PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Eva Surovčíková Interpretácia literárnych textov ako čitateľských stimul 14 48
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Ako učiť sloh 6
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Martina Adamcová Líderstvo v škole 15 30
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Mgr. Iveta Arvajovičová ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 40
Ako učiť žiakov spracovať informácie z textu 12
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Marián Babiak Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 130
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Mgr. Marie Babiaková Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6 63
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní 14
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Miroslava Bédiová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 14
Mgr. Peter Belica Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 34
Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy "Živé obrázky" 10
Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej školy - budovanie úspechu 10
Mgr. Helena Bendíková ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 63
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Alena Bezáková Základná obsluha počítača 8 79
Textový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. programov pre uč. stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Veronika Buvalová Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25 89
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Modernizácia vzdelávania na základných školách s podporou IKT 35
Mgr. Slávka Ďurianová Práca v školskej knižnici 8 47
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slov. jazyka a literatúry 11
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Katarína Fedorová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 113
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvoj soc. kompetencií PZ prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov zákldných a stredných škôl 9
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
PaedDr. Lucia Feriancová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 64
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Program Outlook a využitie internetu 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Mgr. Ľubomíra Fridmanová Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15 43
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Vladimíra Ilkaničová Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14 37
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Mgr. Elena Janecová Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy 22 61
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Mgr. Mária Klocháňová Metódy čítania Biblie s porozumením 12 77
Profesijný rast a sebarozvoj 15
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Geštaltpedagogika a poradenstvo I - integratívna pedagogika v predmete náboženstvo/náboženská výchova 25
Mgr. Renáta Kršková Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14 70
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Kooperatívne vyučovanie na 1. st. ZŠ 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. programov pre učiteľov ZŠ - multiplikátori 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Renáta Kúbeková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 144
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Emília Magnová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 32
Excel v praxi 8
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Mgr. Jana Majerová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 28
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Ľubica Martinková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 14
Mgr. Anna Marušková Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 60
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Vyučovanie ANJ bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Mgr. Svetlana Nechalová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Michaela Pražienková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 38
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Mgr. Katarína Striešová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 183
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Miroslava Striešová Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15 44
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Mgr. Adrianna Šubová Rozvoj komunikačných kompetencii žiaka 6 35
Tvotivá dramatika v edukačnom procese 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Andrea Vanková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 42
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 14
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Ingrid Vatalová Vyučovanie informatickej výchovy 41 80
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Anglický jazyk pre učiteľov základných a stredných škôl - základná komunikácia a preklad článkov z anglického jazyka s využitím prekladačov (translátorov) 25


© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018