• 15. - 21. október

  Trieda:
  Typ:
  • Pon15. 10.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť PZ s vybranými slovami.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naučiť sa VS po p
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   DU - napísať 1 polostrov, 1 ostrov a 1 záliv,vedieť vysvetliť.
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť PL.
  • V.B, V.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa sloveso byť, aj skrátené tvary, zápor, otázku
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Opakovanie na písomku.
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Do pondelka vypracovať úlohy z Testovania 5 z roku 2015 (zadania som rozdala na hodine).
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 12. okt 2018
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovať vybrané slová po R, Spodobovanie spoluhlások
  • VI.B, VI.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 12, 1, úloha
  • VII.B, VII.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Cvičenia str.7/ 4, 5
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   PZ str.14/6.7
  • Uto16. 10.
  • I.A, I.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   Vyfarbiť PZ str. 10, označiť ten obrázok srdiečkom, na ktorom je život
  • II.A, II.B 2.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť PL č.5
  • III.A, III.B, III.C, III.D 4.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť PL Uzdravenie slepého
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vybrané slová po B
  • IV.A, IV.B, IV.C, IV.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   PL na str. 6, Noe dôveruje Bohu, do zošita dopísať: "Boh uzavrel s Noemom zmluvu, že už nevyhubí celý svet potopou. Znakom tejto zmluvy je dúha." za tým nakresliť dúhu a vystrihnúť , vyfarbiť loďku, dať ju do 2 korkových štuplov, aby plávala.
  • IX.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   PZ 20/5
  • V.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test - 1. lekcia
  • V.A, V.B, V.C NBK
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť str. 8,9 v PZ, do zošita opísať Zapamätaj si zo str. 27
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pomocník str. 31/1, 2 - dokončiť, čo sa nestihlo na hodine
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Napísať jednu ľudovú hádanku
  • V.C INF1
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Precvičovať vytváranie a správu priečinkov, presun súborov do priečinkov.
  • V.C INF2
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Precvičovať vytváranie a správu priečinkov, presun súborov do priečinkov.
  • VI.B ANJ3
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test - 1. lekcia
  • VII.B, VII.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prvá polovica nepravidelných slovies
  • VII.B, VII.C ANJ3
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Prvá polovica nepravidelných slovies
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.30
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 23/23
  • VIII.B, VIII.C ANJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 13/5
  • VIII.B, VIII.C NEJ1
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   DÚ urobiť interview podľa učebnice str. 42/4, odpovede na 3 otázky,
   zopakovať si modálne slovesá a slovíčka zo 6. lekcie!!!
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 23/23
  • Str17. 10.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Naučiť sa text piesne Ide, ide poštový panáčik.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť slovné úlohy v PZ.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať vybrané slová po b - kontrolný diktát 18.10.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Malý Muk v deviatom leveli - práca s textom
  • III.B, III.C ANJ4
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Učebnica a PZ s. 19
  • V.B, V.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB - B - My family, Family, Possessive adjectives
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Turčín Poničan -krátka previerka
  • VI.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Turčín Poničan -krátka previerka
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   1) Každý deň v rovnakú hodinu zaznačiť vonkajšiu teplotu (vždy na rovnakom mieste).
   2) Zostroj graf, do ktorého vyznačíš teplotu chladnúcej vody v priebehu času - použi údaje zapísané do tabuľky na hodine.
  • VII.B, VII.C NEJ B
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   PZ s.10, cv.1a,b
  • VII.B, VII.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Prepis textu
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vyplniť tabuľky v zošite, sčítanie a odčítanie celých čísel
  • VIII.B, VIII.C ANJ3
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test - 1. lekcia
  • Štv18. 10.
  • I.C, I.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   PZ str. 10, vyfarbiť a srdiečkom označiť, ktorý predstavuje život
  • II.B, II.C 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   PL č. 5, + na priloženom papieri roztriediť odpad do správne vyfarbených kontajnerov, nalepiť do zošita.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť príklady so zátvorkami zo zbierky úloh.
  • III.A, III.B, III.C 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   PZ str, 10, - Uzdravenie slepého
  • III.B, III.C, III.D ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ3-MAJ-L3-slovná zásoba z lekcie číslo 3 - vedieť aj písať slovíčka, (budem skúšať slovnú zásobu - nachádza sa v PZ vzadu ), čítať a prekladať text "Rosy, Tim and a sun cream", vedieť text piesne "Ten fingers on my hands", časti ľudského tela - face, eyebrow, eye, nose, face, ear, shoulder, arm, finger, leg (jednotné / množné číslo )

  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Jv - trénovať cvičný diktát na str. 30 (vo štvrtok budeme písať), písomná úloha - Opakovanie s Opkom Hopkom, vedieť naspamäť základné / príbuzné vybrané slová po b - význam slov, tvorenie príbuzných slov, použitie vo vete... Lv - čítať text "Ohňostroj pre deduška" - trénovať reprodukciu textu, orientáciu v texte, hlavná/vedľajšia postava, vlastnosti literárnych postáv.....otázky/odpovede k textu....
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naučiť VS po b,m p+písomne U str.11/9a)
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Zistiť a napísať,dĺžku, prameň, ústie a 3 prítoky rieky Hron
  • IX.C NEJ
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Vytvor 5 viet s deshalb
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   DU - dokončiť úlohy z PZ 12/1,2
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Na www.matematika.in vyriešiť jednu sériu úloh z 3. ročníka Dlaždičky 1. Návod ako riešiť úlohu je napísaný pod jej zadaním na stránke. Domácu úlohu treba splniť do štvrtka.
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať priamy, nepriamy predmet.
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 28
  • Pia19. 10.
  • I.B, I.C, I.D ANJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ2-MAJ-Lekcia 2 - zopakovať si slovnú zásobu (bin, board, chair, clock, cupboard, door, floor, picture, table, window), štruktúru: "What´s this? It´s a ...", písmená abecedy: C, D (cat, dog), nové učivo - čísla: 3 (three), 4 (four).


  • I.B, I.C, I.D ANJ4
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Čísla 3,4
  • II.A, II.B, II.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ3-MAJ-L2 - Nové učivo - Čísla: 23 (twenty - three), 24 (twenty - four), trénovať si počítanie 1 - 24.
   Priebežné učivo - Slovná zásoba (classroom, friend, guitar, music room, piano, playground, sandbox, school bus, seesaw, swing, teacher).
   Štruktúra: na veci/zvieratá sa pýtame - What´s this? It´s a sandbox/a swing.......na osoby sa pýtame - Who´s this? He´s a boy/a teacher/a friend..... / She´s a girl/ a friend......
   Písmená anglickej abecedy (A - Z).
   Frázy: I love (our school). Yes, it´s great. The classroom looks great.  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Trénovať si násobenie - zápis pomocou viacnásobného sčítania / pomocou násobenia, komutatívny zákon a delenie - zápis pomocou odčítania / pomocou delenia
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vedieť vysvetliť na príkladoch rozdiel medzi rozpúšťaním a topením....v škole sme si robili pokusy....preberali sme učivo na str. 26 a 27. PÍSOMNÁ úloha: str. 27 / cvičenie 4 - cukor, med aj soľ videli deti aj v škole ....
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovať si vybrané slová po b ( základné a príbuzné - vedieť povedať aspoň 3 príbuzné vybrané slová k základnému vybranému slovu ) --- na nasledujúcej hodine budú žiaci preskúšaní.
  • III.D
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vzduch
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Napísať recept na rizoto
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Zopakovať celý tematický celok-Slovensko na mape
  • V.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test - 1. lekcia
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.25/36
  • VIII.B, VIII.C NEJ1
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   23.10. test zo 6. lekcie, je nutné si pozrieť zošit, kde sú úlohy aj vety!
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pz 25/36