PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Eva Surovčíková Ako učiť sloh 6 73
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Interpretácia literárnych textov ako čitateľských stimul 14
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Iveta Arvajovičová Ako učiť žiakov spracovať informácie z textu 12 40
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Marián Babiak Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116 130
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Peter Belica Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 34
Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej školy - budovanie úspechu 10
Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy "Živé obrázky" 10
Mgr. Helena Bendíková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 63
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Daniela Bozalková Rozvoj komunikačných zručností na hodinách ANJ 14 69
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami. 10
metodika a anglcký jazyk pre učiteľov stredných škôl 12
Tvorivé techniky vo výučbe ANJ 15
Zážitkové vyučovanie v ANJ na ZŠ a SŠ 10
Mgr. Jana Bubelíny Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 28
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Veronika Buvalová Jazykový kurz angličtiny - Veľká Británia, Canterbury 12 124
Myšliemńkové mapy v edukácii 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25
Modernizácia vzdelávania na základných školách s podporou IKT 35
Učme sa učiť využívaním tabletov a iteraktívnej techniky 8
Mgr. Slávka Ďurianová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 47
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slov. jazyka a literatúry 11
Práca v školskej knižnici 8
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
PaedDr. Lucia Feriancová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 89
Inovatívna realizácia adaptačného vzgelávania 25
Program Outlook a využitie internetu 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Mária Flimelová Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy 15 35
Rozvíjanie emocionálnej integrácie a komunikačných zručností 14
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Miroslava Gracová Bédiová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 14
Mgr. Andrea Halušková Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15 30
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
PaedDr. Marianna Hybská Gajdošová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 95
Učiteľstvo akademických predmetov 60
Mgr. Vladimíra Ilkaničová Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14 67
Využitie čitateľských stratégií na podporu rozvoja matematickej gramotnosti žiakov základnej školy 10
Jazykový kurz angličtiny - Veľká Británia, Canterbury 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a iteraktívnej techniky 8
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Martina Kováčová príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Renáta Kršková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 78
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Kooperatívne vyučovanie na 1. st. ZŠ 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. programov pre učiteľov ZŠ - multiplikátori 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Metodológia prepracovaná, revitalizovaná, reenergizovaná - pre uč. ANJ 8
Mgr. Renáta Kúbeková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 144
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Anna Marušková Riešenie problémových úloh metódami vedeckého poznávania 15 75
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Vyučovanie ANJ bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Svetlana Nechalová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Michaela Pražienková Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10 30
Rozvoj soc. kompetencií PGZ prostredníctvom rozvoja emoc. inteligencie 0
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ 0
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Katarína Striešová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 183
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Miroslava Striešová ROzvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 62
Využitie čitateľských stratégií na podporu rozvoja matematickej gramotnosti žiakov základnej školy 10
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a iteraktívnej techniky 8
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 15
Mgr. Adrianna Šubová Ako učiť sloh 6 20
Rozvoj soc. kompetencií PGZ prostredníctvom rozvoja emoc. inteligencie 14
Mgr. Stela Šucová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Andrea Vanková Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14 42
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ 14
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Ingrid Vatalová Jazykový kurz angličtiny - Veľká Británia, Canterbury 8 47
Anglický jazyk pre učiteľov základných a stredných škôl - základná komunikácia a preklad článkov z anglického jazyka s využitím prekladačov (translátorov) 25
Rozvoj soc. kompetencií ped. zamestnanca prostredníctvom emocionálnej inteligencie 14


© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2022
  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje