• Mgr. Katarína Múková

    •  

     Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

      

     • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad všetkých výchovno-vzdeláva-cích problémov školy – napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
     • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
     • koordinuje (syntetizuje) výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálono-právne, sociologické a iné),
     • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
     • spolupracuje so žiackym parlamentom,
     • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
     • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
     • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi,
     • spolupracuje s orgánmi starostlivosti o dieťa.

      

     Konzultačné hodiny:

      

     Denne v kabinete výchovného poradcu prízemie vpravo.

      

     Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie na tel. č.: 414 15 87 alebo na e-mail mukova@zsdumbb.sk

     Ďakujem za porozumenie.

      

     Dôležité adresy, kontaktné telefónne čísla:

      

     - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: Mládežnícka 34, B. Bystrica – tel.: 048/413 47 51 alebo 048/413 47 52, mail: pppbb@post.sk.

     - Detská linka záchrany 0800 121 212 pondelok až piatok 14:00-20:00 hod.

     - Linka detskej istoty 0800 500 500, www.modernaskola.sk - Rodičovský servis - informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ.

     www.prevenciasikanovania.sknový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie  o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu odbúranie násilia v školách s podporou MŠ SR – www.minedu.sk – portál Ministerstva školstva SR.

      

     VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

      

     Prijímacie konanie na SŠ

      

     Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

      1. Aktuálne informácie

     Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk

     Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica www.svs.edu.sk, prípadne www.svslm.sk

     Nástenka výchovného poradcu www.kamnaskolu.sk – portál VÚC

     www.stredneskoly.eu – katalóg SŠ

     www.nucem.sk - informácie o T9, T5

     nástenka výchovného poradcu

      

     2. Vstupný doklad - na základe záujmu a získaných podkladov vypĺňa výchovný poradca

      

     3. Na vytlačenej prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, známky.

     Do originálu prihlášky zákonný zástupca  a žiak doplní:       

     -          podpisy 

     -         záujem o ubytovanie na internáte

     -          lekárske potvrdenie

           K prihláške sa prikladajú kópie diplomov, overených ZŠ, podľa kritérií jednotlivých SŠ, ktoré sú zverejnené k talentovým skúškam k 1.2.2018 a na ostatné SŠ k 31.3.2018 na stánkach jednotlivých stredných škôl, prípadne na www.svs.edu.sk.

      

     4. Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou   je potrebné  odovzdať najneskôr dňa 20. 2. 2018 do rúk výchovnej poradkyne. Žiak si môže podať 2 prihlášky na SŠ s overením talentu.

     Termín prijímacích skúšok: 25.3.- 15.4.2018 

      

     Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami, (choroby, chrípková epidémia a pod.)

      

     5.  Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na stredné školy ( okrem spomínaných  "talentoviek"). Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových. Okrem toho je potrebné na 2. strane uviesť termín konania prijímacej skúšky.

     Prvé kolo prijímacích skúšok - 14.5.2018 a 17.5.2018

      

     6. Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky –  je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne do 10.4.2018 .

      

     7. Každému  žiakovi bude vydaný zápisný lístok – s ktorým sa pôjde v deň zápisu spolu so zákonným zástupcom zapísať na SŠ.

     Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte.

      

     8. Druhé kolo prijímacích skúšok19.6.2018

      

     9. Pre žiakov 5. ročníka, ktorí majú záujem študovať na osemročných gymnáziách platí podobný postup

      

     10. Testovanie 5 - 2017: 22.11.2017

      

     11. Testovanie 9 - 2018 : 21.3. 2018  (náhradný termín 5.4.2018)