,00
VI.A1479256,5779156,5010,07
VI.B18161994,25161994,2500,00
VI.C181683107,731683107,7300,00
VII.A131803138,691803138,6900,00
VII.B15123782,47123782,4700,00
VII.C151532102,131506100,40261,73
VIII.A1076476,4076476,4000,00
VIII.B17152289,53152289,5300,00
VIII.C202068103,402045102,25231,15
IX.A8755107,86755107,8600,00
IX.B232898138,002898138,0000,00
IX.C182300127,782193121,831075,94

Výsledky externých meraní

Testovanie 9/2013

NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Priemerná úspešnosť v SR v %percentil školy v %
Monitor SJL467267,5174,79
Monitor MAT4662,8360,0759,74

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33333333327
šport.prípava---------0
Matematika 1.-9.33333333327
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.  333333321
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-7.3333333  21
Hudobná výchova 1.-7.3333333  21
Technická výchova 3.-4, 7.-8.  33  33 12
Variant1.,2.,3.          
Iné ( APROGEN) )1111111119

Nepovinné predmety

PredmetTriedaPočet skupínPočet hodín týždenne
ANJ 1.roč.1.B 1.C24
ANJ 2.roč.2.B 2.C24
Gymnastika3.roč.12
Gymnastika4.roč.12
CSJ9.AC11
CSJ9.B11
CvM7.A11
CvM9.B11
CvM8.A11
CvM9.C11
FHU6.A11
CvM5.A11
CvM9.AC11
GYM5.-8.r.12
PPB5.-9.r.12

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ŠkVP1.B,C bežné triedyPRI1
  MAT1
  VYV1
  HUV1
  Tvorivá dramatika1
spolu  5
    
ŠkVP2.B,C bežné triedySJL1
  MAT1
  VYV1
  HUV1
  Tvorivá dramatika1
spolu  5
    
ŠkVP3. B,C bežné triedySJL1
  Čítanie hrou1
  MAT1
  Prac. vyučovanie 1
  Tvorivá dramatika1
spolu  5
    
ŠkVP4.B,CSJL1
  Čítanie hrou1
  MAT1
  Tvorivá dramatika1
  PRI1
spolu  5
ŠkVP APROGEN1.AMAT1
  INF1
  VYV1
  Obohatenie1
spolu  4
    
ŠkVP APROGEN2.AMAT1
  VYV1
  Obohatenie2
spolu  4
    
ŠkVP APROGEN3.APRI1
  Obohatenie2
  Logická MAT1
spolu  4
    
ŠkVP APROGEN4.APRI1
  Obohatenie2
  Logická MAT1
spolu  4
    
ŠkVP bežná trieda5.B,CMAT1
  1.CUJ1
  BIO1
  GEO1
  RGV1
  INF1
spolu  6
ŠkVP bežná trieda6.B,CSJL1
  BIO1
  Prirod. cv.1
  GEO1
  RGV1
  Ochrana človeka a prírody1
spolu  6
    
ŠkVP bežné triedy7.B,C2.CUJ1
  BIO1
  Prirod. cv.1
  RGV1
  INF1
  Ochrana človeka a prírody1
spolu  6
    
ŠkVP bežné triedy8.B,CCHE1
  BIO1
  GEG1
  MAT1
  RGV1
  INF1
spolu  6
    
ŠkVP bežné triedy9.B,C2.CUJ1
  Konverzácia CUJ1
  BIO1
  Prirod. cv.1
  GEG1
  MAT1
spolu  6
    
ŠkVP APROGEN5.A2. CUJ1
  GEO1
  RGV1
  BIO1
  Obohatenie1
spolu  5
    
ŠkVP APROGEN6.ASJL1
  2.CUJ1
  GEO1
  RGV1
  Obohatenie1
spolu  5
    
ŠkVP APROGEN7.ASJL1
  FYZ1
  BIO1
  RGV1
  Obohatenie 1
spolu  5
    
ŠkVP APROGEN8.ASJL1
  2.CUJ1
  BIO1
  Obohatenie1
  RGV1
  GEG1
spolu  6
    
ŠkVP APROGEN9.A  
učebný plán platný pre    
APROGEN od 15.9.2007   

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka---
Prvého ročníka3590
Bežných tried152929
Špeciálnych tried pre nadaných91083
    
Spolu2745912

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP381336,5613
DPP627,01,65
Znížený úväzok513,130,65
ZPS110,911,0
Na dohodu000,130

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03737
vychovávateľov066
asistentov učiteľa011
    
spolu04444

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
7.ASvet práce1
7.BSvet práce1
7.CSvet práce1
8.BTechnika1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
Prípravné atestačné pre 1. atestáciu21
Prípravné atestačné pre 2. atestáciu 2
   
špecializačné štúdium1 
špecializačné kvalifikačné CUJ4 
inovačné fenkčné1 
inovačné3 
štátna jazyková škola 2
aktualizačné3 
Kreatívne techniky vo vyučovaní35 
Dieťa s ADHD - možnosti práce v triede4 
Využitie relaxačných metód v praxi32 
Olympijská výchova v základných a stredných školách 6
Štúdium arteterapie 1

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Ako si predstavuješ Maticu slovenskú1  3. miesto 
Sásovská dolina VYV111. miesto   
Cezpolný beh42. miesto družstvo 2.miesto jednotlivec   
Horehronské hry122 x1. miesto a 2 x 3.miesto   
Súťaž mladých záchranárov CO48. miesto   
EKO - mapa - tvorba17 2. miesto  
Londýn 2012 - Mesto olympijske VYV/LIT.2  1. miesto 
Technická olympiáda25.miesto   
Basketbal-chlapci102. miesto   
Basketbal dievčatá101. miesto2. miesto  
AMAVET101. miesto   
"Nie je mi to jedno" - enviromentálne eseje111. miesto   
Expert geniality show4441 úspešných  1, 2, 4 miesto
Olympiáda v NEJ22 x 3. miesto   
Olympiáda v ANJ21. a 3. miesto2. miesto  
MAT olympiáda82 x 1. miesto   
GO102, 3. miesto   
Vesmír očami detí4 1. a 3. miesto1. miesto 
Obvodné kolo prózy , poézie6    
OK FO24. miesto   
Súťaž o naj. čitateľa Verejnej knižnice MK1žiačka 5.A získala titul "Kráľ čitateľov 2013" pre 2.st.   
Gymnastický štvorboj - družstvo201. miesto, 2 x 2. miesto, 3. miesto2., 3., 5. miesto  
Európa v škole VYV-časť13.miesto   
Európa v škole lit. časť12. miesto   
Európa v škole VYV-časť4 + kolektív 1.A2 x 1. miesto, 2. miesto kolektív, 3. miesto   
My sa nevieme sťažovať VYV3    
Pytagoriáda Obvodné kolo 5.-8.roč.27    
Mat. olympiáda223 x 1. miesto, 2. miesto, 3 x 3. miesto, 2 x 4. miesto,, 5. miesto, 7. miesto, 8. miesto   
Logická olympiáda APROGEN4  1. miesto 
Obvodné kolo v atletike20    
Ľupčiansky čitárik42 x 2. miesto, 2 x 3. miesto   
Na bicykli bezpečne 20134 ( družstvo)2. miesto   
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva2  2 x 2. miesto 
Aby perla perlou bola72. miesto, cena mesta   
Vodný kalendár - Veolia12 (družstvo) 1. miesto  
Fullova ruža 20134  postup do národného kola 
Hronsecká lipová ratolesť3 2. miesto  
CO očami detí31. a 2.miesto 1. a 2. miesto 
Maľujte s primalexom1  1. miesto 
Regionálne športové hry - chlapci basketbal7 2. miesto  
Regionálne športové hry - dievčatá basketbal6 1. miesto  
Policajt môj kamarát12 (4.C) 2. miesto  
Envirootázniky1  2. miesto 
Banskobystrická paletka10    
Namaľuj si svoju stoličku53. miesto   
Regionálne športové hry atletika2 1. a 3. miesto  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

1./ Celoškolské aktivity

IX.

- vedecká show v Europa Shopping Center - "Noc výskumníkov" - účasť 16 tried

- Svetový deň cestovného ruchu - 52 žiakov sa zúčastnilo na akciách organizovaných MÚ B.B.

- komunitný projekt "Sásovská dolina - zelené miesto pre oddych" - škola prispela výtvarnými a literárnymi prácami

- slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska pri našej ZŠ

- zapojenie sa do preventíveho programu ŠTVORYLKA

X.

- MŠ SR a Stredná umelecká škola Bratislava udelili našej škole "Čestné uznanie za mimoriadne aktívny postoj k príprave žiakov v 4. roč. súťaže SLOVENSKO-KRAJINA V SRDCI EURÓPY"

- Medzinárodný deň starších ľudí - program našich žiakov pre domovy dôchodcov (Belveder, klub Nádej Uhlisko, Krivánska ul.)

- návšteva bronzovej medailistky z 30. LOH v Londýne 2012 Danky Bartekovej u nás v škole (strelecká disciplína skeet)

- ocenenie žiakov, ktorí sa zúčastnili liter. súťaže " Olympijské pohľadnice slov. športovcom" a výtvarnej súťaže "Londýn 2012 - mesto olympijské"

- výstava kníh v školskej knižnici pri príležitosti Dňa knižníc 19.10.2012

- škola získala titul ZELENÁ ŠKOLA - certifikát odovzdaný za účasti štátneho tajomníka MŽP

- ukončenie projektu "Školy tvoria ekomapu" - škola získala diplom za mimoriadny prínos do projektu od Veolie a Živice

- celoškolská konferencia programu Aprogen na UMB B.B. 2. ročník - Ružová ul. spojená s odbornými prednáškami a prezentáciami najlepších prác žiakov Aprogenu

XI.

- Pasovanie prvákov a Deň strašidiel (Helowen)

-slávnostné oceňovanie organizátorov projektu "Posolstvo k 30. OH v Londýne 2012" na Úrade BSK (škola bola zastúpená p. Babiakovou a RŠ)

- Týždeň vedy a techniky na Slovensku v spolupráci so SAV - žiaci II.st. (geologický ústav SAV)

- európsky týždeň boja proti drogám - preventívne prednášky pre 8. roč.

- zaradenie školy do celoslovenského výberu projektu "Záložka do knihy spája slovenské školy"

XII.

- vianočné pozdravy pre príslušníkov 19. rotácie našich vojakov v Afganistane

- vianočné besiedky tried 1. stupňa pre žiakov a rodičov

- "Mikuláš, poď medzi nás" - návšteva Mikuláša v triedach

- Mikuláš na radnici - 6 žiakov školy - spolupráca s Mestom B.B.

- Deň otvorených dverí u primátora mesta (5 žiakov)

I.

- účasť v projekte "Jednota pre školákov" - získanie 10 ks futsalových lôpt

- organizovanie akcií v rámci Medzinárodného dňa bez internetu - práca s encyklopédiami a časopismi na jednotlivých predmetoch

II.

- slávnostný zápis do 1. roč. spojený s kultúrnym programom za účasti detí, rodičov a starých rodičov

- účasť školy v projekte Comenio regio-envitalent (začiatok projektu)

- akcie a stretnutia škôl zapojených do Združenia ped. škôl s rozšíreným vyučovaním RGV

- fašiangový sprievod školou ( rámci rozšírenej RGV)

- karneval pre žiakov 1. stupňa

III.

- akcie školy pri príležitosti Svetového dňa vody a svetového dňa tuleňov

- škola získala diplom za účasť v okresnom kole 28. ročníka súťaže "Vesmír očami detí" (Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella)

- mesiac knihy - spoločné čítanie kníh, výstavka, divadelné predstavenie

- Testovanie 9/2013 pre žiakov 9. roč. z MAT a SJL

IV.

- spolupráca s ÚPV v B.B. - Deň duševného vlastníctva s mottom "Kreativita a budúca generácia"

- stretnutie s ľudovou kultúrou - maľovanie kraslíc v spolupráci s Múzeom

- Tancom proti drogám - vystúpenie tanečnej skupiny K-Dance (preventívny program)

- Deň zeme - čistenie okolia školy, akcie v spolupráci so SAV a Agentúrou životného prostredia, výsadba tují v átriu školy, osadenie lavičiek a pníčkov v átriu

- Deň narcisov - výťažok odovzdaný na účet nadácie Svetielko nádeje

V.

- 8. ročník - Sásovský trojboj - atletická súťaž pre žiakov 1. st.

- Envirofilm - účasť žiakov na predstaveniach

- akcie v rámci Dňa matiek a Medzinárodného dňa rodiny

- vystúpenie detí ŠKD ku Dňu matiek v Klube dôchodcov Nádej (Uhlisko) a Belveder

- Banskobystrické hry (OFDM 1.-9. roč.) na Štiavničkách

- účasť žiakov 7. a 9.roč. na medzinárodnom tanečnom projekte ŠTVORYLKA na Námestí SNP v B.B.

- vyhodnotenie literárnej súťaže "Aby perla znovu perlou bola" v ŠVK B.B. (organizoval časopis Bystrický permon)

- škola(trieda 3.B) získala 1. miesto v súťaži Vodný kalendár (pri príležitosti Svetového dňa vody)

VI.

- prezentácia ročníkových prác programu APROGEN

- dopoludnie pre rodičov a budúcich prvákov programu Aprogen

- konferencia v Trenčíne - celoslovenská prezentácia najlepších prác žiakov Aprogenu

- návšteva prezidentského paláca v Bratislave (Deň otvorených dverí, 5., 6., 9.roč.)

- spolupráca s ÚPV v B.B.- piataci sa zúčastnili MDD

- prijatie najúspešnejších žiakov školy primátorom mesta na Radnici

- Deň školy v rámci RGV (návšteva Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ, Múzeum SNP, 1. st. história Sásovej a Rudlovej)

- olympijský deň na škole (plnenie odznaku zdatnosti) - spolupráca s rodičmi

Počas celého šk. roka

- plnenie úloh projektu ZELENÁ ŠKOLA

- separovaný zber odpadu - papier, plasty, plastové kelímky, batérie

- spolupráca so SAV - rôzne akcie

- spolupráca s ÚPV B.B.

- plnenie úloh projektu Comenio regio - envitalent

- tvorba školského časopisu Ďumbierik (ŽP)

2./ Aktivity v rámci MZ, PK a projektov

APROGEN 1.-4.roč

Aktivity počas vyučovania

Súťaž v speve ľudových piesní

Poradie žiakov:

Ema Krupová 3.A

Vanda Martinková 2.A + Aneta Kubincová 3.A

Vratko Hossa 4.A

Prednes poézie

Sofia Čellárová 1.A

Alžbeta Francisciová 3.A

Adam Lukáč 3.A

Prednes prózy

1.Beruška Zacharová 1.A

2. Filip Krestianko 1.A

3. Hanka Nárožná 2.A

Školské kolo Ľupčianskeho čitárika

Víťazi: Albert Heinz 1.A, Martin Cigler 2.A, Alžbeta Francisciová 3.A, Peter Kochelka 4.A

V rámci vyučovania sme sa zúčastňovali predstavení bábkových divadiel, Vianočnej akadémie, pripravili sme Deň jabĺk 6.10. - zodp. Mgr. Striešová, Mgr. Vatalová, Mgr. Vanková, v máji sme pripravili Deň mlieka - Mgr. Sokáčová. Žiaci 1. A 2. ročníka absolvovali v rámci vyučovania kurz korčuliarskej gramotnosti - Mgr. Striešová, Mgr. Vatalová. Žiaci 2. a 3. ročníka tiež absolvovali plavecký výcvik -Mgr. Vatalová, Mgr. Vanková.

Sásovský trojboj

Návšteva Planetária v Žiari nad Hronom

Noc výskumníkov

Exkurzia na Oravskom hrade, Oravskej priehrade, Zuberci

Deň detí

Výtvarné súťaže ,

Didaktické hry v prírode

Návrh „ Učebne v prírode“

Netradičné využívanie energií - dopoludňajšie vyučovanie žiakov tried Aprogen v spolupráci s Aurisom

Vedomostné súťaže

Primárna drogová prevencia

Športové súťaže

Fit gymnastika

Sásovský trojboj

Gymnastický štvorboj

Enviromentálna výchova

Stredoslovenská galéria

Exkurzie na Oravskom hrade, Oravskej priehrade, Zuberci

Zber papiera

Separácia odpadu

Využívanie odpadu na hodinách VYV a PVC

Interaktívne vyučovanie v Aurise - netradičné využívanie energií a šetrenie nimi -zodp.tr.učiteľky

Výtvarné súťaže

Deň jabĺk

Deň mlieka

Pozorovanie vývojových štádií hmyzu

Činnosti zamerané na VMR

Besiedky ku Dňu matiek, vianočné besiedky, výroba darčekov pre mamičky, účasť na predstaveniach bábkových divadiel, prezentácie záverečných ročníkových prác pre rodičov, návšteva Planetária M.Hella v Žiari nad Hronom, exkurzia na Oravskom hrade, Oravskej priehrade a Zuberci

MZ 1.-2.roč.

Súťaže, akcie organizované na škole po vyučovaní

Názov súťaže, akcie

Prednes poézie a prózy

Spev slovenskej ľudovej piesne

Besiedky pre rodičov

Ďumbiersky čitárik

Zápis prvákov

Karneval triedni učitelia

Dramatizácia rozprávky pre ŠKD

Vystúpenie pre kuchárky

Súťaže, akcie organizované v rámci vyučovania

Názov akcie

Návšteva knižnice M. Kováča:

Vianoce tak, či onak

Návšteva Štátnej opery:

Ferdo Mravec

Bédiová

Sásovský trojboj

Gymnastický štvorboj

Vychádzky:

Chodci na ceste - 1.roč.

Ročné obdobia - pozorovanie zmien

Stará Sásová - VLA 2. roč.

Výstavy:

Jesenný stôl

Radvanský jarmok - Dni mesta

Martin na bielom koni -VYV

Moja mama

Knihy - výstavy s predajom

Deň Zeme

Ako vzniklo naše písmo - Cyril a Metod

Vianočný stromček prianí

Pasovanie prvákov

Testovanie fyzickej zdatnosti prvákov

Besedy:

S vedúcou jedálne - Zdravá výživa S policajtom - mestská polícia

Chrípka a jej prevencia

Zdravá výživa - Gymfit

Život na planéte Zem

Naše lesy a ich zvieratá

Kurzy:

Plavecký kurz - 2.ročník

Korčuľovanie - 1.a 2.ročník

Dopravná výchova - dopravné ihrisko

Tenisová gramotnosť

Výchovné koncerty:

Hudobné nástroje - Harfa / na UMB /

Vianočný koncert študentov UMB

Krajina zázračno -hudobné dielne s hud. skladateľom B. Felixom pre 2. ročníky:

/ na UMB/

Kultúrne vystúpenia žiakov:

Vystúpenie pre dôchodcov na Uhlisku 2x

Začiatok školského roka

Záver školského roka

Vystúpenie pre ŠKD

Vystúpenie pre kuchárky

Vianočná akadémia

Tvorivé dielne:

Thurzov dom - Vznik písma

Deň detí - Olympijský deň športu - plnenie Gymfit

Divadelné predstavenia v škole:

Zlaté kuriatko

Viktor - škola hrou

Popoluška

Doktor Jajbolíto

Snehulienka

Aktivity MZ v oblastiach:

Drogová prevencia

- bola podľa potreby zaradená do časovo tematických plánov

- správna výživa - beseda s vedúcou jedálne

- čistenie vyhradeného úseku v okolí školy

- Jesenný stôl - výstava jesenných plodov

- Deň Zeme - výstava produktov Zeme

- aktívna účasť na športových súťažiach

- Deň športu - beseda o zdravej výžive, športové aktivity, plnenie Gymfit

Environmentálna výchova

- bola podľa potreby zaradená do časovo tematických plánov

- zážitkové učenie - na hodinách prírodovedy žiaci pozorovali vyparovanie rastlín, potravu chrústov, vývoj a zrod motýľa

- vychádzky - Pozorovanie zmien v prírode- ročné obdobia

- tvorba a prezentácie projektov : Živá a neživá príroda , Význam vody v prírode

- výstavy - Deň Zeme, Jesenný stôl, Dni mesta - remeslá

- plnenie školského projektu Zelená škola - separovaný zber v triedach, šetrenie vody, el. energie, udržiavaniu čistoty v triede, škole a jej okolí

- vytvorenie kroniky Zelená škola -1.C , fotodokumentácia z besied ,brigád, ap.

- všetky triedy sa zapojili do zberu papiera

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

- bola podľa potreby zaradená do časovo tematických plánov

- žiaci si aktuálne pripomenuli vianočné a veľkonočné tradície a zvyky

- výtvarné súťaže a výstavky k danej téme ( Deň matiek, Úcta k starším )

- Vianočný stromček prianí

- Vianočná akadémia

- besiedky a program pre rodičov pred Vianocami

- vianočný koncert študentov UMB

- školský karneval

- vystúpenia pre dôchodcov

- školské výlety s rodičmi ( Sásovská dolina, Vydrovo - Čierny Balog )

- Rok svätých Cyrila a Metoda ( tvorivé dielne , VYV súťaže a výstavy)

MZ 3.-4.roč.

Súťaže, akcie organizované na škole po vyučovaní

Názov súťaže, akcie

Prednes poézie a prózy

Slovenská ľudová pieseň

Školský karneval

Jesenný zber papiera

Ďumbiersky čitárik

Súťaže, akcie organizované v rámci vyučovania

Názov akcie

Drogová prevencia- beseda s p. Brnovou

Kriminalita mládeže- beseda s NSTRŹ P. Samsonom

Div.predstav.: O zlatom kuriatku

Popoluška

Doktor Jajbolíto

Snehulienka

Vých. koncerty : Vianočné zvyky u nás a

v ostatnej Európe

Vianočný koncert

Vianočná akadémia

Exkurzie : Planetárium Žiar nad Hronom

Ľudové remeslá - Vian. jarmok

Vedecká hračka

Výstava kraslíc v Thurz. dome

Slovenská inovačná a energetická

agentúra

Výstavky žiackych prác : Jeseň

Vianoce

Veľkonoč. Tradície

Slovenská galéria- grafika

Výcviky : Plavecký kurz

Dopravná výchova - Turč.Teplice

Školské výlety :

Banská Śtiavnica-Sv. Anton

Vydrovo- Ćierny Balog

Muránska planina- salaš Zbojská

Gymnastické dni

Aktivity MZ v oblastiach :

Drogová prevencia

- podľa potreby je zaraďovaná počas celého roka do temat. výchovno-vzdelávacích plánov

- Kriminalita mládeže- beseda s NSTRŹ p.

- Drogy- beseda s p. Brnovou

- Jeseň - výstavka jesenných plodov

- Šalát z ovocia, prípadne zeleniny - výtvor s ochutnávkou - žiaci boli vedení k správnej životospráve

- brigády v blízkom okolí školy

- aktívna účasť na športových súťažiach a krúžkoch športového zamerania

- Svetový deň mlieka

- Svetový deň jablka

Enviromentálna výchova

- podľa potreby je zaraďovaná počas celého roka do tematických výchovno-vzdelávacích plánov

- vychádzky do prírody na hodinách VLA a PDA spojené s jej pozorovaním a poznávaním

- projekt Deň Zeme

- Envirofilm

- žiaci boli vedení k dodržiavaniu čistoty v triede, v škole i mimo nej

- zber papiera, separovaný odpad v triedach

- projekt Zelená škola

- žiaci 4.C triedy pozorovali vývin motýľov a na záver projektu ich vypustili v novovybudovanom átriu

- Svetový deň životného prostredia

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

- podľa potreby je zaraďovaná počas celého roka do tematických výchovno-vzdelávacích plánov

- aktuálne sme si so žiakmi pripomínali všetky tradície a ľudové zvyky našich predkov

- výučba v regionálnej miestnosti- 4. C trieda

- výtvarné a literárne súťaže, tematické výstavky , projekty

- návšteva Knižnice M. Kováča - besedy k tradíciám

- karneval pre deti a rodičov

- besedy pod vianočným stromčekom - Vianočné zvyky vo vašej rodine

- spolupráca s rodičmi na jednotnom postupe pri výchove svojich detí

PK MAT - FYZ

Matematické súťaže organizované po vyučovaní

Školské kolo matematickej olympiády 5. - 9. ročník

Úspešní žiaci Neúspešní žiaci Spolu

5. ročník 6 2 8

6. ročník 6 1 7

7. ročník 5 2 7

8. ročník 7 3 10

9. ročník 2 2 4

Spolu 26 10 36

V rámci vyučovania boli organizované tieto súťaže:

a) Školské kolo Pytagoriády 5. - 8. ročník

Úspešní žiaci Neúspešní žiaci Spolu

5. ročník 15 12 27

6. ročník 10 23 33

7. ročník 5 17 22

8. ročník 10 11 21

Spolu 40 63 103

b) Medzinárodná súťaž KLOKAN - organizuje EXAM Bratislava

Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov.

5. ročník 18 žiakov

6. ročník 21 žiakov

7. ročník 13 žiakov

8. ročník 0 žiakov

9. ročník 0 žiakov

II. stupeň 52 žiakov

Najlepšie umiestnenie získal Jakub Murín zo 6.A v kategórií Školák 6 - v SR 11. miesto.

Aktivity PK v oblasti primárnej drogovej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Súťaže, besedy a prednášky s uvedenými témami sme na matematike neorganizovali, ale na vyučovacích hodinách sme podľa možností riešili úlohy s ekologickou a zdravovednou tematikou z materiálu „EKOMATEMATIKA“ ako aj z iných zdrojov (novín a časopisov).

PK GEO - DEJ

Uskutočnené aktivity v školskom roku 2012/2013:

26.9.2012 - beseda pre žiakov 5.ročníka s Ing. Očenášom na tému „ Slnečná sústava“

27.9. 2012 - 7.C - exkurzia na nám. SNP - „Svetový deň CR“ prehliadka BB vláčikom PRETÓRIUM , prehliadka radnice BB, vyhliadka z Bystrickej veže, návšteva Matejovho Domu

16.10.2012 - 17 žiakov, ktorí chodili často na TUV+ žiaci z Ekologického krúžku boli na ocenení v projekte „ školy tvoria Eko-mapu Banskobystrického a Prešovského kraja v šk. roku 2011/2012

16.10.2012 - exkurzia Nitra- Cyril a Metod - „ Pátranie po hradnom poklade“ pre žiakov 7.roč.

5.11.2012 - exkurzia pre žiakov 5.A, 5.B do Topografického ústavu v BB - „ Tvorba máp“

7.11.2012 - exkurzia žiakov 6.B a 9.C do Geologického ústavu SAV BB, „ Ako sa stať geológom“

10.11.2012 - živé vysielanie (8.00-8.30h) v rádiu REGINA v relácii Hala - baba: Tvorba EKO-mapy Banskobystrického kraja so žiakom Matúšom Majlingom, pani uč. Dobrotovou a pani Grajciarovou.

December 2012 - Vianočné tvorivé dielne na hodinách RGV:

5.ročník - výtvarné spracovanie témy Vianoce, výroba papierovej 3D vložky

6.ročník - pečenie vianočných oblátok

7.ročník - tvorba vianočnej ikebany, adventný veniec

8.ročník - pečenie a zdobenie medovníčkov

8.1. 2013 relácia do šk. rozhlasu ku vzniku SR, 20.výročie

Fašiangový sprievod 11.2.2013 - pripravili žiaci 8.B,C triedy, realizovaný pre žiakov školy

V rámci spolupráce sme navštívili deti v MŠ.

V dňoch 26.-27.3 prebiehala výstava kraslíc - prác žiakov 5. - 8. Ročníkov

Nátenka ku Dňu Zeme - za čisté mesto, za čistú Sásovú

Relácia do rozhlasu ku Dňu Zeme a Dňu zelených škôl

Ku dňu Zeme výber žiakov z 8. ročníka sa zúčastnil kontroly čistoty prímestskej rekreačnej zóny v Sásovskej Doline

Žiaci 9.B vysádzali stromčeky v areáli školy zodp. Bendíková a tried. učitelia zorganizovali údržbu a čistotu pridelených úsekov jednotlivým triedam

V átriu 2, pani Dobrotová prostredníctvom rodičov zabezpečila osadenie lavíc - trieda v prírode

30.4.2013 beseda s pani Roháčovou na tému Stará Sásová v rámci RGV

V spolupráci s I. stupňom a krúžkom Ľudového spevu sme zorganizovali stavanie májov pred našou školou

7.ročník absolvoval vychádzku do mesta - Po stredovekých hradbách Banskej Bystrice, prehliadku pripravila študentská agentúra , ktorá pôsobí pri SOŠ, Školská 7

13.5.2013 pre žiakov 7.A a 8.B. beseda na tému Marchalove ostrovy so slečnou Kollárikovou, ktorá 1 rok pracovala dobrovoľne na ostrovoch ako učiteľka

Žiaci 9.roč. 10.6.2013 absolvovali exkurziu do Poľská spojenú s návštevou múzea Auswitz -Birkenau v Osvienčime

Jún 2013 žiaci 5.,7.ročníka sa zúčastnili ENVIROFILMU v areáli pamätníka SNP

Snažili sme sa zamerať školské výlety tak, aby splnili poznávaciu aj náučnú funkciu a zapojili sme pri organizovaní aj rodičov. Takéto akcie so žiakmi sú veľmi vhodnou formou na prepojenie teoretických vedomostí s praxou.

Primárna drogová prevencia bola trvalou súčasťou výchovných cieľov v témach

o zdravom životnom štýle súvisiaceho s ochranou a tvorbou ŽP. 7.C v rámci súťaže Policajt náš kamarát mala prednášku spojenú s besedou s protidrogovou tematikou.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu dominuje v témach napr. o obyvateľstve v obidvoch predmetoch.

Enviromentálne výchovné ciele boli zapracované do TVVP, napĺňali sa aj na vychádzkach, exkurziach, návštevách Envirofilmu. Každý vyučujúci sa v rámci svojich hodín snažil vplývať enviromentálne na žiakov a poukazovať na potrebu riešenia otázok ŽP, v tomto školskom roku ešte intenzívnejšie, pretože sa riadime ekokódexom v rámci projektu Zelená škola, separujeme odpad. Pekné akcie sme zorganizovali v rámci Dňa Zeme.

PK BIO - CHE - THD - SEE

Aktivity PK v oblasti

a.Primárnej drogovej prevencie

Primárnej drogovej prevencií sa venujeme priamo na vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov a je zakomponovaná aj v časovo-tematických plánoch jednotlivých predmetov.

Biológia (Prírodopis)

Našou hlavnou úlohou je budovať pozitívny vzťah k prírode a je poznávaniu. Vychádzky zamerané na poznávanie na školskom pozemku a aj v jej okolí.

V učive 5. a 6. ročníka sa venujeme v tejto oblasti poznávaniu rastlinstva, možností jeho využitia (liečivé rastliny, poľnohospodárske plodiny), zneužitia (jedovaté rastliny, drogy), následkom požívania jedovatých a návykových látok.

Učivo 7. ročníka sa zaoberá poznávaním ľudského tela. Na záver každého tematického celku sa venujeme zdravému životnému štýlu, následkom nesprávnej životosprávy, prevencií (fajčenie, fetovanie, dôkaz prítomnosti drogy v tele, vplyv na CNS a funkcie organizmu).

To isté platí pre učivo 9. ročníka, kde v prvej časti opakujeme všetky orgánové sústavy organizmov.

Chémia

Našou hlavnou úlohou je vytvárať vzťah k tomuto predmetu, poukázať na každodennú prítomnosť chémie v živote človeka a súčasne aj možné nebezpečenstvo, ktoré môže predstavovať.

Prevencií sa na hodinách chémie venujeme hlavne v v tematických celkoch organickej chémie. Deriváty uhľovodíkov - alkoholy (alkoholizmus a jeho následky), ketóny, rozpúšťadlá (fetovanie a jeho vplyv na dýchaciu sústavu a CNS), čistiace prostriedky, chémia bežného života.

- Postoje a názory (Alkohol) - postojové dotazníky a následná diskusia k téme

Technika (Technická výchova)

Zaoberá rozvojom manuálnych zručností, ako si vyplniť voľný čas a zdravou výživou, tým predchádzať negatívnym vplyvom spoločnosti.

Zdravá výživa je aplikovaná na všetkých hodinách pestovateľských prác a varenia. Zaoberajú sa tematikou ovocinárstva, okrasného sadovníctva, zeleninárstva, živočíšnou výrobou a poľnými plodinami. Pri poľných plodinách je dôležité poukázať aj na možnosti ich zneužitia. Posledný ročník je dôležitý aj z hľadiska výberu povolania a preto sú opäť niektoré hodiny zamerané na túto problematiku.

b.Environmentálnej výchovy

Ekologickým a environmentálnym aktivitám sa venujeme priamo na vyučovacích hodinách a sú taktiež súčasťou časovo-tematických plánov.

Na hodinách chémie v 6. a 9. ročníku - recyklácia odpadu, separovanie odpadu, ekologické využívanie látok, dopad chemických látok na životné prostredie.

Na hodinách biológie (prírodopisu) na záver každého ročníka a hlavne v 9. ročníku sa učivo zameriava na túto problematiku. Do výučby podľa možnosti zahŕňame aj vychádzky do okolia školy - poznávanie fauny a flóry (5. až 9. ročník). Tieto aktivity sú súčasťou aj TEH (spracovanie odpadov), starostlivosť o okolie školy.

Zapájanie žiakov do súťaží s environmentálnou tematikou. V tomto školskom roku súťaž Envirootázniky (environmentálna olympiáda) organizovaná SAŽP.

Žiaci sa zapojili aj do aktivít projektu Zelená škola, príprava priesad, rozmnožovanie rastlín, presádzanie rastlín a i.

c) Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Členovia PK vyučujúci biológiu (prírodopis) sa zúčastňujú na organizácií besied, prednášok. Ak je potrebné zapájajú sa aj priamo ak to daná téma vyžaduje. V tomto školskom roku sme sa podieľali na príprave aktivít VMR.

Samotná náplň učiva v 7. ročníku a to hlavne rozmnožovacia sústava je podkladom k výučbe VMR.

Zamerali sme sa hlavne na témy: tehotenstvo, antikoncepcia, pohlavné choroby, riziká pri potratoch,

PK VYV - HUV - TSV

Súťaže organizované v rámci PK po vyučovaní:

VYV: neorganizovali sme

HUV: Hronsecká lip. ratolesť obec Hronsek (N.Reguliová,5.A, Z.Peťková,7.B ) 2.miesto,kraj.kolo

Superstar súťaž v speve modernej piesne ZŠ Ďumb. D.Šnírerová,8.B bez postupu

TEV/TSV: Turisticko -vlastivedný krúžok fungoval cez soboty v rozsahu 60 hod.

Súťaže organizované PK výchov v rámci vyučovania

VYV:

Moja mama - šk. kolo, 5. ročníky - najkrajšie práce vystavené na šk. nástenke doplnené o lit. práce

danej témy

HUV: -

TEV/TSV:

Olympijský odznak všestrannosti

Gymnastický štvorboj

Testovanie GYM FIT!

Turnaj vo florbale

Vianočný turnaj vo vybíjanej

Zdokonaľovací plavecký výcvik 5.roč. /5dní/, zúčstnilo sa 42 žiakov a

Aktivity PK v oblasti:

a/ Primárnej drogovej prevencie:

VYV: Prečo som na svete rád, plagát, skupinové práce v 6. roč.

HUV: Vystúpenie speváckeho krúžku pri stavaní mája pred školou a v MŠ-Sásová na fašiangy

TEV/TSV: Všetky súťaže v rámci školy i mimo nej spĺňajú kritériá drogovej prevencie. Pohyb je

súčasťou zdravého života bez drog a závislostí na každej hodine

b/ Environmentálna výchova

VYV: výtvarné súťaže - Zelený svet

Apríl - mesiac lesov

Zelená škola

Zelený svet

Človek v horách

Cesty za poznaním minulosti

využitie druhotných. surovín ako materiálu na hod. VYV

využitie žiackych prác centrálnej nástenke s témou: Jeseň, Zimná krajina, Jar,

HUV: ľudové piesne s tematikou krajiny, prírody,

TEV/TSV: správanie počas pobytu a pohybu v prírode, teréne,

c/ Výchova k manželstvu a rodičovstvu

VYV: - výtvarné práce ne témy:

Moja mama /5.A,B,C/ s výstavkou prác Vianoce v mojej rodine

HUV: - prostredníctvom nácviku ľudových . piesní,

TEV/TSV: - spolupráca s koordinátormi VMR

PK ETV - OBV

V rámci vyučovania boli organizované akcie

a) 27.9.2012 sa žiaci 6.B zúčastnili v rámci svetového dňa cestovného ruchu akcie na Radnici

b) V novembri 2012 boli prednášky p. Bockovej z ÚPV SR o duševnom vlastníctve.

c) 16.1.2013 a 30.1.2013 5.B mediácia s p. Hrkovou.

d) 22.3.2013 sa žiaci 6.A zúčastnili exkurzie na Mestský úrad kde ich prijala pani viceprimátorka Čižmárová a hovorca primátora p. Roháček.

e) 26.4.2013 sa žiaci APROGENu a 5.B triedy zúčastnili exkurzie na ÚPV SR v rámci svetového dňa duševného zdravia.

f) 14.5.2013 mali žiaci 6. ročníka besedu s pracovníčkou medzinárodnej pomoci africkým krajinám p. Hanulovou.

Aktivity PK v oblasti primárnej drogovej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Primárna drogová prevencia, environmentálna výchova a VMR sú súčasťou tematických celkov EV a OV, preto sme spolupracovali pri organizovaní príslušných aktivít s koordinátormi na škole.

PK CUJ

Olympiáda v NEJ

Školské kolo:

1A Jančeková, Nikola 7B

1B Bais, Marek 9A

Olympiáda v ANJ

1A

1. Valent, Daniel 7A

2. Čerman, Matej 7A

3. Špitalský, Marek 7A

1B

1. Vanka, Michal 9A

2. Grego, Maroš 8A

3. Bais, Marek 9A

- sobotné matiné s predstavením „Snowwhite“ - február 2013, Kult Klub, 5.B (zodp. p.uč. O.Odokienko, spolupracovala tr.uč. Ľ.Martinková)

Drogová prevencia: - na hodinách anglického jazyka žiaci prispievali svojimi vedomosťami k spoločnej diskusii o fajčení, alkoholizme, drog - vysvetľovanie, riešenie, prevencia a predchádzanie daných javov. Žiaci si pozreli film Interstate 60 (protidrogová tematika) s následnou diskusiou o tomto probléme.

Environmentálna výchova:

• počas školské roka 2012/2013 bolo niekoľko hodín venovaných životnému prostrediu, starostlivosti o prírodu, nadobudnutiu slovnej zásoby, čítanie článkov - vypracovanie projektov (plagáty, letáky + projekt Global Problems)

• v 7. roč. bola venovaná celá lekcia tejto téme

• žiaci si pozreli film Earth 2100 s problematikou budúcnosti našej planéty s následnou diskusiou

• diskusia so žiakmi v triede na tému životné prostredie, najväčšie hrozby a katastrofy sveta.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:

• žiaci si pozreli film “What´s eating Gilbert Grape“ s touto problematikou a následnou diskusiou

• tvorenie projektov - Rodostrom

• v 5. A 7. roč v 7. roč. bola venovaná celá lekcia téme moja rodina, kde žiaci opisovali vzťahy v rodine, rozprávali sa na tému priateľstvo, môj najlepší kamarát,

• diskusia - nebezpečenstvo zneužívania drog pre naše zdravie

PK SJL

SÚŤAŽE ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU PO VYUČOVANÍ

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Najlepší recitátori z tried

II.kategória

L.Bečková,5.A

T. Niederlandová,5.A

V. Čunderlíková, 6.A

D. Geregová, 7.A

III.kategória

Do obvodného kola nik nepostúpil

SÚŤAŽE, AKCIE , PRIPRAVENÉ V RÁMCI VYUČOVANIA MZ a PK

1. Moja mama - literárna súťaž pre žiakov 5.ročníka

Súťaž si zorganizovali Mgr. Arvajovičová a Mgr. Šperková. Najlepšie žiacke práce vystavila na literárnej nástenke Mgr. Arvajovičová spolu s najlepšími výtvarnými prácami. Súťaž prebehla v mesiaci apríl a nástenka bola nainštalovaná začiatkom mája 2013.

2. Olympiáda SJL - olympiáda bola určená žiakom 8. a 9. ročníka, pričom školské kolo robili všetci žiaci Aprogenu a najlepší žiaci z ostatných tried. Školské kolo zorganizovala Mgr. Ďurianová. Celkovo sa ho zúčastnilo žiakov, do krajského kola postúpil Marek Bais z 9.A triedy s najvyšším počtom bodov.

3.Nie je mi to jedno - enviromentálna súťaž, školské kolo, Mgr. Arvajovičová. Súťaž vyhlásila organizácia Envirofuture. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov so svojimi prácami. Do súťaže sme poslali 11 prác. Celkovým víťazom sa stal Marek Špitalský zo 7.A triedy.

4.Daruj knihu knižnici - výzva pre žiakov celej školy, aby darovali knihu, ktorú už nepoužívajú alebo nepotrebujú školskej knižnici pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc.

AKTIVITY V OBLASTI PRIMÁRNEJ DROGOVEJ PREVENCIE , ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY A VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Primárna drogová prevencia:

Žiaci 9.C triedy spolu s p. učiteľkou Surovčíkovou v rámci tematického bloku dráma navštívili divadelné predstavenie Biele peklo, zamerané na primárnu drogovú prevenciu.

Enviromentálna výchova:

Žiaci Aprogenu /5.A, 6.A a 8.A/ sa zapojili do písania slohových prác a esejí Môj zážitok v Sásovskej doline a žiaci 6.A, 7.A, 7.B a 8.B sa zapojili do enviromentálnej súťaže Nie je mi to jedno.

Žiaci 8.B v rámci slohu Debatujeme na úrovni - Aká je budúcnosť plastov pracovali v skupinách. Každá mala spracovať projekt na danú tému. Žiaci svoje práce odprezentovali. V rámci tohto projektu oslovili žiakov a učiteľov školy, kde zisťovali ich názory. Projekt mal aj praktickú stránku, žiaci vyrobili výrobky z plastov.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:

Žiaci 5. ročníka písali súťažné príspevky na tému Moja mama, najlepšie z nich boli vystavené na literárnej nástenke školy.

Okrem uvedených aktivít všetky tri oblasti sú zahrnuté v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch a sú zahrnuté aj v prierezových témach. Každá vyučujúca s nimi pracuje priebežne na hodinách podľa vhodnosti k preberanému učivu. K daným témam sa žiaci vyjadrujú najmä na hodinách literatúry, najmä ak sú ukážky s touto problematikou, ale aj na hodinách slohu, kde žiaci nielen diskutujú a vzájomne konfrontujú svoje názory, ale k témam sa vyjadrujú aj formou písomných prác.

S danými témami pracujú všetky vyučujúce počas celého školského roka individuálne.

ŠKD

V školskom roku 2012/2013 bolo zriadených 6 oddelení ŠKD. Priemerne navštevovalo ŠKD 140 detí, rozdelených v oddeleniach od 22 do 27 detí.

Vychovávateľky pracovali podľa Výchovného plánu ŠKD, zabezpečovali starostlivosť o deti pred vyučovaním a po vyučovaní. Výchovne pôsobili v spolupráci s rodinou, triednymi učiteľkami a rozvíjali morálne a intelektuálne vlastnosti detí. Hlavnou činnosťou bola záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie, relaxačnú činnosť, uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí.

Hlavné úlohy v rámci MZ boli splnené:

September: „Označenie klubov“ - zhodnotenie značiek pre deti prvých ročníkov, odovzdávanie skúseností novým vychovávateľom.

Vychovávateľky E. Bátovská a E. Murančanová sa podieľali na zhotovení „jesennej výzdoby v ŠKD“.

Iniciatíva pod názvom „Za krásnu školu“ bola niekoľkokrát organizovaná pani vychovávateľkou S. Markovou a boli vyzbierané nečistoty v areáli školy.

Beseda „Zdravý životný štýl“ s témami: obezita detí a zdravý životný štýl prebehla s vedúcou školskej jedálne pani J. Hanulovou. Zúčastnili sa jej deti I. ročníka ZŠ.

Október: Pre všetky deti z klubu bolo na novom ihrisku zorganizované „Športové popoludnie v ŠKD“: člnkový beh - zostava, streľba do futbalovej bránky, skákanie cez švihadlo.

Akcia „Mesiac úcty k starším“ je pokračovaním v tradícii a boli sme pozdraviť dôchodcov v klube „Nádej“ na Uhlisku. Tiež sme odovzdali pozdrav dôchodcom na Krivánskej ulici. Pani vychovávateľky zhotovili darčeky pre starých rodičov. Program pre dôchodcov pripravili: Ľ. Fridmanová, E. Magnová, E. Murančanová; darčeky a pozdravy J. Donovalová.

Počas jesenných mesiacov sme trénovali deti v skokoch cez švihadlá a uskutočnili sme „súťaž v skákaní“.

Staršie deti z odd. ŠKD vyrezávali „Halloweenske tekvice“ a zhotovili výstavu.

November: Počas novembra sme sa venovali enviromentálnej výchove v rámci ochrany životného prostredia a pripomínaním projektu „Zelená škola“ sme deti oboznamovali s významom separovania odpadu, ochrany prírody, lesov.

„Čo dokážem vyrobiť z odpadového materiálu“ - výroba výrobkov z kartónov a plastov s expozíciou na chodbe školy.

December: Odborne pripravené podujatie pre všetky odd. ŠKD s názvom „Betlehemské tradície“.

„Vianočné besiedky“ - príprava programu darčekov, pečenie perníkov. Vychovávatelia spolupracovali s triednymi učiteľmi.

Úloha „Stavby zo snehu“ bola pre nepriaznivé počasie zatiaľ splnená len čiastočne.

Január: „Vyhotovenie darčekov“ z rôznych materiálov pre nastávajúcich prvákov na deň zápisu do I. ročníka.

„Šikanovanie - prevencia“ - 2x uskutočnená beseda s výchovnou poradkyňou K. Múkovou.

„Náš bazár“ - popoludnie pripravené pre všetky deti ŠKD. Výmena hračiek a nepotrebných vecí.

„Európa v škole“ - výkresy do súťaže odovzdali K. Kandová a E. Murančanová.

Február: „Zhotovenie masiek“ - výroba, účasť odd. ŠKD

„Zelená škola“ - plnenie podmienok v ŠKD, zhotovenie ústrednej nástenky, nástenky v odd. ŠKD.

„Vyraďovacia súťaž“ v získavaní lopty.

„Zimná miniolympiáda“.

Marec: „Ako poznám svoje mesto“ - beseda a kvíz pre deti I. ročníka.

Výtvarná súťaž „Ako poznám svoje mesto“.

„Rok sv. Cyrila a Metoda“ - deti z III. a IV. ročníkov boli vhodnou formou oboznámení o týchto osobnostiach v školskej knižnici.

Apríl: „Futbalový turnaj“ I. a II. ročníkov.

„Dopravný kvíz“ - bezpečnosť na cestách, zhotovenie testov pre deti II. ročníka

Máj: „Deň matiek“ - Aprogen - besiedky, vystúpenie detí, darčeky, návšteva klubu dôchodcov „Nádej“ v spolupráci MZ I. a II. roč..

Darčeky pre dôchodkyne: K. Kandová a E. Bátovská.

„Turnaj vo vybíjanej“ .

Jún: „Letná miniolympiáda“ - prekážková dráha, tunel, preťahovanie lanom, hod do koša, zhadzovanie kolkov, švihadlá.

Úprava v odd. ŠKD, údržba hračiek.

Záver: Hlavné úlohy z celoročného plánu boli splnené. V budúcom školskom roku plánujeme 1 krát za týždeň spoločné akcie pre 2. až 3. odd. ŠKD. V jesených mesiacoch budú hlavne športové súťaže, deti sa dožadujú športovania a hrám na novom ihrisku.

Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach.

Výtvarné súťaže:

Európa v škole

Práce ocenené v obvod. kole bez postupu do celoslov. kola:

Jakub Kováč, Saška Derziová, Alexandra Štrabáková, Žofia Hrmová

1.A trieda - kolektívna práca s postupom do celoslovenského kola

Marion Kapráliková - postup do celoslovenského kola

Vesmír očami detí

Postup do celoslovenského kola a ocenenie získala A. Štrabáková.

Ďalšie súťaže: Zelený svet, Cesta za poznaním do minulosti, CO očami detí,

Doprava, Požiarnici.

Aktivity MZ v oblasti:

-enviromentálnej výchovy

Vychovávateľky vo svojich činnostiach posilňovali vzťah k prírode, učili ich ekologicky sa správať, chrániť prírodu. Rozvíjali sme prírodnovednú gramotnosť formou vychádzok, výtvarnou činnosťou a pod.. Plníme podmienky projektu „Zelená škola“:

-separovaním odpadu, zber papiera

-zhotovenie násteniek - propagácia

-zhotovenie výstaviek - výrobky z odpadového materiálu

-aktivity s enviromentálnym zameraním k významným dňom: Deň zeme, výživy, vtáctva, Mesiac lesom...

-pozorovania, ekohry v prírode aj v triede na rôzne témy: napr: Pôda živiteľka; S úctou k stromu; Človek, ako priateľ prírody;Pľúca zeme; Čo prírode škodí, a čo nie.

- výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- primárnej drogovej prevencie boli zaraďované vhodnými formami vo výchovnej činnostiach. Organizujeme športové popoludnia, pracujeme s knihou „Nenič svoje múdre telo“.

V ŠKD boli zriadené záujmové a vzdelávacie krúžky:

Futbal - J. Pišta

Pohybové hry - J. Pišta

Výtvarný krúžok I. - K. Kandová

Výtvarný krúžok II. - J. Donovalová

Ruský jazyk - E. Bátovská

Pečieme s láskou - E. Murančanová

Cesta za poznaním - S. Marková

Krúžky v ŠKD sú v čase od 15.00, alebo od 15.30, a tým sme dosiahli, aby aj v tomto čase boli deti zaujaté hodnotnou činnosťou. Dochádzka a celoročný záujem bol na dobrej úrovni.

Pedagogickú prax študentiek viedli E. Bátovská a E. Murančanová. Počas praxe sú na vychovávateľku kladené vyššie nároky, ale účasťou študentiek spestrujeme činnosť a obohacujeme ich o nové hry a motiváciu detí.

Vyhodnotenie koordinátora voľného času v ŠKD v šk. roku 2012/2013

Plán koordinátora voľného času bol zameraný na rôzne činnosti, ktoré sme organizovali s deťmi v ŠKD. Úlohy, ktoré sa zadali boli splnené spolu aj s ich výchovnými cieľmi. Jedine v novembri nebola splnená beseda o jaskyniach s pánom Olšavským pre jeho pracovné vyťaženie.

Úlohy, ktoré boli splnené:

október - Šarkaniáda - zapojili sme deti do výroby spoločného šarkana a s výtvormi sme si ozdobili chodbu

december - "Za živa v BB, po smrti v nebi" - Vzbudiť o deti hrdosť k mestu, v ktorom žijú

január - Zlatý slávik ZŠ Ďumbierskej - súťaž v spievaní - deti sa naučili rozdiel medzi ľudovou a modernou pesničkou a zasúťažili sme si o najlepšiu speváčkuúspeváka

február - "Kto sa skrýva za tou maskou?" - súťažili sme o najkrajšiu vyrobenú masku

marec - Marec - mesiac knihy - čitateľský maratón - prehlbovali sme si čitateľské vedomosti detí v knižnici

apríl - Deň Zeme - 22.4. - Prostredníctvom maliarskych výtvorov ako si chrániť našu Zem, sme si opäť skrášlili školské chodby.

máj - Naša bezpečnosť a ochrana - V spolupráci s krajskou a mestskou políciou sa pre 3. roč. spravila beseda o bezpečnosti na cestách.

jún - MDD hry a súťaže - oslávili sme sviatok MDD hravou formou

Žiacky parlament

V školskom roku 2012/2013 Žiacky parlament úspešne zrealizoval a pomohol pesonálne zabezpečiť tieto akcie:

- Zelená hliadka (prevencia ničenia školského majetku v ŠJ)

- kontrola čistoty tried a súťaž v čistote s vyhodnotením

- Mikuláš - vinše v kostýmoch po triedach

- Pasovanie prvákov spojené s Heloweenom

- akcia k sv. Valentínovi, nástenka s prianiami

- charitatívna akcia ku Ďňu narcisov

-(prebehne) ocenenie 2 deviatakov za obetavú pomoc škole prostredníctvom angažovania sa vžiackom parlamente

- výdatná podpora dodávania príspevkov pre časopis Ďumbierik

Na práci žiackeho parlamentu sa v uplynulom šk. roku podieľali títo učitelia:

p. Slávka Ďurianová, p. Adrianna Šubová, p. Michaela Pražienková,p. Ondrej Odokienko a ďalší.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

APROGEN - alternatívny program edukácie nadaných detí od autorky PhDr. Jolany Laznibatovej CSc. Cieľom výchovy a vzdelávania nadaných detí v rámci projektu a následne v širšom kontexte je:

- vytvorenie primeraných podmienok pre rozvoj potenciálu intelektovo mimoriadne nadaných detí v podmienkach školy

- stimulovanie a vedenie detí k používaniu vyšších úrovní myslenia a tvorivosti

- všestranná podpora emocionálnej a sociálnej stránky osobnosti nadaných žiakov

Projekt APROGEN sa realizoval v škole už 11.rok. V každom ročníku jedna trieda pracuje v tomto projekte, spolu bolo v šk. roku 2012/2013 zapojených do projektu 110 žiakov . Do projektu sú zaradené deti, ktoré doporučí CPPPaP na základe diagnostiky.

ŠKOLA ZMENA - v 1. a 2. ročníku. Projekt stavia na rozdieloch medzi tradičnou organizáciou vyučovania, vychádza z potrieb a schopností dieťaťa. Je založený na zmene vzťahu učiteľ-žiak, učiteľ-rodič.

Počas vyučovania deti pracujú vo vlastnom tempe, žiakov to zbavuje stresu a únavy. Vo veľkej miere sa na vyučovaní používa pohyb a predvedomosti dieťaťa (metamorfózny model). Na vyučovaní sa využívajú tvorivé a sociálne hry, dramatické a komunikatívne cvičenia, bádateľské postupy a projekty.

Hlavnou úlohou Zmeny v 1. roč. je dbať na bezproblémovú adaptáciu prvákov na školské prostredie. Využívali sme prvky metamorfózneho modelu a predvedomostí detí. Volili sme také metódy a formy práce, aby sme čo najlepšie splnili tématicko výchovno - vzdelávacie plány v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Oproti klasickej triede sme vyučovanie obohatili o rannú komunitu, cvičenie s vrecúškami, tlačené písmo v 1.roč., čítanie rozprávok a učenie pohybom.

Aktivity k projektu Zelená škola:

- zapojili sme sa do zberu batérii

- v triede sme mali k projektu nástenky

- zapojili sme sa do vysádzania

- zapojili sme sa čistenia okolia školy

Prváci vytvorili „ Kroniku Zelenej školy 1.C „s fotodokumentáciou. Druháci sa venovali pozorovaniu a prikrmovaniu vtáčikov v krmítku na strome pred triedou a

- urobili projekt Vtáčiky z nášho krmítka

- pozorovali húsenice ako sa zakuklia a premenia na motýle

- boli na výlete vo Vydrovskej doline s odborným výkladom o lese a ochrane prírody

Šk. rok 2012/2013 sme sa venovali téme Poznaj kultúru a históriu svojej obce

- druháci urobili projekt Sásova - Rudlová v premenách času

- na chodbe výstavu starých úžitkových predmetov „ Sásovský jarmok“

Počas roka sme sa zapojili do všetkých akcií MZ 1. a 2. ročníka.

Škola podporujúca zdravie

1.Koordinátori projektu Bédiová Miroslava 1. - 4. roč.

Brtková Jarmila SJL - DEJ

Babiak Marián TEV - ETV

2. Hlavné úlohy

V Projekte škola podporujúca zdravie si naša škola úlohy koordinovala sama. Podľa vlastných potrieb a možností sme dodržiavali zásady projektu a rozvíjali ich.

V školskom roku 2012/2013 sme si vytýčili tieto hlavné úlohy:

- environmentálna výchova

- drogová prevencia

- výchova k manželstvu a rodičovstvu

- ochrana detí pred patologickými javmi

- prevencia a eliminácia rizikového správania

- výchova k právnemu vedomiu, demokracii

- výchova k mravným hodnotám a prosociálne cítenie

- rozpracovanie Národného programu HIV/AIDS

3. Environmentálna výchova

Koordinátori: Mgr. Marušková

Mgr. Dobrotová

Environmentálna výchova na našej škole sa v školskom roku 2012/2013 realizovala podľa vopred vypracovaného plánu environmentálnej výchovy na príslušný školský rok.

Pri realizovaní jednotlivých aktivít podľa časového harmonogramu sa niektoré akcie prispôsobili potrebám triednych kolektívov, chodu vyučovacieho procesu i podmienkam počasia.

V jednotlivých ročníkoch 1. a 2. stupňa, na hodinách prírodovedy, vlastivedy, geografie, biológie, občianskej výchovy, etickej výchovy, predmete ochrana človeka a prírody a mnohých ďalších predmetoch sa uplatňovala environmentálna výchova podľa učebných osnov environmentálnej výchovy, ktoré sú zapracované do tematických výchovno-vzdelávacích plánov ako jedna z dôležitých prierezových tém.

Učitelia THD, SEE, BIO, TEV a ich žiaci sa starali o úpravu areálu školy a zelene v budove školy i o úpravu športového areálu. Odstraňovali zničenú zeleň, dopĺňali novými rastlinami. V budove školy pripravovali a aktualizovali nástenky s environmentálnou tematikou . Žiaci 1. stupňa boli vedení k udržiavaniu čistoty tried a okolia školy, počas vychádzok mali možnosť pozorovať prírodu v okolí školy.

Počas šk. roka všetky triedy v rámci triednických hodín čistili školský areál podľa vypracovaného plánu.

Vyučujúci sa snažili poukazovať na enviro - problémy, ekologické udalosti, snažili sa spájať teóriu s praxou, aplikovať enviro - prvky aj v ostatných vyučovacích predmetoch a využívať zážitkové učenie pre lepšie rozvíjanie environmentálneho povedomia a myslenia u žiakov.

Zelená škola

V rámci prehlbovania environmentálnej výchovy sa na škole pokračovalo v realizácií projektu Zelená škola.

Na začiatku šk. roka bolo zvolené kolégium pozostávajúce hlavne zo žiakov rôznych ročníkov, ktoré pracovalo a informovalo o aktivitách podľa vypracovaného Environmentálneho akčného plánu s témou ZELEŇ. Kolégium spolupracovalo so žiackym parlamentom.

Jednotlivé aktivity boli uskutočňované v záujmovom krúžku Bio-enviro ale i na rôznych predmetoch a iných mimoškolských akciách .

O činnosti žiakov v projekte sa mohol ktokoľvek informovať prostredníctvom nástenky v budove školy a webovej stránky školy v sekcii Zelená škola.

Súčasťou programu je aj projekt Eko-mapa, ktorý realizujú žiaci pod vedením p.u.Dobrotovej.

Koordinátorky sa zúčastnili na rôznych školeniach s environmentálnou tematikou (Mgr. Fedorová - regionálne semináre programu Zelená škola - september- október 2012 .Mgr.Ž. Dobrotová - detto od decembra 2012).

Ďalšie uskutočnené aktivity so žiakmi :

1.stupeň:

Vychádzky: Pozorovanie zmien v prírode - región pod Panským dielom

Sásovská dolina - uskutočňované priebežne v rámci učebných osnov predmetov vlastiveda a prírodoveda.

Exkurzie: Planetárium Žiar nad Hronom

Oravský hrad - Oravská priehrada - Skanzen Zuberec

Muránska planina - dojenie oviec, výroba bryndze

Čierny Balog - Vydrovo

Historické centrom mesta

Besedy: Ako žije les ( beseda z lesníkom PhDr. Halvoň )

Život na planéte Zem ( hydrogeológ - p. Páleník, 1.C )

Naše lesy a ich zvieratá (študent lesníckej fakulty, bývalý náš žiak V. Ľauko, 1.C )

Relácie: Vyhodnotenie jesennej časti zberu papiera

Súťaže: Výtvarné súťaže: Zelený svet, Európa v škole, My sa nevieme nahlas hnevať, Fullova ruža, Moje mesto snov, Hasiči očami detí, Vesmír očami detí, Vodný kalendár, Aká bude Európa 2013, Ako si predstavuješ Sásovskú dolinu

Jesenný a jarný zber papiera

Sásovský trojboj

Policajt môj kamarát

Zbieram baterky

Iné akcie: Zážitkové učenie - Prírodoveda: vyparovanie rastlín, zrod motýľa, potrava chrústa

- prikrmovanie vtáctva ( 1.A, 2.C )

Projekty a prezentácie - živá a neživá príroda, význam vody v prírode a v živote človeka

Výstavy - Jesenný stôl - Plody prírody

- Deň mesta - Remeslá , výroba, výrobky

- Deň Zeme - produkty, výtvarné práce

Kronika Zelená škola 1.C - akcie s fotodokumentáciou

Separovanie - triedenie odpadov v škole - zapojený celý I. stupeň + ŠKD

2.stupeň:

Vychádzky: okolie školy

geografické a biologické pozorovania

Exkurzie: Topografický ústav BB - 5.A, 5.C

VEOLIA - výstava Deň Vody 6.B, 6. C

Čistička odpadových vôd Rakytovce - 7. ročník

Envirofilm 2013

Poprad - Energia 3.tisícročia (interaktívna výstava)

Noc výskumníkov v ESC - II. stupeň

Súťaže: Olympiády - geografická, biologická, chemická

Envirootázniky - 7. B

Zelený svet - výtvarná súťaž

Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

Taktik - 4.- 8.ročník APROGEN

Súťaž v zimnom a jarnom aranžovaní

Policajt môj kamarát

Na bicykli bezpečne 2013 - 2. miesto 4 žiaci 5. a 6. ročníka

Zbieram baterky

Relácie: Svetový deň ochrany zvierat

Deň Zeme

Vyhodnotenie jarnej časti zberu papiera

Relácie k programu Zelená škola

Zbery: Celoškolský zber papiera- jesenná a jarná časť

Zber malých elektrozariadení

Zber monočlánkov

Zber - Daruj hračku

Iné akcie: Recyklohry - projekt zameraný na recykláciu starých elektrozariadení

Envirofilm 2013 - 6. C, 7. B

Ekodopoludnie Deň Vody 22.3. - žiaci krúžku Bio- enviro

Tvorba prezentácie o separovaní a recyklovaní

Geologický ústav - Deň otvorených dverí

Množenie rastlín odrezkami, siatím a presádzaním na chodbách a v triedach

Sadenie tují v areáli školy v deň Zeme 22.4.2013

Čistenie školských átrií

Súčasťou environmentálnej výchovy bola aj návšteva NCH Jakub - chránený areál v spolupráci s NAPANT - 5.C v rámci turisticko - vlastivedného krúžku alebo vyučovania biológie a geografie, účasť na turistike, vzhľadom na región Sásová, Rudlová.

Environmentálnej tematike boli venované aj nástenky na hornej chodbe: ochrana vtáctva, Deň Vody, Deň Zeme a iné.

4. Primárna drogová prevencia a ochrana zdravia

Koordinátori: Mgr. Múková

Mgr. Striešová M.

1. stupeň

Na 1. stupni sa výchova k drogovej prevencii vykonávala súbežne za spolupráce všetkých triednych učiteľov a to buď formou triednických hodín, alebo vo vyučovacom procese, kde sa pedagógovia individuálne vo svojich triedach snažili usmerňovať deti v správnom využívaní voľného času , podávali návody na zdravý spôsob života,vzbudzovali záujem o šport,umenie a kultúru.

Podujatia boli organizované priebežne počas celého školského roka. Prostredníctvom nich si žiaci rozširovali svoj obzor poznania v oblasti možného využitia voľného času.

AKCIE:

a., Besedy:

- zdravá výživa - v rámci hodín prírodovedy prezentovali žiaci svoje projekty s tematikou zdravého spôsobu života

- beseda o zdravej výžive v rámci triednických hodín

- prednáška+ beseda s dentálnou hygieničkou- III.B, IV.C

- beseda s policajtom-p.K.Cimermanová-Závislosti

-Na cestách bezpečne

- beseda s p.Brnovou -Drogová prevencia

- beseda s NSTRŽM. P. Samsonom: Kriminalita mládeže

- besedy v Knižnici M.Kováča venované tradíciám

- besedy s dopravným inštruktorom, spojené s návštevou dopravného ihriska a branným pretekom v rámci projektu Policajt môj kamarát / IV. C trieda /

b., Prednášky:

- prednášky s protidrogovou tematikou pre III. A IV. ročník, kde sa žiaci dozvedeli základné

informácie ohľadne drog, ich škodlivých účinkoch, ich cieľom bolo prezentovať problematiku

závislostí od alkoholu, tabaku a marihuany, o dopade na zdravie človeka, vznik chorôb a ich následky

-Správaj sa normálne-nadpor.K.Ćunderlíková

c., Exkurzie, výlety, turistické vychádzky:

- návšteva požiarnej zbrojnice

- tvorivé dielne

- interaktívne výstavy ( Tihányiovský kaštieľ, Matejov dom, Thurzov dom-Správna voľba)

d., Výtvarné súťaže, výstavky prác súvisiace s ročným obdobím,sviatkami

e., Brigády

- čistenie a úprava blízkeho okolia školy,miesta svojho bydliska

- čistenie Sásovského potoka ( 4.B, 4.C )

-udržovanie svojich tried v čistote a poriadku

f.,Deň Zeme -akcia organizovaná školou, ktorej sa zúčastnili zástupcovia tried I. stupňa

g., Krúžková činnosť zameraná na šport, do ktorej sa žiaci so záujmom zapájajú

- športové súťaže ( Sásovský trojboj, turnaj vo vybíjanej - III. a IV. ročník )

- didaktické hry spojené s písaním testov OČAP

- Deň všestrannosti-testovanie žiakov GYMFIT

2.stupeň

Hlavné ciele koordinátora prevencie v školskom roku boli zamerané na podporu kvality života, prosocionálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho programu: -osobnostný a sociálny rozvoj a ochrana života a zdravia. Ďalej sme sa zamerali na formovanie osobnosti mladého človeka, prehlbovanie právneho vedomia žiakov o ľudských hodnotách, podporovanie zdravého životného štýlu, dodržiavanie práv dieťaťa, zabezpečovanie primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. Tiež na vzbudenie záujmu žiakov o šport, krúžky, na odbúravanie stresu, chránenie detí pred fyzickým, psychickým násilím a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie a iným prejavom intolerancie.

Úlohy vyplývajúce z plánu koordinátora prevencie boli realizované v úzkej spolupráci s TU a vyučujúcimi prírodopisu, a taktiež so žiackym parlamentom.

Prehľad aktivít v jednotlivých mesiacoch:

SEPTEMBER

- nástenka koordinátora prevencie- kalendár významných svetových a medzinárodných dní

-Zapojenie sa do preventívneho programu „Štvorylka“

-Filmové predstavenie - 8. a 9. ročník

-Noc výskumníkov v ESC

-Beseda o šikanovaní - 6.ročník

OKTÓBER

- Medzinárodný deň starších ľudí - 1.10.

-Medzinárodný deň pešej chôdze - 5.10. - do školy pešo

- Svetový deň výživy - na desiatu ovocie - 16.10.

- Týždeň boja proti stresu 25.-29.10.

- Monitorovanie zmien v správaní sa žiakov v spolupráci s TU

- Medzinárodný deň školských knižníc

- Beseda o šikanovaní - 4.B

NOVEMBER

- Európsky týždeň boja proti drogám - 15. až 19. 11. - preventívne prednášky pre žiakov 8. ročníka - vyučujúci biológie a chémie

- Medzinárodný deň bez fajčenia - beseda „Závislosť na nikotíne“ - 8.ročník

- Svetový deň tolerancie

- Dotazník o šikanovaní v jednotlivých triedach

DECEMBER

- Deň ľudských práv

-Svetový deň AIDS - beseda

-Vianočné aktivity

JANUÁR

- Medzinárodný deň bez internetu- 29.1. - práca s encyklopédiami, časopismi na jednotlivých predmetoch

-Primárna drogová prevencia na hodinách PRI a BIO- škodlivé účinky alkoholu na detský organizmus

-„Závislosť na internete“ - prednáška spojená s besedou - 6.A,6.C,7.C

p. Vaňová - Deti a moderné informačné technológie.

- Prednáška o šikanovaní v ŠKD - 1. a 2.ročník, a 3. A 4. ročník

FEBRUÁR -

- „Čo viem o drogách“ - anketa 8. A 9. ročník

- Valentínska pošta - aktivity k upevneniu triednych a medzitriednych vzťahov - nástenka na hornej chodbe

- Zdravý životný štýl - prednáška pre žiakov 9. ročníka

MAREC

- Mesiac knihy - knihy, divadelné predstavenia - literárne spracovanie problematiky závislostí - TU, vyučujúci SJL v jednotlivých triedach

- „ Alkohol,tabak,marihuana“ -8.A,9.A,9.B,9.C - pracovníci CPPPAP

- Prednáška o šikanovaní - 3.C

- Prednáška v 5.A triede o medziľudských vzťahoch

-„ Počítačové závislosti“ - 8.B a 8.C - pracovníci CPPPaP

- Týždeň boja proti rasizmu - 15.-19.3. - na hodinách ETV a OBN

APRÍL

- Svetový deň zdravia - zdravá výživa

-stretnutie s ľudovou kultúrou- maľovanie kraslíc - regionálna výchova

-Deň narcisov

-Deň Zeme

- „Tancom proti drogám“ - vystúpenie tanečnej skupiny K - Dance v spolupráci s políciou a CVČ - preventívny program, zameraný na voľnočasové aktivity mládeže - 7.- 9. ročník

MÁJ

- Medzinárodný deň rodiny

- Deň matiek

- „Drogová závislosť“ - 9. ročník

- Účasť na medzinárodnom tanečnom projekte Štvorylka na Námestí SNP v B.B. - žiaci 8. a 9. ročníka

JÚN

Koncoročné výlety - TU

-Svetový deň boja proti drogám

V školskom roku 2012/2013 som sa zúčastnila dvoch stretnutí koordinátorov prevencie v CPPPaP :

1. Šikanovanie

2. Primárna drogová prevencia - návykové látky

Z uvedených podujatí okrem besied mali najväčší ohlas u žiakov predstavenie „ Tancom proti drogám a účasť v projekte Štvorylka - tanec na námestí - EUROPEAN QUADRILLE DANCE FESTIVAL.

5. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Koordinátori: Mgr. Dvorská

Mgr. Sokáčová

Mgr. Majerová

VMR má medzipredmetový charakter , pričom základným predmetom je etická výchova.

Aktivity k témam VMR prebiehali počas celého školského roka priamo vo vyučovacom procese alebo v iných aktivitách.

VMR je začlenená do tematických výchovno - vzdelávacích plánov každého učiteľa ako prierezová téma.

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ tvorili tieto témy:

a) Výchova v rodine

b) Zásady zdravého života

c) Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie

človeka

d) Rovnoprávnosť pohlaví

e) Vznik a vývoj ľudského jedinca

f) Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty

Akcie 1.stupeň

-Deň strašidiel v spojení s prijímaním prvákov medzi školákov (spolupráca so školským parlamentom)

-Legenda o sv. Martinovi - výstava výtvarných prác

-vianočné a veľkonočné zvyky a tradície - aktuálne na komunitách, návšteva knižnice M. Kováča s besedami

-besiedky pre rodičov - vianočná, ku Dňu matiek

-výzdoba tried, chodieb a výstavy - aktuálne, výroba darčekov, ozdôb, pozdravov

-Vianočný stromček prianí -želanie pre niekoho

-Vianočná akadémia v telocvični školy

-Karneval

-výroba darčekov k zápisu detí do 1. ročníka (spolupráca s ŠKD)

-vystúpenie pre rodičov a budúcich prvákov (zápis)

-vystúpenie pre dôchodcov - Uhlisko (spolupráca s ŠKD)

-Pomoc a solidarita s ľuďmi v núdzi - beseda

-súťaž v speve ľudových piesní

-Horehronská lipová ratolesť - účasť

-súťaž v prednese poézie a prózy

-„Ďumbiersky čitárik“

-„Ľupčiansky čitárik“ - účasť

-Tvorivé dielne v Stredoslovenskej

-Deň jabĺk (Aprogen)

-Výchovné koncerty ( Vianočné potulky svetom)

-Balet „Ferdo mravec“(1. C)

-Divadelné predstavenia ( Zlaté kuriatko, Popoluška, Doktor Jajbolíto, Snehulienka)

-výroba darčekov a pozdravov ku Dňu matiek a Dňu otcov

-školské výlety, vychádzky

-MDD v spojení s Olympijským dňom

-Prezentácie záverečných ročníkových prác pre rodičov a starých rodičov (Aprogen)

-Plavecký výcvik (2.- 3.r.)

-Korčuliarsky výcvik (1.- 2.r.)

-Dopravné ihrisko - Turčianske Teplice

Akcie 2. stupeň

- Mesiac úcty k starším - úcta k starším, starým rodičom - triednické hodiny

- Medzinárodný deň bez fajčenia - spolupráca s koordinátorom drogovej prevencie a vyučujúcim biológie a chémie na vyučovacích hodinách

Témy: „Ako fajčenie pôsobí na ľudský organizmus“ 7. - 9. ročník

„Alkohol telo a spoločnosť“ 7. - 9. ročník

(v rámci triednických hodín rozhovory a diskusie)

- 1.12. Svetový deň boja proti AIDS - zdravý spôsob života, prevencia - beseda

- 5. 12. Čas premien - spolupráca s M. Čollákovou - prednáška pre žiačky 7. r.

- 4.2. 2013 Deň boja proti rakovine - význam preventívnych prehliadok, starostlivosť o

vlastné telo - beseda na hodinách biológie

- 16. - 22. 2. 2013 Medzinárodný týždeň priateľstva

- 14.2. 2013 Deň zaľúbených

- aktivity na utužovanie kolektívov, priateľstiev, význam priateľstva, vzájomnej pomoci na triednických hodinách, nástenka na tému priateľstvo - horná chodba, Valentínske pozdravy, Strom priateľstva, farebné srdcia s odkazom, heslom, čo si vážim na svojom kamarátovi, priateľovi a s menom

- Marec - Mesiac knihy - návšteva školskej alebo verejnej knižnice,čítanie kníh - hodiny SJL

- Deň narcisov - finančná zbierka pre oddelenie detskej onkológie Roosw. Nemocnice

- Svetový deň rodiny - darčeky pre mamu, otca

- MDD - školská akcia

6. Telovýchovné aktivity žiakov a učiteľov

Telovýchovnú činnosť v školskom roku 2012/2013 sme zahájili otvorením zrekonštruovaného športového ihriska, kde sa nachádza futbalové ihrisko s umelou dráhou a atletická oválna tartanová dráha. Toto ihrisko určite skvalitnilo prípravu našich žiakov v športovej zdatnosti a spríjemnilo prácu učiteľom.

Telovýchovné aktivity prebiehali pod vedením učiteľov TEV a učiteľov 1. stupňa.

Žiaci sa zúčastnili viacerých súťaži v rámci našej školy, mesta, okresu a kraja:

- Horehronské hry mládeže

- florbal ZŠ a OG - obvodné kolo

- basketbal chlapcov ZŠ - obvodné a krajské kolo

- basketbal dievčat ZŠ - obvodné a krajské kolo

- Školské kolo v Gymnastickom štvorboji družstiev žiakov a žiačok 1. až 6. ročníka -

súťažili 4. dievčatá a 4. chlapci z každej triedy.

- Gymnastický štvorboj družstiev chlapcov a dievčat - obvodové a krajské kolo

- Testovanie GYM - fit - 1.- 4. ročník

- Testovanie OLOV (plnenie bronzového odznaku) - 5. - 9. ročník

- Strelecká liga - obvodné kolo

- Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky

- Lyžiarsky výcvik

- Plavecký výcvik 2. - 3. roč. a 5. roč. - Štiavničky

- Korčuliarsky výcvik 1. - 2. roč.

- Malý futbal - obvodné kolo st. žiaci

- Gymnastický deň v škole v spojení s MDD

- Na bicykli bezpečne 2013 - okresné kolo

- Atletika - obvodové kolo

- Krajské finále v atletike družstiev a jednotlivcov

- BBSH - Banskobystrické športové hry - úspešná účasť

- Sásovský trojboj - 8. ročník, súťaž pre 1. - 4. roč.

- Lukostreľba - ukážky techniky s možnosťou vyskúšania

Športovo - pohybové aktivity sa snažili pedagógovia pravidelne zverejňovať a to formou relácií v školskom rozhlase, na internetovej stránke školy, alebo uverejňovaním príspevkov v Radničných novinách.

K pohybovým aktivitám žiakov prispela určite aj činnosť krúžkov (napr. basketbalový, pohybové hry, gymnastický, turistický a pod.).

Turisticko - vlastivedný krúžok uskutočnil niekoľko zaujímavých turistických vychádzok do okolia B. Bystrice a spolupracoval aj s rodičmi.

Učitelia podľa vlastného záujmu mohli využiť športový areál pre vlastné aktivity. V priestoroch telocvične škola ponúkala možnosť hrať volejbal, stolný tenis, cvičiť aerobic, alebo využiť novozriadenú posilňovňu s posilňovacími strojmi. Škola mala počas celého šk. roka k dispozícii aj permanentku na krytú plaváreň a masáže. Záujemcovia o turistiku mali počas školského roka možnosť pripojil sa k akciám turistického krúžku.

Pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci školy mali možnosť absolvovať príjemný pobyt v hoteli Fuggerov Dvor, kde každý zamestnanec mohol zregenerovať svoje sily vo Wellness, alebo prechádzkou do peknej prírody v blízkom okolí hotela.

7. Psychohygiena žiakov a vyučujúcich

Rozvrh hodín pre žiakov bol vypracovaný tak, aby spĺňal psychohygienické zásady. Organizácia prestávok bola vyhovujúca. Malá prestávka zabezpečovala dostatok času pre prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu i na osobnú hygienu. Dozor konajúci učiteľ dohliadal na bezpečnosť žiakov, ich činnosť neorganizoval. Veľkú prestávku žiaci trávili podľa vlastných záujmov (prechádzky, rozhovory, pobyt v átriu atď.) V triedach triedny učiteľ dohliadal na úpravu násteniek, čistotu tried, zeleň, vetranie, čím sa snažil spríjemniť prostredie.

Vyučujúci prestávky a voľné hodiny trávili vo svojich kabinetoch, mohli využívať počítačovú učebňu alebo knižnicu, kde je možnosť študovať a pripravovať sa na vyučovanie.

Pre všetkých (podľa záujmu) bol zabezpečený obed, prípadne bufet v školskej jedálni.

8. Stravovacie návyky

V školskom roku 2012/2013 sa stravovalo:

I. stupeň 176 žiakov

II. stupeň 151 žiakov

zamestnanci 78

spolu 405 stravníkov

- školský mliečny program - školské mlieko - Selce

- školský program ovocie - Bioplant Ostravice - jablká a jablková šťava

- Zdravá mliečna výživa - Tami (Tatranská mliekáreň Kežmarok, jogurty, tvarohové krémy)

- školský bufet - nápoje (minerálna voda, ovocné nápoje, ochutené mlieko

- pečivo (cerálne pečivo, škvarkovníky, cesnakové pletenky)

- pudingy, tvarohové krémiky

- jogurty

9. Spolupráca s organizáciami a rodičmi

Dnes sa medzi bežnými žiakmi vyskytuje mnoho takých, ktorí trpia poruchami učenia ako sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, alebo tak často objavujúca sa hyperaktivita. Spolupráca s organizáciami ako sú CPPP a P a CPP je nevyhnutná. Žiaci postihnutí niektorou z porúch učenia môžu byť individuálne začlenení v bežnej triede s tým, že majú vypracovaný vlastný individuálny plán. V takomto prípade je veľmi dôležitá aj spolupráca s rodičmi.

Koordinátorom spolupráce medzi školou, rodičmi, CPPP a P a CPP je výchovná poradkyňa p. Múková a špeciálna pedagogička p.uč. Dvorská.

Pre ďalšie skvalitnenie našej práce s problémovým žiakmi sme prijali psychologičku PeadDr. J. Kvietikovú, na ktorú sa v prípade potreby môžu obrátiť nielen učitelia, ale samozrejme aj rodičia.

V prípade priestupkov v správaní (šikanovanie, krádeže a.i.) sa ako škola môžeme obrátiť na OOPZ v B. Bystrici a po spolupráci aj s rodičmi, problémových žiakov riešiť. Ak sa vyskytne záškoláctvo kde zlyháva funkcia rodiny je možnosť obrátiť sa na Úrad sociálnych vecí a rodiny v B. Bystrici.

Informácie o akciách súvisiacich s projektom ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE mohli žiaci, rodičia aj široká verejnosť počas školského roka získavať zo školského časopisu alebo internetovej stránky našej školy.

Internetovú stránku aktualizoval p. uč. Babiak a členovia masmediálnej komisie.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.1. - 18.1.2007 a 23.1.2007

Druh inšpekcie: Komplexná inšpekcia

Inšpekcia bola vykonaná v šk. roku 2006/2007 a bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá - výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov postupujúcich podľa projektu ERIN

- dobrá - koncepčné zámery a plánovanie

- aktivity školy v oblasti podpory zdravia detí

- podmienky výchovy a vzdelávania

- informačný systém

- preventívne, multidisciplinárne avýznamné aktivityškoly

- plnenie učebných plánov

- priemerná - rozvoj osobnosti žiakov

- priestorové podmienky

- kľúčové pozitívnestránky školy - veľmi dobrá štruktúra pedagogického zboru vo vzťahu k zameraniu, obsahu vzdelávacích aktivít a kvalifikačných požiadaviek

- dobré podmienky výchovy a vzdelávania

- profilácia školy na edukáciu žiakov v rozličných pedagogických alternatívach - dať šancu každému žiakovi

- reálnevytýčené ciele výchovy a vzdelávania vo vzťahu ku koncepčným zámerom školy

- v oblasti vyžadujúce zlepšenie- vybavenie modernejšou didaktickou technikou

- obnova školského nábytku

- eliminovať výchovné problémy so žiakmi

V období 30.5.2008 ŠŠI vykonala následnú inšpekčnú kontrolu na zistenie odstránenia nedostatkov z komplexnej inšpekcie z januára 2007.

Závery: Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli adekvátne inšpekčným zisteniam a boli všetky splnené.

V r. 2009 ŠŠI uskutočnila v 3. roč. tematickú inšpekciu z matematiky.

V r. 2012 uskutočnila poverená pracovníčka OŠ MÚ p. Martišovičová kontrolu vydávaných rozhodnutí riaditeľom školy.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy v súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov

V šk. roku 2012/2013 škola používala budovu postavenú v r. 1978. K dispozícii sme mali celkove 31 učební, z toho 8 odborných učební chémie, hud. výchovy, náb. výchovy, CUJ, 3 počítačové učebne a školskú kuchynku. Na výučbu jazykov slúžili ešte 2 provizórne učebne. ŠKD prevádzkoval svoju činnosť v popoludňajších hodinách v triedach 1. stupňa. Okrem učební mala škola k dispozícii 2 telocvične, 3 ihriská, 1 školskú knižnicu. Učebné pomôcky sú uložené v kabinetoch. Pre potreby ped. pracovníkov slúži zborovňa. Na vyučovanie TCHV v 9. roč. slúži školská kuchynka. Samostatnú kanceláriu okrem vedenia školy má ekonómka, tajomníčka a výchovná poradkyňa spolu so špeciálnou pedagogičkou. Na štúdium žiakov APROGEN-u slúži čitáreň s Internetom.

Počítačové učebne sú využité denne až do neskorých popoludňajších hodín. Vzdľadom k tomu, že program APROGEN má v učebných plánoch informatiku ako povinný predmet, bola vybudovaná 3. PC. Vybudovali sme nové pieskové doskočisko pre skok do diaľky, úpravou prešla atletická dráha s následným postrekom proti burinám, svojpomocne sme vybudovali chodník pre peších od obce Sásová, zmenilo sa dopravné značenie od obce Sásová - ŠKOLSKÁ ZÓNA.

V šk. roku 2011/2012 sme začali s veľkou rekonštrukciou veľkého betónového ihriska, na ktorom vznikla tartanová dráha s 3 dráhami a futbalové ihrisko s umelou trávou. Rekonštrukciu financovalo Mesto B.B., čiastočne škola z vlastných zdrojov a sponzorsky firma Kartík s.r.o. Rekonštrukcia bola ukončená v auguste 2012.

Vybavenie ŠJ

V školskom roku 2012/2013 sa doplnilo vybavenie ŠJ presunutím zo zrušenej ZŠ Tatranská

- polievkové misy AKU

- skrinky do šatne zamestnancov

- drobný inventár (taniere, poháre, naberačky)

Zároveň sa doplnil inventár nákupom:

- AKU vedrá

- AKU rajnice, hrnce

- taniere hlboké plytké

- kompótové misky

- poháre

- lyžičky AKU

V školskej jedálni bola vykonaná rekonštrukcia elektrickej rozvodne, všetkých vedení k elektrickým spotrebičom a boli vymenené zástrčky.

Bolo namontované aj nové osvetlenie, ktoré zodpovedá novým požiadavkám v školskom stravovaní.

Tiež bola opravená vzduchotechnika v ŠJ.

Učebné pomôcky sa neustále dopĺňajú podľa finančných možností školy. Financie čerpáme zo zberov druhotných surovín, zo sponzorských príspevkov, z fondu RZ, z normatívnych finančných prostriedkov, určených na nákup pomôcok a z príspevkov OZ Ďumbierka z 2% daní.

Zakúpili sme:

- relaxačné kocky a taburetky pre ŠKD a 1.-4. roč.

- výmenaPVC gumy v 1 triede

- športové náčinie, lopty a spoločenské hry do ŠKD

- materiál na výsadbu do učebne v prírode

- učebný materiál (slovníky) pre vyuč. CUJ

- encyklopédie a knihy do žiackej knižnice

- pracovný materiál na VYV

- výmena parapetných dosiek na chodbách a v triede APROGEN

- ŠJ - postupná rekonštrukcia elektriky a ventilácie

- doplnenie spotrebného materiálu (taniere, poháre, príbory)

- nátery 2 tabúľ v triedach

- sieťové rozvody v priestoroch školy

- projektor BenQDLP a gembird kábel

- CD a DVD prehrávače pre vyuč CUJ

- rádio na vyučovanie HUV

- softvér na interaktívnu tabuľu

- rozvádzač istenia a ochrany pre svetelné a zásuvkové rozvody

V dezolátnom stave naďalej zostáva prístupová cesta ku škole od ulice na Zábave, ktorá je jediným prístupom pre zásobovanie a motorové vozidlá.

Vo väčšine priestorov školy je zastaralá a opotrebovaná podlahová krytina PVC, jej výmena je finančne veľmi náročná a zriaďovateľ na tieto účely škole neprispieva.

Škola má vlastnú kotolňu a tiež potrebuje neustálu rekonštrukciu a postupné výmeny rôznych častí. Bola uskutočnená oprava regulačnej stanice a oprava skorodovaného plynového potrubia pri vstupe do regulačnej stanice.

Zastaralé a poruchové sú radiátory, k ich výmene prichádza postupne, keď už musí byť vyradený z prevádzky.

Problémom naďalej zostáva výmena školského nábytku, jeho cena neustále stúpa, od r. 2005 sa nám podarilo z vlastných finančných prostriedkov zariadiť už 18 tried krásnym novým školským nábytkom. V šk. roku 2012/2013 sme vybavili novým školským nábytkom ďalšie 2 triedy 1. aj 2. stupňa. Spolu už 20 tried má nový školský nábytok, čo je viac ako polovica tried školy. Začali sme s obnovou a výmenou šatňových skriniek, zatiaľ pre 100 žiakov 1. stupňa a pre 2. stupeň žiakov Aprogen.

K škole patrí veľký športový areál. Obnovu povrchu nutne vyžadujú 2 betónové ihriská a dolná bežecká dráha, aby naďalej mohli slúžiť svojmu účelu. Veľký areál je potrebné počas celého roku udržiavať (zimná údržba prístupových ciest a schodiska), od jari do jesene aspoň 5x kosenie celého areálu a škole vznikajú veľké finančné náklady. Na žiadosť školy, aby Mesto B.B. ako vlastnmík tohto areálu, prispievalo na údržbu areálu, bola od r. 2007 poskytnutá pomoc pri údržbe ciest v zime. Na letné kosenia zatiaľ mesto neprispieva žiadnou finančnou čiastkou, škola na to potrebuje ročne približne 4 000,-€.

V septembri 2012 sme dali do užívania rekonštruované športové ihrisko s umelou trávou a tartanovou bežeckou dráhou. Sčasti zabezpečilo financie Mesto Ban. Bystrica, potom sponzor p. Kartík a čiastkou prispela aj naša ZŠ z príjmov školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

580 332,-€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

--------

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

7 198,-€

Použité na odmeny zamestnancom, ktorí vedú krúžky a na materiál a pomôcky pre krúžky, ktoré máme na škole, na energie.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

ŠKD za r. 2012 10 727,50,-€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

2 093,61,-€ za prenájom telocvične, miestností na voľby a schôdze byt. družstva a za prax študentov.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Na šk. rok 2012/2013 si škola stanovila tieto ciele a priority:

a) Pokračovanie realizácie alternatív, kde sa môže prejaviť sloboda a tvorivosť učiteľa a osobnosť žiaka bude postavená na prvé miesto vo svojej itegrite a dynamike a vo svojej schopnosti sebarozvíjania.

Plnenie:

- V 1 triede 1. a 2.ročníka pokračuje projekt ZMENA, ktorý vychádza z potrieb a schopností dieťaťa na základe využívania metamorfózneho modelu. Projekt stavia na rozdieloch oproti tradičnej organizácii vyučovania.

- Jedenásty rok pokračoval program APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných) od autorky PhDr. J.Laznibatovej, CSc. - alternatívny výchovno-vzdelávací program na podporu a rozvoj intelektového potenciálu detí.

Výsledok: spokojný žiak, spokojný rodič, spokojný učiteľ

b) Vzdelávanie individuálne začlenených žiakov:

- Zabezpečiť vzdelávanie žiaka s autizmom v 7.B triede a 11 individuálne začlenených žiakov v ďalších triedach.

Plnenie: V šk. r. 2012/2013 sme mali 1 žiaka s autizmom na 2. stupni začleneného v 7.B. Úspešne absolvoval príslušný ročník a pokračuje vo vzdelávaní do 8. ročníka . Jedenásť individuálne začlenených žiakov postupuje úspešne do ďalších ročníkov.

c) Zamerať sa na rozvoj fyzických schopností žiakov.

Plnenie:

- K septembru 2012 bolo slávnostne otvorené a dané do užívania nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou a tartanovou bežeckou dráhou.

- Škola vyvíja rôzne aktivity v projekte Zdravá škola (viď bod 1j).

- Škola zorganizovala pre 1. stupeň ôsmy ročník súťaže Sásovský trojboj (OFDM) v atletických disciplínach.

- Zúčastňovali sme sa mnohých športových súťaží organizovaných CVČ, Mestom B.B. a iných (napr. Banskobystrické hry , Horehronské hry a pod.).

- Vybudovali sme nové pieskové doskočisko na skok do diaľky.

d) Ako súčasť enviromentálnej výchovy zaviesť separovanie odpadu.

Plnenie: Škola sa zapojila do separovaného zberu odpadu a to papier, plasty, batérie, malé elektrozariadenia, monočlánky,.

e) Otvorená škola v rôznych oblastiach:

-prehĺbila sa spolupráca školy a rodičov

- prezentácia prác detí APROGEN-u pre rodičov

- besiedky s programom v triedach 1. stupňa napr. Deň matiek

- spolupráca s MP B.B. v PEER programe a protidrogovej prevencii

- rôzne športové akcie v areáli školy za účasti žiakov iných škôl (streetbal, futbal, vybíjaná a iné)

- škola poskytovala obyvateľom sídliska priestory, ako volebné miestnosti, daňové miestnosti

f) Materiálne vybavenie - viď bod 2 ods. 1l

g) Zapojiť ped. pracovníkov do kontinuálneho vzdelávania podľa plánu:

- 4 PZ ukončili kvalifikačné vzdelávanie CUJ (ANJ)

- 2 PZ študujú ANJ v štátnej jazykovej škole

- 2 PZ študujú Prípravné atestačné vzdelávanie pre 2. atestáciu

- 2 PZ študujú Prípravné atestačné vzdelávanie pre 1. atestáciu

- 1 PZ ukončil inovačné funkčné vzdelávanie

- 1PZ študuje špecializačné štúdium "Príprava vedúcich PK"

- 3 PZ ukončili inovačné vzdelávanie:

"Rozvoj odborných kompetencií učiteľov ETV"

"Modernizácia vzdel. procesu na ZŠ"

"Využitie IKT vo vyučovaní"

- 3 PZ ukončili aktualizačné vzdelávanie:

" Tvorivá dramatika v edukačnom procese"

" Excel v praxi v NEJ"

"Plávanie v školskej telesnej výchove"

"Netradičné náčinie v TEV"

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky:

silné stránky

- dobrá poloha školy

- škola blízko Pedagogickej fakulty UMB B.B., spolupráca na projektoch

- škola zapojená do programu APROGEN- špeciálne triedy pre všeobecne intelektovo nadané deti (jediná škola v banskobystrickom regióne)

- 100% kvalifikovanosť ped. pracovníkov

- výučba v 3 počítačových učebniach

- samostatná plynová kotolňa

- zabezpečené stravovanie detí i zamestnancov, možnosť stravovania i cudzích stravníkov

- veľký športový areál, možnosť športového využitia pre široké okolie

- výuka jazykov od 1. ročníka

- na škole pracuje špeciálny pedagóg a školský psychológ

- výborná spolupráca s CPPPaP, CŠPP v oblasti vzdelávania nadaných žiakov i žiakov s poruchami učenia

- dobrá spolupráca ZŠ s MŠ v Sásovej, Rudlovej a ul. prof. Sáru (uplatňovanie prvkov tvorivo-humanistickej výchovy)

- zapájanie žiakov do množstva súťaží a olympiád (najmä prednes poézie, prózy, rétorika, výtvarné a športové súťaže)

- zapájanie sa do národného programu prevencie HIV/AIDS

- spolupráca s ochranárskymi organizáciami, s SAŽP, Živicou

- spolupráca so SAV a UMB na projektoch

- rozvoj tvorivých schopností žiakov formou projektových prác

- využívanie IKT vo vyučovacom procese

- v rámci športových aktivít na hodinách TEV sa osvedčil cyklus netradičných športov - floorbal, bagminton, streetbal, cvičenie s fit loptami

- príprava talentovaných žiakov v matematike, slov. jazyku, výtvarnej, hudobnej výchove na súťaže a olympiády

- dobré výsledky v MAT a SJL v Testovaní 9

- výborná práca VP a výchovnej komisie

- aktívna spolupráca s OR PZ a s Mestskou políciou v rámci projektu protidrogovej prevencie

- tvorivý ped. kolektív

- dobrá spolupráca s rodičmi

- krúžková činnosť

- činnosť ŠKD od 6.15 -17.00

- v rámci vyučovania regionálnej výchovy ako povinného predmetu ŠkVP pre 2. st. je škola členom Združenia škôl s rozšíreným vyučovaním reginálnej výchovy a ľudovej kultúry

- PZ pracujú v obvodných a krajských výboroch predmetových olympiád a súťaží

slabé stránky

- poškodená prístupová cesta ku škole od ulice na Zábave

- problém s obmenou počítačov za výkonnejšie (osloviť sponzorov RZ, granty)

- jazykové laboratórium (vypracovať grant na získanie fin. prostriedkov)

- neklesá počet slaboprospievajúcich žiakov (zlepšiť spoluprácu s rodičmi týchto žiakov, požiadavky na zručnosti žiakov budú vychádzať zo štandard pre jednotlivé predmety

- stúpajúci trend v počte žiakov, ktorí majú čiastočné alebo úplné oslobodenie od hodín TEV z dôvodu zdravotných problémov (alergie, srdcové poruchy, poruchy chrbtice a iné), zapájať žiakov do mimoškolských aktivít v oblasti športu

- slabšie čitateľské zručnosti nepriaznivo ovplyvňujú verbálnu a písomnú komunikáciu žiakov

- narastajúce výchovné problémy so žiakmi

- prehĺbiť spoluprácu zo strany rodičov, lepšia spolupráca zo strany kompetentných orgánov (sociálny odbor, kurátori a pod.)

- slabšia materiálno-technická vybavenosť školy z dôvodu nedostatku štátnych dotácií

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

V našej ZŠ vzdelávame okrem zdravých intaktných detí aj deti integrované s poruchami učenia a správania, tiež intelektovo nadané deti, ktoré si vyžadujú okrem vhodných pracovných, personálnych podmienok i zabezpečenie špeciálno-pedagogického servisu.

V tomto šk. roku pracoval v škole školský špeciálny pedagóg, ktorý sa pravidelne s týmito žiakmi stretával, snažil sa sledovať ich vývin, podľa potreby poskytoval odborné rady, informácie a konzultácie vyučujúcim i rodičom, spolupracoval s výchovným poradcom a ostatnými poradenskými inštitúciami. V 2. polroku šk. roka pracoval školský psychológ.

Výhodnou podmienkou efektívnej výchovy a vzdelávania pre všetky nielen integrované deti bolo vytvorenie sociálneho prostredia založeného na vzájomnej pomoci, tolerancii, rešpektovaní a spolupatričnosti vedenia školy, učiteľov, špeciálneho pedagóga, rodičov i ostatných odborníkov s cieľom poskytnutia individuálnej starostlivosti podľa potrieb každého žiaka s možnosťou zmeny koncepcie vyučovania (metód, obsahu, foriem...) na dosiahnutie čo najlepšej školskej úspešnosti.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
1.st Basketbalový - chlapci16 Setteová- externe
1.st. Basketbalový - dievčatá26 Mgr. Katarína Striešová
1.st. Cesta za poznaním8 Mgr. Stanislava Marková
1.st. Gymnastický32 Mgr. Marie Babiaková
1.st. Výtvarný krúžok12 Mgr. Katarína Kandová
1.st. Pečieme s láskou11 Emília Murančanová
1.st. Pohybové hry 3.-4.roč.16 Mgr. Miroslava Striešová
1.st. Ruský jazyk8 Mgr. Erika Bátovská
1.st. Šachový krúžok8 p. Cigler - externe
1.st.Tanečno-dramatický 3.-4.roč5 Mgr. Zuzana Škařupová
1.st. Športový krúžok10 Mgr. Jozef Pišta
    
    
    
2.st. Anglická gramatika hrou21 Mgr. Peter Belica
2.st. BIO-ENVIRO10 Mgr. Katarína Fedorová
2.st. Gymnastický12 Mgr. Marie Babiaková
2.st. Turisticko-vlastivedný23 Mgr. Želmíra Dobrotová
2.st. Chemický11 Mgr. Nina Dvorská
2.st. Ľudový spev 1.-6.roč.14 Mgr. Emília Magnová
2.st. Matematický10 Mgr. Helena Bendíková
2.st. Otestujme sa14 Mgr. Mária Zvalová
2.st. Pravopis pre siedmakov10 Mgr. Iveta Arvajovičová
2.st. Ruský jazyk9 Mgr. Adrianna Šubová
2.st. Strelecký22 Mgr. Marián Babiak
2.st. Tanečný16 Mgr. Adrianna Šubová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola ponúka rodičom a žiakom:

- mimovyučovacie aktivity pre žiakov- krúžky

- stravovanie v ŠJ

- desiata v bufete (cereálne výrobky)

- podávanie mlieka

- dodržiavanie zásad zdravej a správnej výživy

- platba stravného poštovými poukážkami alebo cez Internet na účet ŠJ

- výhodný nákup zošitov

- rozširovanie detskej tlače a literatúry

- návšteva kultúrnych podujatí v mimovyučovacom čase

- činnosť ŠKD od 6.15 do 17.00

- na 1. stupni účasť v škole v prírode

- základný a zdokonaľovací plavecký výcvik v 2, 3, 5.roč.

- lyžiarsky kurz

- korčuliarska gramotnosť v 1. a 2. roč.

- sprístupnený Internet

- rodičom a žiakom je sprístupnený športový areál a telocvične na pohybové aktivity

- činnosť školskej knižnice

- konzultácie výchovnej poradkyne a špeciálneho pedagóga

- výuka ANJ a NEJ od 1.roč. ako nepovinný predmet, od 3. roč. povinný predmet

- možnosť zúčastniť sa na tvorbe školského časopisu

- možnosť pracovať v Žiackom parlamente

Rodičia pomáhajú škole:

- sponzori školy (nábytok, kancelárske potreby, počítače a iné)

- poukazujú škole 2% dane

- svojpomocne vymaľujú triedu, lavice

- zúčastňujú sa športových akcií spolu so žiakmi i samostatne

- zúčastňujú sa ako dozor na školských výletoch

Škola ako otvorená inštitúcia spolupracuje:

- s PdF, FPV, FHV UMB B.B. (prax poslucháčov, organizujú semináre pre učiteľov 1.a 2. stupňa a iné)

- s poslancami MsZ a primátorom mesta

- s MŠ v širšom okolí, najmä s MŠ Sásová

- s PhDr. J. Laznibatovou, CSc. - autorkou projektu pre nadané deti

- so ZŠ v rámci SR zapojenými do projektu APROGEN, najmä so ZŠ na Bystrickej ulici v Ružomberku

- s CPPPaP, CŠPP v B.B.

- so strednými školami najmä na území mesta B.B.

- s CVČ a MPC v B.B.

- s obvodným úradom odboru školstva

- s Mestskou políciou, s KR PZ, s OR PZ

- so ŠVS B.B.

- s Krajskou knižnicou M.Kováča

- so školami zapojenými do Združenia ped. škôl s rozšíreným vyučovaním RGV

-so Stredoslovenským múzeom

Záver

Vypracoval: Mgr. Gabriela Matušková

V Banskej Bystrici, 13. septembra 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 16.9.2013

Správa prerokovaná v školskej rade: 24.9.2013

Kontakt

  • Základná škola, Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
  • 048/4141587,mobil 0907 781877, 0907 899731