PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Eva Surovčíková Interpretácia literárnych textov ako čitateľských stimul 14 48
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Ako učiť sloh 6
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Martina Adamcová Líderstvo v škole 15 30
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Mgr. Iveta Arvajovičová ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 40
Ako učiť žiakov spracovať informácie z textu 12
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Marián Babiak Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 130
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Mgr. Marie Babiaková Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní 14 63
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Mgr. Miroslava Bédiová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 14
Mgr. Peter Belica Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej školy - budovanie úspechu 10 34
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy "Živé obrázky" 10
Mgr. Helena Bendíková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 63
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Alena Bezáková Základná obsluha počítača 8 79
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. programov pre uč. stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Textový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Veronika Buvalová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15 89
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25
Modernizácia vzdelávania na základných školách s podporou IKT 35
Mgr. Slávka Ďurianová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 47
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slov. jazyka a literatúry 11
Práca v školskej knižnici 8
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Katarína Fedorová Riešenie problémových úloh metódami vedeckého poznávania 15 128
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov zákldných a stredných škôl 9
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Rozvoj soc. kompetencií PZ prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
PaedDr. Lucia Feriancová Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7 64
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Program Outlook a využitie internetu 7
Mgr. Ľubomíra Fridmanová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 43
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Mgr. Vladimíra Ilkaničová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15 37
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Elena Janecová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 61
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy 22
Mgr. Mária Klocháňová Profesijný rast a sebarozvoj 15 77
Geštaltpedagogika a poradenstvo I - integratívna pedagogika v predmete náboženstvo/náboženská výchova 25
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Mgr. Renáta Kršková Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 70
Kooperatívne vyučovanie na 1. st. ZŠ 12
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. programov pre učiteľov ZŠ - multiplikátori 15
Mgr. Renáta Kúbeková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 144
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Emília Magnová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 32
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Excel v praxi 8
Mgr. Jana Majerová Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14 28
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Anna Marušková Vyučovanie ANJ bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 60
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Svetlana Nechalová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Michaela Pražienková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 38
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Mgr. Katarína Striešová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 183
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Miroslava Striešová ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 44
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Mgr. Adrianna Šubová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 35
Tvotivá dramatika v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných kompetencii žiaka 6
Mgr. Andrea Vanková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 42
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 14
Mgr. Ingrid Vatalová Vyučovanie informatickej výchovy 41 80
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Anglický jazyk pre učiteľov základných a stredných škôl - základná komunikácia a preklad článkov z anglického jazyka s využitím prekladačov (translátorov) 25


© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018