• Rozhodnutie o finančných limitoch na úhradu potravín

    • Rozhodnutie o finančných limitoch na úhradu

     potravín od 1.9.2017

      

      

      

     Na základe VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica stanovuje riaditeľstvo ZŠ Ďumbierska 17, B.B. výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v ŠJ mesačne 4,-€ na jedného stravníka (žiaka).

     Výška stravného limitu pre žiaka I. stupeň          -  1,01 €

                                                                   II. stupeň          -  1,09 €

                                                            zamestnanci          -  1,19 €

     pre školský rok 2017/2018.

     Pre zamestnancov ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica je od 1.9.2017 výška poplatku za 1 obed 0,96€,  zamestnávateľ uhrádza 1,48€ poplatok za réžiu a príspevok zo soc. fondu je 0,25€ spolu cena obeda 2,69€.

     Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení a odpustení príspevku od zákonného zástupcu predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

     Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.