• Profil školy

    • Informácie o škole

     Riaditeľ ZŠ poskytuje podľa § 5 infozákona č. 211/2000 Z.z základné informácie o škole.

     Zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica

     Názov školy: Základná škola, Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica

     Názov a adresa subjektov,ktoré sú súčasťou školy:

     -Školská jedáleň pri ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
     -Školský klub detí     Výchovný a vyučovací jazyk : slovenský

     Forma hospodárstva : rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

     Dátum zriadenia školy: 01.01.1997

     Predmet činnosti:

     -poskytuje výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi formou povinných, voliteľných a nepovinných predmetov vo výchovnovzdelávacom procese školy

     - výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí v rámci všeobecno-záväzných právnych predpisov

     - zabezpečuje podmienky na stravovanie žiakov v zariadení školského stravovania pri základnej škole


     Ďalšie informácie o škole podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z sú k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľa školy Žiadosť o informácie podľa infozákona č. 211/2000 Z.z podáva žiadateľ:
     -písomne na riaditeľstvo ZŠ
     -ústne v kancelárii RŠ každý pondelok od 8.00-9.00
     -telefonicky v dopoludňajších hodinách na č. tel. 048/4141587 , -e-mailom na e-mailovú adresu školy( uvedená na webovej stránke školy)     Sadzobník správnych poplatkov a sadzobník za poskytnutie informácii (§ 21 zákona Č. 211/2000 Z.z):

      

     -písomná odpoveď 1 strana A4

          0,10 €

     -informácie podávané na CD-čku

          1€

     -Odpis vysvedčenia

          bezplatne

     -zaslanie informácie poštou -podľa aktuálnych sadzobnika poštových poplatkov

           PaedDr. Patrik Ferianc
           riaditeľ školy

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje