• Školský špeciálny pedagóg

    • Mgr. Iveta Sepešiová

     Školský špeciálny pedagóg

      

     Úlohou školského špeciálneho pedagóga je:

      

     • podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
     • podieľať sa na vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov individuálne začlenených žiakov a na úprave učebných osnov, obsahu, metód a foriem vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
     • uskutočňovať špeciálnopedagogickú podporu za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií žiakov so ŠVVP priamo na vyučovaní alebo individuálne
     • monitorovať vzdelávacie ťažkosti žiakov, psychický vývin žiakov a sociálne vzťahy v triede, identifikovať a podľa potreby v spolupráci s ostatnými odborníkmi (s učiteľmi, so školským psychológom, výchovným poradcom, poradenským zariadením) uskutočňovať potrebné intervencie
     • poskytnúť konzultácie, rady a informácie rodičom, pedagógom, vychovávateľkám ŠKD a rodičom žiakov so ŠVVP ale aj rodičom, ktorí požiadajú o konzultáciu so špeciálnym pedagógom
     • spolupracovať s poradenskými inštitúciami: Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálnopedagogického poradenstva a podľa potreby aj s inými odbornými pracoviskami

      

     Konzultačné hodiny:

     denne 7.30 – 8.00

     streda, štvrtok 13.30 – 15.30

      

     v kabinete školského špeciálneho pedagóga na prízemí oproti vchodu pre 1. stupeň.

      

     Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť osobne, alebo na mail sepesiova@zsdumbb.sk, alebo prostredníctvom triedneho učiteľa.