• Výchovný program ŠKD

    • Školský klub detí pri ZŠ Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica

      

      

      

      

     Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil

      

     BurhusFredeieSkinner

     americký  psychológ

      

      

     1./ Výchovný program pre ŠKD

      

     Forma výchovy pre ŠKD                    poldenná

     Výchovný jazyk                                  slovenský

     Druh školského zariadenia                  štátne

     Dátum prerokovania

     v pedagogickej rade školy                   30. august 2013

     Platnosť vých. programu                    1.september 2013 – 30.jún 2017

     Dátum prerokovania v rade školy      24.9.2013

     Zriaďovateľ                                         Mesto Banská Bystrica

                                                                 ČSA 26

                                                                 974 01 Banská Bystrica

      

      

      

     2./ Vymedzenie cieľov a poslania výchovy

      

     ŠKD je zriadený pri ZŠ, zabezpečuje starostlivosť o deti pred vyučovaním od 6.15 do 7.45 s najneskorším nástupom do 7.30 a po vyučovaní do 17.00 tak, aby si oddýchli a strávili voľný čas aktivitami, ktoré ich uspokoja a zaujmú. Úlohou ŠKD je výchovne pôsobiť v spolupráci s rodinou tak, aby sa rozvíjali jeho morálne, emocionálne a intelektuálne vlastnosti. Podľa potreby sú vytvorené odd. ŠKD, ktoré navštevujú deti 1.-4.roč. ZŠ, ale aj vyšších ročníkov.

     ŠKD má k dispozícii učebne na popoludňajšiu činnosť, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – Aprogen a Zmena.

     ZŠ poskytuje na záujmovú a relaxačnú činnosť všetky priestory – areál školy, telocvičňu, kuchynku, počítačovú učebňu, video.

      

     Hlavné a špecifické ciele ŠKD

     a) Výchova aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti

       a.1.) aktivizácia a motivácia k celoživotnému vzdelávaniu

       a.2.) zážitková výchova

       a.3.) humanistická výchova

     b) Výchova dieťaťa fyzicky zdatného

       b.1.) rozvoj nenáročných aktivít – lopta, švihadlo, beh, skok a pod.

       b.2.) činnosť športových krúžkov – futbal, basketbal, vybíjaná, streetbal a iné.

     c) Výchova dieťaťa všeobecne zručného

       c.1.) záujmové krúžky – výtvarný, pečieme s láskou, ručné práce, práca v areáli školy

       c.2.) vlastná tvorba – rozvoj tvorivosti (podľa záujmu žiaka)

      

     Strategické ciele

     1./ Podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého dieťaťa a žiaka

     2./ Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou

     3./ Zlepšiť estetiku prostredia školy a jej okolia

     4./ Zavádzať nové formy a metódy práce

     5./ Posilniť profesijný a odborný rast vychovávateľov

      

     Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho

     individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.

      

     Kompetencie učiť sa učiť

     - rieši nové, neznáme úlohy a situácie

     - zúčastňuje sa vedomostných súťaží

     - prejavuje záujem o nové informácie

      

     Komunikačné kompetencie

     - zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor

     - vypočuje si opačný názor

     - rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT

     - prijíma spätnú väzbu

      

     Sociálne kompetencie

     - pomenuje svoje potreby, city a pocity

     - zvládne jednoduché stresové situácie

     - vlastným postupom rieši jednoduché konflikty

     - presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti

     - rešpektuje úlohy skupiny

     - efektívne spolupracuje v skupine

     - uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením

     - uvedomuje si potreby ostatných detí

     - poskytne pomoc alebo pomoc privolá

      

     Pracovné kompetencie

     - prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh

     - plánuje a hodnotí svoje činnosti

     - prijíma nové informácie a poznatky

     - dokončí prácu

     - kultivuje svoju vytrvalosť

     - plní si svoje povinností

     - ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre

     praktický život

     - rozvíja manuálne zručnosti

      

     Občianske kompetencie

     - uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb

     - uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie

     - je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení

     - prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

      

     Kultúrne kompetencie

     - pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu

     - rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie

     - rešpektuje iné kultúry a zvyky

     - prijíma kultúrne podnety

     - je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

     - ovláda základy kultúrneho správania

     - kultivuje svoj talent

      

     Spoločnými stratégiami vých. oblastí je vytvorenie prostredia, ktoré bude aktivovať a motivovať k rozvíjaniu kompetencií získaných na vzdelávaní v škole.

     Vo výchovno – vzdelávacej činnosti ŠKD preferovať najmä metódy:

     - heuristické

     - problémové

     - demonštračné

     - inscenačné

      

     3./ Formy výchovy – poldenná – je uvedená v titulnom liste VP ŠKD

      

     4./ Tematické oblasti výchovy ŠKD

      

     Hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, na oddychovú a relaxačnú činnosť.

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa bude v ŠKD realizovať v týchto tematických

     oblastiach výchovy:

     - vzdelávacia

     - spoločensko-vedná

     - pracovno-technická

     - prírodovedno-environmentálna

     - esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)

     - telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

      

     Vzdelávacia oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     - rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie

     - rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

     - získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

     - získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

     - formovať vzťah ku knihe

      

     Spoločensko-vedná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     - spolurozhodovať o živote v skupine

     - rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

     - prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

     - prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

     - pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

     - posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

     - kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

     - vyjadrovať svoj názor

     - vedieť vypočuť opačný názor

     - využívať všetky dostupné formy komunikácie

     - rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

     - vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty

     - poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

      

     Pracovno-technická oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     - vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

     - rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

     - vedieť spolupracovať so skupinou

     - rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

     - získavať základy zručností potrebných pre praktický život

     - získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

      

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     - pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

     - rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

      

     Esteticko-výchovná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     - posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

     - rozvíjať základy vzťahu k umeniu

     - rozvíjať talent a špecifické schopnosti

     - rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

     - prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

     - podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení

     - objavovať krásu v bežnom živote

      

     Telovýchovná, zdravotná športová oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     - kultivovať základné hygienické návyky

     - rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

     - pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog

     - pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

     - pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

     - poznať základné princípy zdravého životného štýlu

     - rozvíjať športový talent a schopnosti

      

     5./ Výchovný plán ŠKD – príloha

      

     Tematické oblasti výchovy:

      

     Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít

      

     1.roč

     2.roč.

     3.roč.

     4.roč.

     Vzdelávacia oblasť

     105

     105

     105

     105

     Spoločensko-vedná oblasť

     18

     18

     18

     18

     Pracovno-technická oblasť

     23

     23

     23

     23

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     18

     18

     18

     18

     Esteticko-výchovná oblasť

     23

     23

     23

     23

     Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

     18

     18

     18

     18

      

     6./ Výchovný jazyk : slovenský

      

     7./ Personálne zabezpečenie

     Počet detí v ŠKD 165-175

     Plánovaný počet vychovávateliek 7

     Priemerný počet detí a žiakov v 1 oddelení 24-27

      

     Kvalifikačné predpoklady: ukončené bakalárske štúdium v odbore „vychovávateľstvo“

     Skutočná situácia v šk. roku 2015/2016:

           -      ukončené bakalárske štúdium – vychov. – 1 vychovávateľka

     -          ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – 1 vychovávateľky

     -          ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – 3 vychovávateľky

     -          ukončené stredoškolské vzdelanie „vychovávateľstvo“ – 2 vychovávateľky

     Toto zloženie čiastočne zodpovedá požiadavkám ŠKD. V budúcnosti zamestnať v ŠKD absolventov bakalárskeho štúdia v odbore „vychovávateľstvo“.

     Požiadavky na špecifické schopnosti, zručnosti a skúsenosti:

     -          pedagogický takt pri styku s deťmi, rodičmi, spolupracovníkmi

     -          humanistický prístup k deťom

     -          nápaditosť a tvorivosť v práci

     -          štúdium odbornej literatúry pre prácu vychovávateľa

     -          flexibilita pri práci – prispôsobiť činnosť ŠKD záujmu detí

     -          iniciatíva, samostatnosť v práci

     Školský špeciálny pedagóg zabezpečuje aj riešenie problémov v ŠKD.

     Vychovávateľky spolupracujú s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou.

      

     8./ Materiálno – technické a priestorové podmienky

     ŠKD má zodpovedajúce prostredie v novovybudovanej ZŠ, aj keď nemá vlastné priestory – herne.

     Využíva všetky priestory školy:

     -          učebne, telocvičňu, knižnicu, kuchynku, areál so športovými ihriskami

     -          materiálne vybavenie – športové potreby, hry, záujmovú literatúru, potreby na záujmové činnosti, video, počítačová učebňa, Internet

     -          stravovanie v ŠJ

     -          WC chlapci a dievčatá s umývadlami

     Vybavenie ŠKD spĺňa všetky materiálne, priestorové a hygienické potreby detí.

      

     9./ Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

     - vychovávateľky sú odborne poučené predpismi BOZ

     - podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia sú podrobne rozpracované v prevádzkovom poriadku ZŠ, v školskom poriadku ZŠ, v školskom poriadku ŠKD.

     Všetci žiaci sú poistení proti úrazom na akciách organizovaných školou.

      

     10./ Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov

     Uplatňujeme humanistický model hodnotenia, ktorý je zameraný na tieto formy:

     -          povzbudzovanie a podporovanie dieťaťa do ďalšej práce

     -          citlivý a demokratický spôsob hodnotenia

     -          pozitívne ohodnotenie snahy dieťaťa

     -          pochvala aj za čiastočný úspech

     -          individuálny prístup v hodnotení kladných stránok osobnosti dieťaťa

      

     11./ Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia

     Zameranie:

     a) na plnenie úloh vyplývajúcich zo ŠkVP školy a Plánu práce školy

     - dodržiavanie pracovného poriadku

     - vzdelávanie pracovníkov ŠZ

     - plnenie konkrétnych úloh určených vedením školy

     - oboznámiť sa s problematikou žiakov so špec. potrebami

     b) na plnenie úloh vyplývajúcich z plánov ŠZ

     - pravidelné a správne vypĺňanie dokumentácie ŠZ

     - tvorba mesačných plánov

     - vypracovanie týždenných plánov

     - spoluprácu s triednymi učiteľmi

     - spolupráca a poznanie projektov Zmena a Aprogen

     - prístup ku žiakom so ŠVVP

     c) na praktické činnosti a tvorivosť

     -          vedenie krúžkov

     -          príprava kultúrnych programov

     -          príprava rodičovských besiedok

     -          účasť na rôznych súťažiach (VYV, HUV a iné)

     -          príprava športových podujatí a súťaží

     -          príprava pracovných listov na rozvíjanie detských zručností a jemnej motoriky

      

     Metódy a nástroje kontroly:

     -          rozhovor

     -          hospitácia

     -          výstava prác

     -          účasť na besiedkach a programoch

     -          účasť na rôznych súťažiach (výsledkové listiny)

      

     Ciele:

     -          vytvoriť dobre fungujúci systém práce v ŠZ

     -          poznať úlohy ŠZ a organizačný mechanizmus

     -          nájsť kladné aj záporné stránky práce výchovných pracovníkov

     -          pracovať na základe potrieb školy – poznať projekty a vedieť pracovať aj s deťmi so špeciálnymi potrebami

      

     12./ Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     Vzdelávanie pedagogických pracovníkov je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré pôsobia na celkovú úroveň kvality výchovno – vzdel. procesu vo VMV

     Požiadavky na vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

     -          adaptačné vzdelávanie začínajúcich vychovávateľov

     -          rôzne formy kontinuálneho vzdelávania na rozvoj špecifických zručností, nevyhnutných pre uspokojovanie záujmov detí prostredníctvom vedenia záujmových útvarov

     -          kontinuálne vzdelávanie za účelom spôsobilosti pedagogických zamestnancov pre tvorbu efektívnych vzťahov, motivačného hodnotenia detí, riešenia konfliktov pri činnostiach v ŠKD

     -          aplikovanie výchovného programu ŠZ do praxe

     -          neustále vzdelávanie a sebavzdelávanie

     -          využívať IKT na rozvoj ped. spôsobilostí (kompetencií)

     -          príprava ped. zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií (vedúci MZ vychovávateľov, uvádzajúci vychovávateľ, koordinátor projektov a iné) podľa záujmu a zamerania vychovávateľov

     -          vzdelávanie na zvyšovanie inovácie v metodike jednotlivých tematických oblastí výchovy

     Systém vzdelávania vychovávateľov sa riadi princípmi:

     -          ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého ped. pracovníka

     -          každý ped. zamestnanec má možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok

     -          ďalšie vzdelávanie každého ped. pracovníka sa odrazí v zvyšovaní kvality výchovnej činnosti

     -          vychovávatelia ŠKD  budú spolupracovať s MPC B.B pri výbere ďalšieho vzdelávania

      

     Výchovné štandardy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD

      

      

     Vzdelávacia oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Gramatické a matematické cvičenie

     Samostatne písať úlohy

     Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie

     vedomostí, čítanie textu, reprodukcia

     príbehu

      

     Poznávať efektívne spôsoby učenia sa

      

     Práca s informačnými zdrojmi, čítanie

     s porozumením, sebavzdelávanie

      

     Byť otvorený získavať nové poznatky

     a informácie

     Práca s textom – príprava scénky

     Návšteva knižnice – formovať vzťah ku knihe

     Čitateľské aktivity – maratón – objavovanie seba a okolitého sveta

     Popoľudňajšie aktivity

      

     Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy,

     zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

      

     Rozvíjať získané poznatky

      

      

     Spoločensko-vedná oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie

     pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie

     školského poriadku ŠKD

     Spolurozhodovať o živote v skupine

      

     Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom,

     čo je tolerancia

     Prejavovať úctu k rodičom, starším

      

     Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé

     stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie

     sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie,

     ako pochopiť iných, sebaúcta

     Ovládať jednoduché zručnosti

     sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie

     a empatie

      

     Život so zdravotným postihnutím, čo je

     predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

     Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so

     zdravotným postihnutím

     Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,

     diskriminácia, moje práva, tvoje práva,

     spolužitie bez násilia

     Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie

     ľudských práv a základných slobôd

      

     Slovensko v Európe, Slovensko vo svete,

     úspechy slovenských športovcov, umelcov,

     mládeže

     Prejavovať základy hrdosti k národným

     hodnotám a tradíciám SR

      

     Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna

     komunikácia, spolužitie bez násilia

     Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

     v správaní sa

     Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká,

     správanie, ktoré podporuje konflikt,

     správanie, ktoré konfliktu predchádza

      

     Samostatne a kriticky riešiť jednoduché

     konflikty v oddelení/záujmovom útvare

     Asertivita, asertívne správanie

     Obhajovať svoje názory

     Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg,

     monológ

     Vypočuť si opačný názor

      

     Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky,

     rozprávanie o domove, prejavy úcty

     k ľuďom, čo je tolerancia

      

     Prejavovať úctu k rodičom, starším

      

     Deľba práce v rodine, problémy v rodine,

     život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc

     v rodine

     Rozlišovať a porovnávať vzťahy v

     harmonickej a rozvrátenej rodine

      

     Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez

     násilia

     Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

     v správaní sa

     Práca s počítačom, komunikácia

     s internetom, práca v textovom a grafickom

     editore

     Využívať všetky dostupné formy

     komunikácie

      

      

     Pracovno-technická oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie

     školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

     Spolurozhodovať o živote v skupine

     Pracovať v skupine

     Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení,

     v šatni

     Kultivovať základné sebaobslužné a

     hygienické návyky

     Sebahodnotenie, poznávanie rôznych

     profesií, úcta ku každému povolaniu,

     dodržovanie denného režimu, vývoj

     ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba,

     orientácia v čase minulosť, prítomnosť,

     budúcnosť

     Rozumieť významu osobnej zodpovednosti

     za vykonanú prácu

     Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché

     osobné ciele

      

     Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy,

     presnosť a čistota práce

     Rozumieť významu osobnej zodpovednosti

     za vykonanú prácu

     Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom,

     hrdosť na spoločný výsledok práce

     Vedieť spolupracovať so skupinou

      

     Práca s rôznym materiálom, netradičné

     pracovné postupy, zhotovenie darčeka,

     rozvoj jemnej motoriky, manipulačné

     zručnosti spolupráca

     Rozvíjať základy manuálnych a technických

     zručností

      

     Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok

     v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

     Získavať základy zručností potrebných pre

     praktický život

     Získať základné zručnosti v tvorbe

     jednoduchých projektov

     Maska na karneval, kalendár oddelenia,

     návrh oddychového kútika v oddelení

      

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí

     obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode,

     šetrenie energiami, vodou, tematická

     rozprávka

     Poznať základné princípy ochrany životného

     prostredia

      

     Starostlivosť o izbové kvety, čistenie

     prírody a okolia ŠKD, zber papiera,

     triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

     Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej

     činnosti na tvorbe a ochrane životného

     prostredia

      

     Esteticko-výchovná oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum,

     galéria, ľudové tradície zvyky, povesti,

     názvy ulíc, miestne noviny, história

     a dnešok

     Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v

     blízkom okolí

      

     Hudba, výtvarné umenie, tanec

     Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

     Netradičné výtvarné techniky, hudobné

     činnosti, športové činnosti

     Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

      

     Záujmová činnosť, príprava kultúrneho

     podujatia

     Byť otvorený k tvorivej činnosti

      

     Úprava oddelenia, netradičné ozdoby,

     úprava zovňajšku

     Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej

     estetickej úprave prostredia a svojej osoby

     Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším,

     Vianoce

     Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí

     v skupine

     Tematická vychádzka, pozorovanie zmien,

     audio nahrávka, rozprávka

     Byť otvorený objavovať a vnímať krásu

     v bežnom živote

      

      

     Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné

     chvíľky

      

     Ovládať základné hygienické návyky

      

     Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie,

     plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis,

     kolektívne loptové hry

      

     Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

      

     Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie,

     civilizačné choroby

      

     Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,

     alkoholu a iných drog

      

     Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové

     hry, netradičné športové disciplíny

      

     Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

      

     Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje

     zdravie, príčiny ochorenia, racionálna

     strava, potravinová pyramída

      

     Vyjadriť význam dodržiavania základných

     zásad zdravej výživy

      

     Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie

     práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie

     podľa ročných období

      

     Uvedomovať si základné princípy zdravého

     životného štýlu

      

     Záujmová činnosť, športová súťaž

     Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

      

     Výchovné osnovy ŠKD

     Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej v rozsahu

     ustanovenom výchovným štandardom ŠKD.

     Sú vypracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích činností pre jednotlivé oddelenia na obdobie školského roka. Počet výchovno-vzdelávacích činností nesmie byť nižší, ako je stanovený vo výchovnom pláne. Vhodným

     doplnením výchovných osnov je uvedenie metód a foriem práce, čo vychovávateľom uľahčí

     prípravu na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Počet VVČ pre jednotlivé oddelenia si ŠKD

     stanoví podľa výchovného plánu.

      

      

     Vzdelávacia oblasť

     Výchovno-vzdelávací

     cieľ

     Obsah

      

     Metódy,

     formy

     1.roč.

     2.roč.

     3.roč.

     4.roč.

     Rozvíjať

     autonómnosť v

     príprave na

     vyučovanie

      

     Domáce úlohy

     Individuálny

     prístup

     Tréning

     Motivácia

     Vysvetlenie

     Zábavné

     didaktické

     hry

     15

     15

     30

     30

     Rozvíjať efektívne

     spôsoby učenia sa

      

     Techniky

     učenia, ako sa

     učiť, rozvíjanie

     vedomostí,

     čítanie textu,

     reprodukcia

     príbehu

      

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Povzbudenie

     Motivačné

     hodnotenie

     Modelové

     situácie

     Prezentácia

     30

     30

     30

     30

     Získavať nové

     poznatky

     a informácie

      

     Práca

     s informačným

     i zdrojmi,

     čítanie

     s porozumení,

     práca

     s encyklopédio

     u a slovníkom,

     sebavzdelávanie

     Individuálny

     prístup

     Aktivizácia

     Brainstorming

     Riešenie

     nových úloh

     Prezentácia

      

     20

     20

     20

     20

     Rozvíjať získané

     poznatky

      

     Rozvíjanie

     slovnej zásoby,

     jazykolamy,

     zmyslové hry,

     doplňovačky,

     didaktické hry

     Individuálny

     prístup

      

     40

     40

     25

     25

      

     Spoločensko-vedná oblasť

     Výchovno-zdelávací

     cieľ

     Obsah

      

     Metódy,

     formy

     1.roč.

     2.roč.

     3.roč.

     4.roč.

     Obhajovať si svoj

     názor

      

     Asertivita,

     asertívne

     správanie,

     jednoduché

     techniky

     Vysvetlenie

     Povzbudenie

     Hranie rolí

     Hry na presadzovanie

     Aktivačné hry

     1

     1

     1

     1

     Vypočuť si

     opačný názor

      

     Vedenie

     rozhovoru,

     diskusia,

     dialóg a

     monológ

     Vysvetlenie

     Tréning

     Aktivačné hry

     Hranie rolí

     Dramatizácia

     1

     1

     1

     1

     Spolurozhodovať

     o živote v skupine

      

     Spolupráca,

     Zodpovednosť,

     vytváranie

     pozitívnej

     klímy

     v oddelení,

     dodržiavanie

     školského

     poriadku ŠKD,

     moje

     povinnosti

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Aktivizácia

     Kooperačné

     hry

     Hry na dôveru

     Hranie rolí

      

     3

     3

     3

     3

     Rozvíjať základy

     zručností

     sebahodnotenia,

     sebariadenia,

     sebamotivácie

     a empatie

      

     Emócie, prečo

     sme

     nahnevaní,

     silné a slabé

     stránky

     osobnosti,

     trpezlivosť,

     upokojenie sa,

     ako zvládnuť

     hnev, pozitívne

     myslenie, ako

     pochopiť

     iných, sebaúcta

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Povzbudenie

     Dramatizácia

     Hranie rolí

     Hry na

     úprimnosť

     Hry na

     vciťovanie

      

     1

     1

     1

     1

     Prejavovať úctu

     k rodičom, starším

      

     Moja rodina,

     čo je domov,

     vlastné

     zážitky,

     rozprávanie

     o domove,

     prejavy úcty

     k ľuďom,

     tolerancia

     Individuálny

     prístup

     Film

     Rozprávka

     Hranie rolí

     Hry na

     vciťovanie

      

     3

     3

     3

     3

     Prejavovať

     ohľaduplnosť

     k osobám so

     zdravotným

     postihnutím

      

     Život so

     zdravotným

     postihnutím,

     čo je

     predsudok,

     vzťah k deťom

     s handicapom

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Film

     Rozprávka

     Hry na

     vciťovane

     Hranie rolí

     1

     1

     1

     1

     Pochopiť význam

     dodržiavania

     ľudských práv

     a základných

     slobôd

      

     Práva dieťaťa,

     ľudské práva,

     šikanovanie,

     diskriminácia,

     moje práva,

     tvoje práva,

     spolužitie bez

     násilia

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Brainstor-ming

     Hry na riešenie

     konfliktov

     Hry na dôveru

     Hry na sebapresadzovanie

     2

     2

     2

     2

     Posilniť základy

     hrdosti k národnej

     a štátnej

     príslušnosti

      

     Slovensko

     v Európe,

     Slovensko vo

     svete, úspechy

     slovenských

     športovcov,

     umelcov

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Výtvarná práca

     Tvorivá dielňa

     Film

     Rozprávka

     1

     1

     1

     1

     Kultivovať

     kultúrne návyky

     a vyjadrovanie sa

      

     Pozdrav,

     podanie ruky,

     požiadanie,

     odmietnutie,

     oslovenie,

     stolovanie

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Tréning

     Hranie rolí

     Dramatizácia

     Kurz

      

     2

     2

     2

     2

     Rozlíšiť kultúrne

     a nekultúrne

     prejavy v správaní

     sa

      

     Vulgarizmy,

     slang, gestá,

     neformálna

     komunikácia,

     spoluţitie bez

     násilia

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Tréning

     Aktivačné hry

     Hranie rolí

      

     1

     1

     1

     1

     Vedieť samostatne

     a kriticky riešiť

     jednoduché

     konflikty

      

     Čo je konflikt,

     z čoho konflikt

     vzniká,

     správanie,

     ktoré

     podporuje

     konflikt,

     správanie,

     ktoré konfliktu

     predchádza

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Hry na riešenie

     konfliktov

     Hranie rolí

     Dramatizácia

      

     2

     2

     2

     2

      

     Pracovno-technická oblasť

     Výchovno-vzdelávací

     cieľ

     Obsah

      

     Metódy,

     formy

     1.roč.

     2.roč.

     3.roč.

     4.roč.

     Kultivovať

     základné

     sebaobslužné a

     hygienické návyky

      

     Sebaobsluha,

     poriadok na

     stole, v šatni,

     umývanie rúk,

     vetranie,

     telovýchovné

     chvíľky

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Motivácia

     Aktivizácia

     Tréning

     Hodnotenie

      

     2

     2

     2

     2

     Vedieť si

     samostatne

     vytýčiť

     jednoduché

     osobné ciele

      

     Sebahodnotenie,

     poznávanie

     rôznych

     profesií, úcta

     ku každému

     povolaniu,

     dodržovanie

     denného

     režimu, vývoj

     ľudského

     života: detstvo,

     dospelosť,

     staroba,

     orientácia

     v čase:

     minulosť,

     prítomnosť,

     budúcnosť

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Povzbudenie

     Rozhovor

     Hranie rolí

     Sociálne hry

     Hry na

     Sebapresadzo-vanie

     Vychádzka

     Exkurzia

      

     2

     2

     2

     2

     Rozumieť

     významu osobnej

     zodpovednosti za

     vykonanú prácu

      

     Príprava na

     vyučovanie,

     splnenie úlohy,

     presnosť a

     čistota práce

      

     Individuálny

     prístup

     Rozhovor

     Tréning

     Vysvetlenie

     Hodnotenie

     Hry na

     Dôveru

     Vlastná práca

     Projekt

     2

     2

     2

     2

     Vedieť

     spolupracovať so

     skupinou

      

     Kladný vzťah

     k spolužiakom,

     hrdosť na

     spoločný

     výsledok práce

      

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Kooperačné

     hry

     Spoločné

     podujatia

     Besiedka

     Súťaž

     2

     2

     2

     2

     Rozvíjať základy

     manuálnych

     a technických

     zručností

      

     Práca s rôznym

     materiálom,

     netradičné

     pracovné

     postupy,

     zhotovenie

     darčeka, rozvoj

     jemnej

     motoriky,

     manipulačné

     zručnosti,

     spolupráca

      

     Individuálny

     prístup

     Povzbudenie

     Vysvetlenie

     Aktivizácia

     Tvorivá

     dielňa

     Záujmový

     krúžok

     Vlastná práca

     Výstava prác

     Besiedka

      

     6

     6

     6

     6

     Získavať základy

     Zručností potrebných pre praktický život

      

      

     Varenie,

     pečenie,

     studené jedlo,

     poriadok

     v herni, v

     triede, seba

     obslužné

     činnosti

      

     Individuálny

     prístup

     Tréning

     Povzbudenie

     Aktivačné

     hry

     Vlastná práca

     Výstava

     Besiedka

      

     4

     4

     3

     3

     Získať základné

     zručnosti v tvorbe

     jednoduchých

     projektov

      

     Maska na

     karneval,

     kalendár

     oddelenia,

     návrh

     oddychového

     kútika

     v oddelení

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Povzbudenie

     Brainstorming

     Tvorivá

     dielňa

     Kooperačné

     hry

     Vlastná práca

     Prezentácia

      

     5

     5

     6

     6

      

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     Výchovno-vzdelávací

     cieľ

      

     Obsah

      

     Metódy,

     formy

      

     1.roč.

     2.roč.

     3.roč.

     4.roč.

     Pochopiť základné

     princípy ochrany

     životného

     prostredia

      

     Poznávanie

     zvierat, rastlín

     v regióne,

     pozorovanie

     zmien v

     prírode,

     šetrenie

     energiami,

     vodou,

     tematická

     rozprávka

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Ekologické

     hry

      

     6

     6

     6

     6

     Rozvíjať zručnosti

     pri jednoduchej

     činnosti na tvorbe

     a ochrane

     životného

     prostredia

      

     Starostlivosť

     o izbové kvety,

     čistenie

     prírody a

     okolia ŠKD,

     zber papiera,

     triedenie

     odpadu,

     využitie

     odpadu, zber

     prírodnín

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Motivácia

     Aktivizácia

     Prezentácia

      

     3

     3

     3

     3

     Pochopiť význam

     dodržiavania

     základných zásad

     zdravej výživy

      

     Podstata

     zdravia,

     zodpovednosť

     za svoje

     zdravie,

     príčiny

     ochorenia,

     racionálna

     strava,

     potravinová

     pyramída

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Aktivizácia

     Hranie rolí

     Dramatizácia

     Film

     Rozprávka

     Beseda

     s lekárom

     Súťaž

      

     5

     5

     5

     5

     Poznať základné

     princípy zdravého

     životného štýlu

      

     Stravovacie

     návyky, pitný

     režim

     striedanie

     práce

     s odpočinkom,

     prvá pomoc,

     obliekanie

     podľa ročných

     období

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Aktivizácia

     Hranie rolí

     Dramatizácia

     Film

     Rozprávka

     Beseda

     s lekárom

     Súťaž

      

     4

     4

     4

     4

      

     Esteticko-výchovná oblasť

     Výchovno-vzdelávací

     cieľ

     Obsah

      

     Metódy,

     formy

     1.roč.

     2.roč.

     3.roč.

     4.roč.

     Posilniť úctu ku

     kultúrnym

     hodnotám

     v blízkom okolí

      

     Návšteva kina,

     galérie, múzea,

     kultúrnych

     pamiatok

     v obci a

     v regióne,

     ľudové tradície

     a zvyky,

     povesti, názvy

     ulíc, miestne

     noviny,

     história

     a dnešok

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Aktivizácia

     Ukážka

     Film

     Rozprávka

     Výtvarná

     práca

     Dramatizácia

     Výstava prác

     Súťaž

     Vychádzka

      

     2

     2

     2

     2

     Rozvíjať základy

     vzťahu k umeniu

      

     Hudba,

     výtvarné

     umenie, tanec,

     záujmová

     činnosť,

     nácvik

     programu

      

     Motivácia

     Ukážka

     Povzbudenie

     Návšteva

     kultúrneho

     podujatia

      

     2

     2

     2

     2

     Rozvíjať talent

     a špecifické

     schopnosti

      

     Netradičné

     výtvarné

     techniky,

     hudobné

     činnosti,

     športové

     činnosti

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Povzbudenie

     Brainstorming

     Výstava prác

     Súťaž

     8

     8

     8

     8

     Rozvíjať základy

     tvorivých

     schopností

     a zručností

      

     Záujmová

     činnosť,

     príprava

     kultúrneho

     vystúpenia

      

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Povzbudenie

     Aktivizácia

     Brainstorming

     Prezentácia

     Výstava prác

      

     3

     3

     3

     3

     Prejavovať

     pozitívny vzťah

     k jednoduchej

     estetickej úprave

     prostredia

      

     Úprava triedy,

     netradičné

     ozdoby, úprava

     zovňajšku

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Povzbudenie

     Brainstorming

     Aktivizácia

     Tvorivá

     dielňa

      

     2

     2

     2

     2

     Podieľať sa na

     príprave

     kultúrnych

     podujatí v skupine

      

     Veľká noc,

     Deň matiek,

     Úcta k starším,

     Vianoce

      

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Povzbudenie

     Aktivizácia

     Dramatizácia

     Besiedka

      

     4

     4

     4

     4

     Objavovať a

     vnímať krásu

     v bežnom živote

      

     Tematická

     vychádzka,

     pozorovanie

     zmien, audio

     nahrávka,

     rozprávka,

     vlastná

     skúsenosť

      

     Individuálny

     prístup

     Povzbudenie

     Pozorovanie

     Ilustrácia

     zážitku

      

     2

     2

     2

     2

      

     Telovýchovná, zdravotná športová oblasť

     Výchovno-vzdelávací

     cieľ

     Obsah

      

     Metódy,

     formy

     1.roč.

     2.roč.

     3.roč.

     4.roč.

     Rozvíjať

     schopnosť

     relaxovať

     pravidelným

     cvičením

     a pohybom

      

     Prechádzka,

     bicyklovanie,

     lyžovanie,

     plávanie,

     cvičenie

     v telocvični,

     stolný tenis,

     kolektívne

     športové hry

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Povzbudenie

     Aktivizácia

     Tréning

      

     4

     4

     4

     4

     Pochopiť

     škodlivosť

     fajčenia, alkoholu

     a iných drog

      

     Čo je nikotín,

     fajčenie,

     alkohol

     a zdravie,

     civilizačné

     choroby

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Film

     Beseda

     s odborníkom

     Výtvarné

     stvárnenie

     zážitku

     Súťaž

      

     2

     2

     2

     2

     Pochopiť význam

     pravidelného

     pohybu a cvičenia

      

     Otužovanie,

     relaxačné

     cvičenie,

     skupinové hry,

     netradičné

     športové

     disciplíny

     a hry

      

     Individuálny

     prístup

     Vysvetlenie

     Motivácia

     Povzbudenie

     Aktivizácia

     Tréning

      

     4

     4

     4

     4

     Rozvíjať športový

     talent a schopnosti

      

     Záujmová

     činnosť,

     futbal

     basketbal,

     stolný tenis

      

     Individuálny

     prístup

     Motivácia

     Povzbudenie

     Aktivizácia

     Súťaž

      

     8

     8

     8

     8