• Vážení rodičia,

      

     vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme už po druhý raz museli pristúpiť k zápisu detí do 1. ročníka len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Keďže nám súčasné opatrenia obmedzili osobný kontakt, ponúkame Vám odpovede na Vaše najčastejšie otázky.

     V prípade, že ste na svoju otázku nedostali odpoveď, alebo by ste potrebovali podrobnejšie informácie, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. alebo na emailovej adrese skola@zsdumbb.sk, komorova@zsdumbb.sk.

      

     ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY OHĽADOM ZÁPISU DETÍ              

     DO 1.  ROČNÍKA ZŠ

      

     Ktoré deti sa môžu zapísať do 1. ročníka?

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa musia zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia vek 6 rokov.  Takisto sa musia zapísať deti, ktoré v školskom roku 2020/2021 dostali odklad povinnej školskej dochádzky.

     V prípade, že sa Vám zdá Vaše dieťa šikovné a zvládlo by požiadavky kladené v 1. ročníku, môžete zapísať aj dieťa, ktoré do stanoveného času nedovŕšilo 6. rok veku života. Vtedy hovoríme o predčasne zaškolených deťoch. O ich spôsobilosti nastúpiť do školy musí rozhodnúť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“). Toto odporúčanie môžete doložiť aj dodatočne, po zápise.

      

     Kedy sa koná zápis do prvého ročníka na školský rok 2021/2022?

     Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Čas zápisu do našej školy nám určil zriaďovateľ, a to stredu 7. apríla 2021 od 13:00 do 18:00 hod. Nakoľko v čase konania zápisu bude s najväčšou pravdepodobnosťou pretrvávať mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Na webovej stránke školy zákonný zástupca vyplní elektronický formulár prihlášky do 1. ročníka, ktorý bude k dispozícii na stránke školy od 01.04. 2021. Škola vyžaduje osobné údaje dieťaťa a zákonných zástupcov. Komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa bude zatiaľ prebiehať elektronickou formou. Ak to situácia dovolí, určite pristúpime k osobnému kontaktu s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo iné prekážky Vám nedovoľujú vyplniť elektronickú prihlášku a protiepidemiologické opatrenia nám to dovolia, pristúpime k možnosti osobného zápisu podobne ako minulý školský rok, kedy Vám s vypísaním prihlášky pomohol určený pedagogický zamestnanec pri okienku únikového bočného vchodu školy. Táto forma zápisu sa uskutoční v stanovený deň, a to v stredu 7. apríla 2021 v čase od 13:00 do 18:00 hod. Po uvoľnení opatrení Vás budeme prostredníctvom webovej stránky školy informovať o dodatočnom podpisovaní prihlášok oboma zákonnými zástupcami.

      

     Ako môžem prihlásiť svoje dieťa do Vašej školy?

     Nakoľko nám epidemiologická situácia nedovoľuje stretnúť sa s Vašimi deťmi aj tento rok sme museli pristúpiť k elektronickej forme zápisu. Na stránke našej školy (www.zsdumbb.edupage.org) kliknete na elektronickú prihlášku, kde vyplníte potrebné údaje. Elektronická prihláška bude sprístupnená od 1. apríla 2021 a môžete ju vyplniť skôr, ako je stanovený dátum zápisu Mestom Banská Bystrica. K prihláške môžete priložiť scan rodného listu dieťaťa. V prípade, že nemáte túto možnosť, rodný list doložíte pri osobnom podpise prihlášky oboma zákonnými zástupcami. Po jej vyplnení a správnom odoslaní Vám príde potvrdzovací mail.

      

     Musí rodič zapísať svoje dieťa do spádovej školy?

     Nie, nemusí. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Naša škola nedisponuje veľkým obvodom, keďže doň patrí viac rodinných domov. Dovolíme si tvrdiť, že väčšiu časť žiakov našej školy tvoria práve žiaci mimo obvod, čo nasvedčuje, že rodičia sú ochotní cestovať za kvalitným vzdelaním a empatickým kolektívom pedagógov.

      

     Môžem dieťa zapísať na viacero škôl?

     Áno, môžete, ale my to neodporúčame. Medzi školami vzniká zbytočne neprehľadnosť a duplicita zapísaných detí. Minulý školský rok bolo gro duplicitne zapisovaných detí presúvané do spádovej školy. Paradoxne, kto si vlani „pre istotu“ zapísal dieťa aj do inej školy, mohol na túto skutočnosť doplatiť. Na pracovných poradách  riaditeľov sa musia pri duplicite dohodnúť, na ktorej škole skončí dieťa a svoje slovo má aj zriaďovateľ. Tu je tendencia naplniť skôr prázdnejšie školy, čo nie je prípad našej školy. Aj pre nás je dôležitá informácia, či si vyberáte len našu školu, alebo pri zapísaní do viacerých je Vám v podstate jedno, v ktorej škole skončí Vaše dieťa.                                                                                                       Nesmiete však zabudnúť na to, že riaditeľ školy prednostne prijíma na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa zo školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Môže tiež prihliadať na to, či ste si našu školu vybrali ako prvú a nie ako alternatívu.

      

      

     Môžem školu požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky?

     Zákonom č. 245/2008 Z.z. v znení účinnom od 01.01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.
     Zrušenie týchto dvoch inštitútov prináša so sebou mnoho zmien aj v kompetenciách riaditeľov ZŠ ako aj riaditeľov MŠ. Riaditeľ ZŠ už nemôže vydať rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky. Táto kompetencia prechádza do rúk riaditeľov MŠ, ktorí môžu odporúčať požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:

     1. písomný súhlas príslušného CPPPaP,
     2. príslušný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

      

     Vzdelávanie detí s intelektovým nadaním vo VIN triede

     Udivuje Vás Vaše dieťa nezvyčajnými otázkami? Všimli ste si, že odmalička napreduje rýchlejšie ako jeho vrstovníci? Je aktívne, zvedavé, neúnavne baží po novom poznaní? 

     Možno Vaše „zázračné dieťa“ patrí k dvom percentám populácie, ktorá je obdarená mimoriadnymi schopnosťami.

     Za intelektovo nadané dieťa sa všeobecne považuje dieťa s vysokou úrovňou rozumových schopností. Nadané dieťa možno identifikovať a diagnostikovať ako dieťa s vysokým intelektovým potenciálom, pričom musí prekračovať hranicu IQ 130 meranú štandardnými psychologickými testami. Intelektový potenciál dieťaťa možno stanoviť už v ranom veku dieťaťa, a to na základe prejavenej úrovne pamäti, rozpoznávania, rýchlosti vnímania a schopnosti učenia sa, opakovania atď.

      

     Charakteristika nadaných detí v predškolskom období:

     • netypické záujmy už od predškolského veku (živočíchy, vesmír, pravek, doprava, technika),
     • čítanie, písanie, počítanie už v predškolskom veku, pričom zručnosti získali ako samoukovia, nikto ich k tomu systematicky neviedol,
     • vysoká aktivita, intelektuálna zvedavosť, kladenie otázok,
     • široká slovná zásoba, používanie, vzhľadom na vek, nezvyčajných, cudzích slov a slovných spojení,
     • zaoberanie sa svetovými problémami a otázkami morálky, etiky, hraníc,
     • vyhľadávanie komunikácie s dospelými alebo staršími deťmi,
     • neochota podriadiť sa príkazom, autoritám, potreba vysvetľovania požiadaviek dospelých,
     • perfekcionizmus, snaha byť najlepší, neochota zmieriť sa s prehrou.

      

     Naša škola už od roku 2002 ponúka výchovno-vzdelávací proces pre deti s intelektovým nadaním, ktorého primárnym cieľom je rozvíjanie celkového potenciálu ich vysoko nadpriemerných intelektových schopností. Cieľom vzdelávania je najmä rozvíjanie a upevňovanie špecifických zručností a skúseností, a to prostredníctvom problémových a tvorivých úloh. Našou snahou je rozvíjanie samostatnosti, tvorivosti, hľadanie riešenia problému, schopnosť objavovať a experimentovať, samoštúdium, schopnosť hodnotiť seba i iných, ale i prijať názory iných, argumentovať, ochota spolupracovať, tolerancia a taktnosť.

     Od 1. ročníka sa venuje pozornosť cudziemu jazyku a informatike. Špecifikom je rozšírenie ŠVP (Štátny vzdelávací program) o integrovaný predmet obohatenie ako i nácvik písania paličkovým písmom malej i veľkej tlačenej abecedy v prvom ročníku. Nakoľko je počet žiakov v tejto triede obmedzený, učiteľ využíva individuálny prístup  a systematické vedenie pri rozvíjaní ich nadania.

     Za výber detí do tried zodpovedá psychológ z CPPPaP, kde dieťa absolvuje vyšetrenie na úrovni vedomostnej ale i osobnostnej a emocionálno-sociálnej. Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka stačí informovať školu o Vašom záujme o štúdium v takejto triede (uveďte do poznámky v elektronickej prihláške). Kontaktovať CPPPaP musíte sami, kedy požiadate o termín na vyšetrenie. Na základe výsledkov kontaktujete našu školu a po doplnení ostatných potrebných dokumentov riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa na vzdelávanie do triedy VIN.

      

     Aké materiálne prostriedky ponúka Vaša škola?

     O materiálnych prostriedkoch môžeme hovoriť ako o nositeľoch učiva, po ktorých učiteľ siaha, aby priblížil to, čo je ďaleké, zmenšil to, čo je veľké, konkretizuje to, čo je abstraktné, sprítomňuje, čo je minulé. Realizujú sa vo vyučovacích interiéroch v škole a v učebniach.

     Naša škola každoročne pristupuje k renovácii a modernizácii materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu v závislosti od financovania a rozpočtu. Každá trieda je štandardne vybavená keramickými tabuľami, ktoré okrem toho, že sú dobrou projekčnou plochou, prispievajú k bezprašnosti a čistejšiemu prostrediu v triedach. Dataprojektor či interaktívna tabuľa v triede už nie žiadnou vzácnosťou. Dokúpené boli stoličky a lavice do všetkých kmeňových tried. Posledný rok sa renovácia spája s kompletnou výmenou elektriny na určených chodbách a v učebniach s novým LED osvetlením. Pristúpili sme tiež k výmene PVC podláh chodbových priestorov a niektorých tried. V dohľadnom čase rozšírime odborné učebne o úplne novú jazykovú učebňu. V školskom roku 2019/2020 prebehla kompletná rekonštrukcia telocviční, šatní a sociálnych zariadení. Možnosť športového vyžitia ponúkame aj v športovom areáli s umelou trávou a tartanovým atletickým okruhom.

      

     Ktoré pani učiteľky budú učiť v prvej triede?

     Učiteľ je rozhodujúcim činiteľom vo vyučovacom proces. Vysoké požiadavky sú kladené najmä na jeho osobné a charakterové vlastnosti. Nielen v prvom, ale i v ostatných ročníkoch Vám ponúkame tím kvalitných odborných pedagógov, ktorí pomáhajú deťom byť samostatnými, aktívnymi, učia ich hľadať a využívať informácie v bežnom živote. Podporujú aktivitu žiaka, hľadajú vhodnú formu motivácie.

     Naši učitelia sa sústreďujú na pomoc žiakom, na spoluprácu pri riešení, hľadaní a objavovaní. Preferujú otvorenú komunikáciu so žiakmi i rodičmi. Vytvárajú atmosféru dôvery, spolupráce rodiny a školy. Majú dobrý vzťah k žiakom, zaujímajú s o nich, vedia sa vžiť do ich postavenia. V prípade potreby spolupracujú s kvalitným školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, ktorí sú nápomocní a ochotní v každej situácii. Spoločne žiakov motivujú, povzbudzujú či inšpirujú, a zároveň od nich veľa očakávajú.

      

     Aké pomôcky si mám prichystať pre nášho budúceho prváka?

     Spoločne s Vaším budúcim prváčikom si prichystajte školskú tašku. Pri jej výbere dbajte na nízku hmotnosť. Ďalej budete potrebovať prezuvky, peračník, pastelky, ceruzky, úbor na telesnú výchovu a pomôcky na výtvarnú výchovu. Pracovné učebnice, šlabikár a písanky zabezpečí škola. Na učebnice prispieva ministerstvo školstva, písanky hradia rodičia. Kompletný zoznam pomôcok dostanete pri podpise prihlášky.

      

     Môžem dieťa prihlásiť do školského klubu detí?

     Samozrejme áno. Školský klub detí (ďalej „ŠKD“) je súčasťou Základnej školy Ďumbierska 17, Banská Bystrica. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti 1.- 4. ročníka. Jeho prevádzka je od 6:15 hod. do 17:00 hod. Momentálne máme otvorených 10 oddelení, v ktorých záujmovú činnosť zabezpečuje 10 kvalifikovaných pedagógov. Aktuálna situácia nám nedovoľuje premiešavať deti, preto sú oddelené v samostatných skupinách a ŠKD je otvorený v skrátenom režime od 6:50 do 16:00 hod. Napriek tomu, že prísne dodržiavame protiepidemiologické opatrenia, snažíme sa spríjemniť deťom voľný čas aspoň akciami, ktoré nám súčasný stav dovoľuje. Organizáciu ŠKD a spokojné tváre detí si môžete pozrieť na našej webovej stránke v časti O škole, Školský klub detí.

      

      

     Aké krúžky môže u Vás navštevovať naše dieťa?

     Naša základná škola ponúka rozmanitý zoznam krúžkov, ktorými vedieme deti k športu (basketbalový, gymnastický, florbalový), tradíciám a hudbe (folklórik, spevácky, tanečný). Zoznam krúžkov aktualizujeme podľa dopytu a požiadaviek detí.

     V rámci rozšírenia ponuky krúžkov spolupracuje s rôznymi mimoškolskými organizáciami a inštitúciami ako je CVČ, športové kluby, BDNR, Malá líška – ekocentrum.

      

     Môže sa dieťa stravovať v školskej jedálni?

     Áno, samozrejme. Na stravovanie sú deti prijaté na základe rozhodnutia o prijatí po podaní Vašej žiadosti, ktorú dostanete pri osobnom kontakte. Obedy budete deťom prihlasovať cez nový elektronický stravovací systém. Školská jedáleň prichádza so zdravou a rozmanitou ponukou jedál.

      

     Čo by mal vedieť budúci prvák?

     Budúci prváčik by mal vedieť:

     • samostatne sa obliecť a obuť,
     • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
     • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
     • správne vyslovovať všetky hlásky,
     • mať dostatočnú slovnú zásobu, hovoriť čisto a zrozumiteľne,
     • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
     • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
     • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
     • poznať základné farby a číslice, spočítať predmety do „desať“,
     • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
     • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
     • určiť prvé písmeno v slove, vytlieskať slovo po slabikách,
     • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

     Budúci prváčik ba sa mal správať:

     • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
     • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
     • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov,  

                 neuteká),

     •  väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý  

                  a plačlivý, nie je agresívny,

     • spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
     • nehanbí sa nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými,
     • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, obhrýzanie

                 nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,

     • nezajakáva sa pri reči
     • ,nepomočuje sa.

      

     V prípade, že by Vaše dieťa niektoré z daných odporúčaní úplne nezvládalo, vôbec sa toho neobávajte. Sme tu pre Vás a pre Vaše deti, aby sme im pomohli k tomu, aby boli v škole šťastné a úspešné s prihliadaním na ich individuálne osobitosti.

      

      

      

     ČO PONÚKA NAŠA ŠKOLA

     Výučbu cudzieho jazyka  od 1. ročníka.

     Výučbu v 3 počítačových učebniach.

     Informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese (projektory, interaktívne tabule, tablety).

     Výpožičku kníh v školskej knižnici.

     Kvalitné a zdravé stravovanie v ŠJ.

     Možnosť športového vyžitia v novom  športovom areáli s umelou trávou a tartanovým atletickým okruhom.

     Účasť žiakov v projektoch školy (Primárna drogová prevencia, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Enviromentálna výchova, Zdravá škola, GYM F!T a pod.)

     Pobyt v škole v prírode pre žiakov I. a II. stupňa.

     Lyžiarsky výcvik pre žiakov II. stupňa v 7. alebo 8. ročníku.

     Plavecké kurzy pre 2., 3. a 5. ročník.

     Základný kurz korčuľovania pre 1. a 2. ročník.

     Službu rodine – sociálny a výchovný program školského klubu. Prevádzka  ŠKD od 6.15  do 17.00.

     Rekreačnú a záujmovú činnosť, rozvoj talentov v rôznych krúžkoch.

     Prípravku basketbalu a športovej gymnastiky chlapcov a dievčat.

      Zaradenie do Programu VIN  Vzdelávací program pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov –  Projekt PhDr. Laznibatovej, CSc.  

      

     Kontakt : WEB: www.zsdumbb.edupage.org               Telefón : 048/4141587

                     MAIL: skola@zsdumbb.sk           MOBIL : 0907899731

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje