• Projekty školy

    • Ako škola s TVORIVO-HUMANISTICKÝMI PRVKAMI vo výchovno-vzdelávacom procese pracujeme v PROJEKTOCH:

      

     VIN - Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov

     Zodpovední za projekt:  

     PaedDr. Patrik Ferianc,

     PaedDr. Miroslava Komorová 1.st.,

     Mgr. Eva Surovčíková 2.st.

      

      

     GYM F!T

     Projekt zameraný na testovanie úrovne základných pohybových schopností školskej mládeže.

     Zodpovedná za projekt: Mgr. Marie Babiaková

      

      

     Škola podporujúca zdravie - Projekt so zameraním na starostlivosť o životné prostredie školy, vzdelávanie žiakov a zamestnancov.

     Zodpovedná za projekt:

     Mgr. Miroslava Bédiová

      

      

      

      

     Škola zmena - V projekte vychádzame z potrieb, schopností a skúseností dieťaťa, rozvíjame jeho záujmy, vedieme ho k samostatnosti, sebavýchove a k schopnosti efektívne sa učiť.

     Zodpovední za projekt:

     Mgr. Elena Janecová,
     Mgr. Anna Kováčiková

      

      

      

     Environmentálna výchova - Sme škola s cieľom formovať a rozvíjať v žiakoch pozitívny vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia.

      

     Zodpovedné za projekt:

      Mgr. Katarína Fedorová

      

      

                                 DIGITÁLNE UČIVO NA DOSAH

                      Cieľom je vytvorenie a poskytnutie služieb v oblasti eGov, ktoré umožnia každej, do projektu zapojenej škole, využívať garantovaný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu školstva a iných rezortov, či rýchlemu internetu prostredníctvom novovybudovanej optickej siete.

                               Zodpovední za projekt: PaedDr. Patrik Ferianc

                                                                       Mgr. Marian Babiak

      

      

                                

      

      

      

      

                                     Medzinárodný projekt  ENVITALENT

                                     Hlavným cieľom tohto environmentálneho projektu je nadviazanie dlhodobej spolupráce medzi Moravskoslezkým krajom (ČR) a Mestom Banská Bystrica vytvorením  metodickej príručky pre identifikáciu a prácu s nadanými žiakmi v kontexte environmentálnej výchovy ENVITALENT. Ide o dvojročný projekt ENVITALENT, ktorého hlavnými partnermi sú Moravskoslezký kraj ako koordinátorský región a Mesto Banská Bystrica. Partnermi projektu sú Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava, Klub ekologické výchovy Prah, Strom život, ZŠ Ďumbierska 17 a Gymnázium Andreja Sládkoviča Banská Bystrica.

     Priamy link na príručku http://stromzivota.sk/wp-content/uploads/2015/09/Environment%C3%A1lna-v%C3%BDchova-ako-priestor-pre-rozvoj-intelektovo-nadan%C3%BDch-%C5%BEiakov.pdf

       Link na článok obsahujuci priručku... http://stromzivota.sk/medzinarodny-projekt-envitalent/

     Zodpovedná za projekt: Mgr. Anna Marušková                           

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje