PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Eva Surovčíková Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14 48
Interpretácia literárnych textov ako čitateľských stimul 14
Ako učiť sloh 6
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Martina Adamcová Líderstvo v škole 15 30
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Mgr. Iveta Arvajovičová ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 40
Ako učiť žiakov spracovať informácie z textu 12
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Marián Babiak Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116 130
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Miroslava Bédiová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 14
Mgr. Peter Belica Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej školy - budovanie úspechu 10 34
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy "Živé obrázky" 10
Mgr. Helena Bendíková ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 63
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Alena Bezáková Základná obsluha počítača 8 79
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. programov pre uč. stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Daniela Bozalková Tvorivé techniky vo výučbe ANJ 15 39
Zážitkové vyučovanie v ANJ na ZŠ a SŠ 10
Rozvoj komunikačných zručností na hodinách ANJ 14
Mgr. Veronika Buvalová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15 89
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25
Modernizácia vzdelávania na základných školách s podporou IKT 35
Mgr. Slávka Ďurianová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 47
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slov. jazyka a literatúry 11
Práca v školskej knižnici 8
Mgr. Katarína Fedorová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15 128
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Rozvoj soc. kompetencií PZ prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov zákldných a stredných škôl 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Riešenie problémových úloh metódami vedeckého poznávania 15
PaedDr. Lucia Feriancová Textový editor OpenOffice.org Writer 7 64
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Program Outlook a využitie internetu 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Mgr. Mária Flimelová Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 35
Rozvíjanie emocionálnej integrácie a komunikačných zručností 14
Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy 15
Mgr. Ľubomíra Fridmanová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 43
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Vladimíra Ilkaničová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15 37
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Elena Janecová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 61
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy 22
Mgr. Mária Klocháňová Metódy čítania Biblie s porozumením 12 77
Geštaltpedagogika a poradenstvo I - integratívna pedagogika v predmete náboženstvo/náboženská výchova 25
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Profesijný rast a sebarozvoj 15
Mgr. Renáta Kršková Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15 70
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Kooperatívne vyučovanie na 1. st. ZŠ 12
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. programov pre učiteľov ZŠ - multiplikátori 15
Mgr. Renáta Kúbeková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 144
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mgr. Emília Magnová Excel v praxi 8 32
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Mgr. Jana Majerová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 28
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Anna Marušková Riešenie problémových úloh metódami vedeckého poznávania 15 75
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Vyučovanie ANJ bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Svetlana Nechalová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Michaela Pražienková Rozvoj soc. kompetencií PGZ prostredníctvom rozvoja emoc. inteligencie 0 30
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ 0
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Mgr. Katarína Striešová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 183
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Miroslava Striešová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15 44
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Mgr. Adrianna Šubová Ako učiť sloh 6 20
Rozvoj soc. kompetencií PGZ prostredníctvom rozvoja emoc. inteligencie 14
Mgr. Andrea Vanková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 42
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 14
Mgr. Ingrid Vatalová Anglický jazyk pre učiteľov základných a stredných škôl - základná komunikácia a preklad článkov z anglického jazyka s využitím prekladačov (translátorov) 25 39
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019