• Školská psychologička

    • Školská psychologička

     Kto je školský psychológ a čo ponúka žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy?

     • Školský psychológ je odborný zamestnanec školy, ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.
     • Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov.
     • Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
     • Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

      

     V ktorých konkrétnych oblastiach pôsobí ?

     Venuje sa:

     • adaptácii nových žiakov na podmienky školy a školských kolektívov
     • individuálnej práci so žiakmi pri osobných problémoch
     • výchovným a vzdelávacím problémom žiakov
     • poradenstvu pre deviate ročníky pri voľbe strednej školy (v spolupráci s výchovným poradcom)
     • práci s triednymi kolektívmi
     • poradenstvu pre učiteľov a vychovávateľov
     • spolupráci s výchovným poradcom a školským špeciálnym pedagógom
     • spolupráci s CPPPaP, CŠPP, zdravotníckymi zariadeniami

     Prítomnosť školského psychológa v škole umožňuje riešenie problémov žiakov priamo v školskom zariadení.  Každé dieťa je samozrejme chránené zákonom o ochrane osobných údajov. Konkrétny spôsob spolupráce je vždy spresnený na úvodnom stretnutí. V prípade, ak bude nevyhnutné psychologické vyšetrenie žiaka (dieťaťa), musí jeho rodič, resp. zákonný zástupca dať písomný súhlas s týmto postupom. Informovaný súhlas so psychologickým vyšetrením a spracovaním osobných údajov (tlačivo si môžete stiahnuť TU), ktorý okrem iného obsahuje aj informatívnu časť o psychologickom vyšetrení. Odporúčame rodičom (zákonným zástupcom), aby si túto časť pred podpísaním súhlasu starostlivo prečítali.

     Kto je školskou psychologičkou na našej škole?  

     • Mgr. Soňa Krnáčová

      

     Kedy ju môžem navštíviť?

     streda 7:30 – 15:30

      

     Kde ju nájdem?

     • V kabinete výchovného poradenstva – na prízemí školy

      

     Môžem ju kontaktovať aj inak ako osobne? Áno .

     • Mailom: krnacova@zsdumbb.sk

      

      

     O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

     • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu, osobne alebo mailom
     • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne alebo telefonicky či mail,
     • učiteľ osobne, mailom alebo telefonicky

      

     Užitočné linky pre žiakov

     • Ak si sa ešte neodhodlal/la školskú psychologičku navštíviť , tak ti odporúčam pozrieť si nasledovné stránky:

     Poradňa pre mladých – Ipčko - http://ipcko.upside.sk/

     Projekt „Neboj sa byť normálny“ – videá, ktoré Vás možno presvedčia, že je sa nemusíte báť vyhľadať pomoc http://ipcko.upside.sk/nase-projekty/neboj-sa-byt-normalnym/

     Projekt „Gauč“  a videoprezentácie ako jeho súčasť: Oplatí sa pozrieť:  http://ipcko.upside.sk/nase-projekty/gauc/

      

     Užitočné  linky pre rodičov a učiteľov:

     http://goo.gl/sA08DV   - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Banská  

                                                 Bystrica

     http://goo.gl/w1ko3S  - 10 zásad výchovy 1.časť

     http://goo.gl/Qf7OQB  - 10 zásad výchovy 2.časť

     http://goo.gl/NIfH3v  - Jemnocitný rodič a vzťahová väzba

     http://goo.gl/cKQVmV  - Metodicko- informatívne materiály ministerstva školstva

     http://goo.gl/LjpE3f  - Centrálny informačný portál rezortu školstva- pedagogické poradenstvo

     http://goo.gl/oEiWjO  - Centrálny informačný portál rezortu školstva- psychologické poradenstvo

     http://goo.gl/jm7Kt2  - Centrálny informačný portál rezortu školstva- výchovné poradenstvo

     http://goo.gl/ZoB7V4  - Centrálny informačný portál rezortu školstva- elektronická komunikácia

     http://goo.gl/seO4Zi  - e-aktovka

     http://goo.gl/C6fUX5  - Učiteľské noviny