• Mgr. Katarína Múková

    •  

     Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

      

     • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad všetkých výchovno-vzdeláva-cích problémov školy – napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
     • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
     • koordinuje (syntetizuje) výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálono-právne, sociologické a iné),
     • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
     • spolupracuje so žiackym parlamentom,
     • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
     • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
     • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi,
     • spolupracuje s orgánmi starostlivosti o dieťa.

      

     Konzultačné hodiny:

      

     Denne v kabinete výchovného poradcu prízemie vpravo.

      

     Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie na tel. č.: 414 15 87 alebo na e-mail mukova@zsdumbb.sk

     Ďakujem za porozumenie.

      

     Dôležité adresy, kontaktné telefónne čísla:

      

     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: Mládežnícka 34, B. Bystrica – tel.: 048/413 47 51 alebo 048/413 47 52, mail: pppbb@post.sk
     • Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva : Kollárov 55, B.Bystrica - tel. 048/4142116,4143330, mail: csppbb@gmail.com
     • Detská linka záchrany 0800 121 212 pondelok až piatok 14:00-20:00 hod.
     • Linka detskej istoty 0800 500 500
     • www.modernaskola.sk - Rodičovský servis - informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ.
     • www.prevenciasikanovania.sknový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie  o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu odbúranie násilia v školách s podporou MŠ SR – www.minedu.sk – portál Ministerstva školstva SR 

      

     VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

      

     Prijímacie konanie na SŠ

      

     Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

      1. Aktuálne informácie

     • Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
     • Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica www.svs.edu.sk, prípadne www.svslm.sk 
     • www.stredneskoly.eu – katalóg SŠ
     • www.nucem.sk - informácie o T9, T5 
     • www.strednapremna.sk
     • www.povolanie.sk
     • www.istp.sk
     • ako na sš prehľad o možnosti stúdia
     • nástenka výchovného poradcu 
     • kabinet výchovného poradcu

     2. Vstupný doklad - na základe záujmu a získaných podkladov vypĺňa výchovný poradca (každú zmenu je potrebné nahlásiť VP)

      

     3. Na vytlačenej prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, známky.

     Do originálu prihlášky zákonný zástupca  a žiak doplní:       

     -          podpisy 

     -         záujem o ubytovanie na internáte

     -          lekárske potvrdenie

           K prihláške sa prikladajú kópie diplomov, overených ZŠ, podľa kritérií jednotlivých SŠ, ktoré sú zverejnené k talentovým skúškam k 1.2.2019 a na ostatné SŠ k 31.3.2019 na stánkach jednotlivých stredných škôl, prípadne na www.svs.edu.sk.

      

     4. Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou   je potrebné  odovzdať najneskôr dňa 20. 2. 2019 do rúk výchovnej poradkyne. Žiak si môže podať 2 prihlášky na SŠ s overením talentu.

     Termín prijímacích skúšok na školy s overením talentu: 25.3.- 15.4.2019 

      

     Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami (choroby, chrípková epidémia a pod.)

      

     5.  Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na stredné školy ( okrem spomínaných  "talentoviek"). Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových. Okrem toho je potrebné na 2. strane uviesť dátum konania prijímacej skúšky

      

     Prvé kolo prijímacích skúšok - 13.5.2019 a 16.5.2019

      

     6. Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky –  je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne najneskôr do 10.4.2019 

      

     7. Každému  žiakovi bude vydaný zápisný lístok – s ktorým sa pôjde v deň zápisu spolu so zákonným zástupcom zapísať na SŠ. 

     Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte!

      

     8. Druhé kolo prijímacích skúšok18.6.2019  - aktuálne pre žiakov, ktorí sa nedostali na SŠ v 1. kole

      

     9. Pre žiakov 5. ročníka, ktorí majú záujem študovať na osemročných gymnáziách platí podobný postup

      

     10. Testovanie 5 - 2018:         21.11. 2018

      

     11. Testovanie 9 - 2018 :       3. 4. 2019  (náhradný termín 16.4.2019)

      


             Informácie o SŠ :

     www.gjgt.sk – Gymnázium J.G. Tajovského, Tajovského 25, B. Bystrica
     www.gasbb.edupage.org - G- A. Sládkoviča, Komenského 18, B. Bystrica
     www.gmkbb.edu.sk- G.-M. Kováča, Mládežnícka 51, B. Bystrica
     http://egymbb.edupage.org/- Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5 B. Bystrica
     www.sportgymbb.edu.sk-OŠG Banská Bystrica, Trieda SNP 54
     http://www.kgsm.sk/- Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9B. Bystrica
     http://www.gbas.sk/- G-BAS Milana Hodžu,Komenského 215, 03852 Sučany

     http://spsjm.edupage.org/-SPŠ-J. Murgaša, Hurbanova 6, B. Bystrica
     http://oatabb.edupage.org/-OA-Tajovského 25, B. Bystrica
     http://www.zssbb.edu.sk/-  Stredná odborná škola, Školská 5, B. Bystrica
     http://joomla.soshotel.sk/- Združ.stred.škola služieb, Jabloňová 1351, Zvolen
     http://www.habrezno.edu.sk/- Hotelová a obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno
     http://dopravnazv.edupage.org/- ŠPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
     http://www.slsbs.edu.sk/- Stredná lesnícka škola, Akademická 16, B. Štiavnica
     http://ssuszv.edupage.org/- Súkromná stredná umelecká škola Zvolen
     http://www.konzervatoriumbb.sk/- Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica
             http://www.szsbb.eu/ -Stredná zdravotnícka škola, Tajovského  24, Banská Bystrica