• Organizácia ŠKD

    •      Školský klub detí pri Základnej škole Ďumbierska 17,

     974 11 Banská Bystrica

      

     „Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom.“

     D

     obrovoľne sa podieľam na rozvíjaní svojho talentu v činnostiach ŠKD.

     Ú

     smev je mojou každodennou súčasťou.

     H

     odnotím v prvom rade seba, až potom ostatných.

     O

     svojím si empatické správanie voči svojim spolužiakom.

     V

     vypočujem si názor iných.

     PÝ

     tam sa, keď niečo neviem.

      

      

     M

     ojím konaním nebudem obmedzovať práva ostatných detí.

     O

     hračky ŠKD sa budem vzorne starať.

     S

     polupráca s inými mi je vlastná.

     T

     olerancia je základom dobrého kolektívu.

      

     Dúhový most – každý z nás je iný ako farby na dúhe, no spoločne tvoríme tím, ktorý spája nás, našich priateľov, rodinu a školu.

      

      

     Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Základnej školy Ďumbierska 17, Banská Bystrica. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti 1.- 4. ročníka.

     Svojou činnosťou nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy. Denný a týždenný rozvrh činnosti je zostavený tak, aby rešpektoval zásady psychohygieny, potreby a záujmy detí, vekové a individuálne osobitosti. Uskutočňuje činnosti odpočinkové, rekreačné, sebaobslužné, spoločensky prospešné, záujmové a prípravu na vyučovanie.

     Voľnočasové aktivity ŠKD sú realizované v týchto tematických oblastiach výchovy:

     • spoločensko-vedná,
     • esteticko-výchovná,
     • telovýchovno-zdravotno-športová,
     • pracovno-technická,
     • prírodovedno-enviromentálna,
     • vzdelávacia.

     Úlohou ŠKD je realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s cieľmi školskej politiky v zmysle školského zákona a výchovných programov, pri ktorej poskytuje:

     • príležitosť viesť jedinca k racionálnemu využívaniu voľného času,
     • zabezpečiť zdravý vývoj detí, rozvíjať uplatňovanie hygienických návykov,
     • formovať hodnotové záujmy a empatické správanie,
     • uspokojovať a kultivovať významné ľudské potreby,
     • rozvíjať špecifické schopnosti jedinca,
     • rozvíjať tímovú spoluprácu,
     • upevňovať žiaduce morálne vlastnosti.

     Pri realizovaní záujmových činností a aktivít ŠKD využíva okrem tried, bohatú zeleň školského dvora, umelé ihrisko, areál s altánkom a pocitovým chodníkom, telocvične, školskú knižnicu a počítačové miestnosti. ŠKD tiež spolupracuje s rôznymi mimoškolskými organizáciami a inštitúciami ako je CVČ, športové kluby, Malá líška – ekocentrum, ÚĽUV...

      

     Prevádzka ŠKD

     Školský klub detí je v prevádzke od 3. septembra 2021 počas celého školského roka, počas pracovných dní v týždni, v ranných a popoludňajších hodinách od 6:15 hod. do 17:00 hod.

     V minulom školskom roku sme dodržiavali prísne epidemiologicko-hygienické zásady a museli sme pristúpiť k obmedzeniu prevádzky ŠKD. Obmedzený režim prebiehal v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod., deti sa nepremiešavali a museli sme sa popasovať s personálnou otázkou zabezpečenia takejto prevádzky.

     Činnosť v ŠKD sa delí na:

     • ranný klub: 6:15 hod. – 7:45 hod.,
     • popoludňajšia činnosť a voľnočasové aktivity v tematických oblastiach výchovy začínajú po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu, podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach, a to najskôr po 4. vyučovacej hodine od 11:40 hod. do 16:00 hod.
     • otvorený klub: od 16:00 hod. do 17:00 hod. (deti sa presúvajú o 15:50 hod.)

      

     V školskom roku 2021/2022 je činnosť ŠKD zabezpečená v jedenástich oddeleniach:

     Oddelenie

     Farby dúhy

     Triedy

     Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

     1. oddelenie

     žltá

     1.A, 1.D

     Mgr. Silvia Paralová

     2. oddelenie

     belasá

     1.B, 3.A

     Mgr. Andrea Mičodová

     3. oddelenie

     fialová

     1.C, 3.C

     Mgr. Stanislava Šalamúnová

     4. oddelenie

     modrá

     2.B, 2.A

     Mgr. Jana Bubelíny

     5. oddelenie

     zelená

     2.C, 4.B

     Mgr. Erika Bátovská

     6. oddelenie

     oranžová

     2.D, 2.A, 4.B

     Mgr. Kristína Potančoková, PhD.

     7. oddelenie

     červená

     2.E, 3.C

     Mgr. Veronika Slivková Kokavcová

     8. oddelenie

     hnedá

     3.B, 3.A

     Jana Kazíková

     9. oddelenie

     zelená

     3.D, 3.C

     PaedDr. Gréta Dorniak

     10. oddelenie

     biela

     4.A, 4.C, 4.D

     Mgr. Michaela Mojžišová

     11. oddelenie

     šedá

     4.A, 4.C, 4.D

     PaedDr. Michal Marko, PhD.

      

     Úhrada poplatkov

     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica stanovuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD.

     Poplatok za ŠKD je 10 € sa uhrádza prevodom na bankový účet vždy do 10. dňa v príslušnom mesiaci.

     IBAN: SK7475000000004017181934

     Nezabudnite tiež uviesť:

     • variabilný symbol – číslo, ktoré má dieťa pridelené,
     • do poznámky meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

     V prípade, že dieťa v príslušný kalendárny mesiac ŠKD nenavštívilo ani jeden deň z mesiaca alebo zákonný zástupca uhradil príspevok navyše, príspevok mu bude automaticky presunutý do ďalšieho kalendárneho mesiaca, prípadne vrátený.

     Ak zákonný zástupca neuhradí poplatok ŠKD do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani po upozornení za omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD.

     Zákonný zástupca môže v hotovosti uhradiť priamo vychovávateľovi sponzorský príspevok, ktorý je dobrovoľný. Výška sponzorského príspevku je 1 € na príslušný kalendárny mesiac, resp. 10 € na školský rok 2021/2022. Jeho úhradou príslušné oddelenie ŠKD získava prostriedky na rôzny materiál potrebný na realizáciu kreatívnych výrobkov či motivačných odmien.

     Odchod dieťaťa z ŠKD

     Odporúčame rodičom, aby si svoje dieťa zo školy vyzdvihli osobne, v prípade, že nie je taká možnosť, rodič je povinný odovzdať písomný súhlas vychovávateľovi, že dieťa môže opustiť školu bez dospelého doprovodu. Do súhlasu je potrebné uviesť presný čas odchodu dieťaťa zo školy. Dieťa nie je možné uvoľniť z ŠKD na základe telefonátu. Ostatný rozsah dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu z ŠKD, zákonný zástupca a nimi určené osoby na vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD sú uvedené v žiadosti o prijatie.

     V záujme zvýšenia ochrany zdravia a bezpečnosti dieťaťa, nerušeného  priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný zástupca alebo iná poverená osoba vyzdvihuje dieťa z ŠKD v určených časových intervaloch. Nakoľko momentálne platí zákaz vstupu rodičom a cudzím osobám do budovy, v priestore zádveria, pri vyzdvihnutí dieťaťa, prosíme, zvoňte na zvonček príslušného oddelenia ŠKD, prostredníctvom ktorého kontaktujete svojho vychovávateľa. Pokiaľ prídete po dieťa v čase od 15:50 do 17:00 hod., prosíme, zvoňte na zvonček „Dorniak“ alebo „Marko“. Práve v týchto triedach prebieha tzv. otvorený klub.

     Čas pre vyzdvihnutie dieťaťa je hneď po vyučovaní, po obede alebo o 13:00 hod., o 13:30 hod.,                    o 14:00 hod., o 14:30 hod., o 15:00 hod., o 15:30 hod., o 16:00 hod. max. Prosíme o dodržiavanie stanovených časov z dôvodu minimálneho narúšania prebiehajúcej činnosti v ŠKD. V prípade, že Vám stanovené časy nevyhovujú, individuálne sa dohodnete s Vaším vychovávateľom.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje